молитвы православные греческие

Подробно: молитвы православные греческие - подробная и точная информация собранная из открытых источников в сети.

Молитвы православные греческие

Η προσευχή είναι το θεμέλιο του κόσμου.
Είναι ένα όπλο άμυνας εναντίον των μεριμνών του βίου και της απελπισίας.
Η προσευχή εκμηδενίζει τη θλίψη και χαλιναγωγεί την οργή.
Είναι η τροφή της ψυχής και ο φωτισμός του νου.

Молитва является основой мира.
Это орудие защиты от проблем жизни и отчаяния.
Молитва уничтожает горе и обуздывает гнев.
Это пища души и освещение ума.

Молитвы на греческом языке

Великий канон свт. Андрея Критского
на греческом языке pdf
аудио: https://www.youtube.com/watch?v=t9BjvWeU3cc

Молитва
о помощи в учебе и изучении иностранных языков

Господи Иисусе Христе, Боже наш, воистину вселившийся в сердца двенадцати Апостолов,
и силою благодати Всесвятого Духа, сошедшего в виде огненных языков,
уста их открывший, так что они начали говорить на иных наречиях.
Сам Господи Иисусе Христе, Боже наш, ниспосли того Духа Твоего Святого на нас
и насади в наши сердца его Святое Писание, которое рука Твоя пречистая начертала
на скрижалях законодателю Моисею, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Греческий молитвослов: как появилось богослужение?

В молитвослове есть вступительный комментарий его составителя, о.Михаила Асмуса, он пишет:

«Один из основных принципов сборника — неизменяемые суточные молитвословия дополняются изменяемыми седмичными или праздничными песнопениями. При этом максимальное разнообразие молитвенных текстов в зависимости от дня недели или праздничного периода приходится на вечерню и утреню. Главным является не порядок и не количество прочитанных за день последований, а соответствие последования своему времени суток. Таким образом будет достигнута изначальная цель — освящать молитвой всякий час дня и ночи».

— В чем особенность Греческого молитвослова и в чем его отличие от традиционного молитвослова?

— В Греции нет традиции утренних и вечерних молитв. Многие люди считают утренние и вечерние молитвы какой-то фундаментальной традицией Церкви, но на самом деле это достаточно новая практика, которая появилась не более 250 лет назад в Русской Церкви.

Пришла эта традиция от униатства. Были выбраны разные молитвы, которые могли бы читаться утром и вечером. Какие-то из этих молитв взяты из суточного круга, какие-то из других источников, но подавляющее большинство имеет одну тему — покаяние — и никаких других тем практически не содержат.

Что же происходит? Люди, читающие утреннее и вечернее правило, в основном говорят в молитве о своих грехах. А в общении с Богом на самом деле много других важных тем: мы можем благодарить Его, можем просить Его о чем-то и можем совместно с Ним переживать радость бытия. Но, к сожалению, эта гамма чувств закрыта для нас в повседневной молитве.

Когда в молитве (как и в других делах) стирается какое-то творческое содержание, она становится рутиной. Когда на протяжении всей жизни ты читаешь одни и те же тексты изо дня в день, то, конечно, не можешь им вполне сочувствовать, их переживать: они уже не касаются главного нерва твоей жизни.

Что из себя представляет Греческий молитвослов? Это адаптированные для мирянина службы суточного круга: утреня, часы, вечерня, повечерие, полунощница. Каждая из этих служб достаточно богата, каждая содержит и благодарственные, и просительные молитвы. Прибегая к ним, человек может свои чувства выражать в полноте.

— Откуда взяты сами тексты молитв — они славянские, греческие, старые, новые…?

— За небольшим исключением все молитвы, которые мы используем в богослужении, идут из монашеской традиции, преимущественно палестинской, а именно — из монастыря Саввы Освященного, который действует и находится недалеко от Иерусалима. Множество первых насельников этого монастыря писали поэтические молитвенные тексты и оставили огромное наследие. Так что все тексты, которые мы используем в церковном богослужении и в личной молитве, преимущественно греческие. Тогда Палестина была частью восточно-римской империи, и главной национальностью этой империи (как сейчас в России — русские) были греки — они и задавали тон всему.


Лавра Саввы Освященного в Израиле

— Чем еще отличается Греческий молитвослов от обычного?

— Он позволяет вообще уйти от этой схемы «молиться утром и вечером» — и молиться ровно тогда, когда есть время и силы: в любой момент дня читать соответствующий фрагмент суточного круга. Интересно, что в разное время молитвы имеют разное настроение. Вся тема молитв Полунощницы — это бодрствование в ночи и ожидание Жениха из евангельской притчи, а тема утрени связана с рассветом, когда ты благодаришь Бога за новый день и, смотря на восходящее солнце, видишь образ Христа.

— Дальше идут первый, третий и шестой час. Что это за часы?

Надо понимать, что в Палестине отсчет времени шел от восхода солнца, то есть первый час — это примерно 7 утра (в разные сезоны по-разному). Все часы поэтичны и проникновенны. В них вспоминаются разные события и места из Евангелия, где упоминается время.

Вечерня охватывает темы покаяния и благодарения Богу за день. Очень трогательная служба — повечерие, которая совершалась в монастырях после трапезы. В нашем молитвослове все эти последования адаптированы для мирян.

Кроме того, Греческий молитвослов содержит особенные молитвы перед едой — на каждое время дня свои, чтобы человек мог оставаться в духовном ритме даже в момент принятия пищи.

Кроме служб суточного круга, в Греческом молитвослове есть еще недельный и годовой круг. Например, понедельник посвящен ангельским чинам, вторник — Иоанну Богослову, среда — предательству Иуды, четверг — служению апостолов, а пятница — распятию и так далее. И получается, что в Греческом молитвослове мы комбинируем эти темы, и молитва каждый день в течение года всегда разная и более радостная. И в этом смысле каждый день молитвы творческий. Вот в чем особенность греческого молитвослова и греческого православия: оно более открытое, раскрепощенное, жизнеутверждающее.

— Как появился этот богослужебный круг? Он существовал уже в первые века христианства?

— Надо понимать, что наш богослужебный круг имеет лишь косвенное отношение к первым векам христианства. То, что лежит в основе богослужебного круга, — это монашеская традиция, которая рождалась в 5-6 веках в Палестине.

Монашество — это ответ искренней и чистой части мирян (монахи тогда были мирянами) на процессы, которые происходили в обществе и в Церкви. Когда христианство было признано государственной религией и за исповедание этой религии можно было получить преференции и бонусы после императора Константина, то христианами хотели стать многие не вполне благочестивые и ревностные люди. И со временем Церковь стала совсем не тем, чем она была во времена апостолов, которые привыкли жить в такой динамике близости с Христом. Они понимали, что это уже не то.

Читайте так же:  молитвы о совете и любви между мужем и женой

Благочестивые христиане стали уходить в пустыни и отдаленные поселения, чтобы предаться молитве и размышлениям наедине с собой. Так и родилось монашество. Изначально монашество было никак не связано со священством, это были противоположные вещи. Наше богослужение, суточный круг, имеет прямое отношение вот к тому древнему монашеству. Именно первые монахи составляли этот молитвенный порядок.

Монашество было ежемоментным ощущением Бога: ты выходишь из храма — сакрального пространства — и идешь в свое повседневное пространство и из него делаешь рай. И этот молитвослов — такая попытка из своей повседневной жизни сделать рай: каждое время дня ты освещаешь молитвой, и эта молитва всегда разная.

Греческий молитвослов. Молитвы на всякое время дня, недели и года.

Описание

«Греческий молитвослов» — это сборник молитв суточного круга, составленный священником Михаилом Асмусом специально для мирян. В этом молитвослове к неизменяемым ежедневным молитвам добавляются изменяемые недельные или праздничные молитвословия. Такой формат позволяет при необходимости уйти от привычного каждодневного чтения утреннего и вечернего правила. Это позволяет избежать рутины в обращении к Богу и добавить творческое начало в наш ежесуточный диалог с Творцом.

Главный принцип Греческого молитвослова — молиться по вдохновению, ровно в тот час, когда есть силы и желание. Каждому времени суток соответствует определенные тексты молитв.

В книге вы найдете:

богослужебные тексты для разного времени суток: часы, вечерня, повечерие, утреня, полунощница.

молитвы, соответствующие определенным периодам года и недели;

молитвы на разные случаи жизни: о болящих, усопших, о правителях и т.д.

молитвы для подготовки к причастию и после причастия, дополненные по текстам старопечатных молитвословов;

молитвы завтрака, обеда и ужина.

Кому будет интересно это издание:

всем верующим людям;

тем, кто ищет способ разнообразить свое ежедневное молитвенное правило;

тем, кому интересен опыт молитвы в Православных Церквях разных стран.

5 причин купить книгу:

уникальные тексты молитв, дополненные по молитвословам старых образцов;

замечательная подборка молитв;

молитвослов включает в себя тексты, используемые в разных Поместных Православных Церквях, что позволяет прикоснуться к опыту Вселенского Православия;

огромное количество разнообразных молитв дает возможность каждому составлять свое собственное молитвенное правило на каждый день, избегая превращения молитвы в рутину.

тексты греческого молитвослова адаптированы для мирян и приводятся на церковнославянском языке гражданским шрифтом.

Молитвы на греческом слушать онлайн

Молитва на греческом

Άξιον εστίν (Достойно есть)

Аксион естин(молитва на греческом)

на греческом языке

молитва на греческом языке

Царю Небесный на греческом

Царю Небесный на греческом

Молитва на греческом языке

Считается, что именно эту молитву услышал князь Владимир перед крещением Руси

Ψαλμοί 102 kai 145

Молитва Отче наш

На греческом языке

молитвы на греческом

Молитва на греческом скорей всего Афон .

Скорей всего монахи ; )

Царю Небесный на греческом

Канон св. Екатерине на греческом языке

3. Молитвы. Евангелие

Иеродиакон Герман (Рябцев)

Молитва князя Владимира из фильма «Викинг» на греческом языке

Хор сестер Свято-Елисаветинс

Иисусова молитва (на греческом)

Молитва на греческом скорей всего Афон .

Скорей всего монахи ; )

Молитва на греческом языке

Начальные молитвы и Символ веры

на греческом языке

Χρηστός Ανέστη! молитва на греческом

Wave_MP3 2005-6-6 11-11-20

Господи помилуй! (на греческом)

Иисусова молитва.Иг.Парфений.Мон-рь св.Павла на Афоне

Иисусова молитва по-гречески

Да исправится молитва моя — глас 1 — на греческом

Широкова Вера Георгиевна

Молитва на греческом

Перед крещением Руси

Литургия на греческом языке

Отче наш (на греческом языке)

Молитва Господня «Отче наш» на греческом языке

Молитва Господня «Отче наш» на греческом языке

Да исправится молитва моя — чтение на греческом

Молитвы православные греческие

Люди, кто может выложить тут православные молитвы на этих языках с транскрипцией на русском?

 • Пётр:
 • 19:05 | 28.12.2009 | ответить #2

ДеИпара ВИрго Авэ, грАциа плЭна МарИа ДОминус тЭкум бэнэдИкта ту ин мулиЭрибус эт бэнэдИктус фрУктус вЭнтрис тУи квИа СальватОрем пэпэрИсти анимАрум нострАрум — Богородице дево радуйся.

 • Олег:
 • 19:05 | 28.12.2009 | ответить #3

а еще что-нибудь?

 • Татьяна:
 • 20:00 | 28.12.2009 | ответить #4

ВасилЕв УрАниэ, парАклитэ то пнЭвма тис алифИэс, о пантахУ парОн ке та пАнта плирОн, о фисаврОс тон агафОн ке зоис хоригОс, элфЭ ке скИносон эн имИн ке кафАрисон имАс апО пАсис килИзос, ке сОсон агафЭ тас психАс имОн. -Царю Небесный на греческом, а Вам зачем? (только все ф — межзубные)

 • Олег:
 • 20:01 | 28.12.2009 | ответить #5

Хотелось выучит пару молитв на сакральных древних языках.

 • Татьяна:
 • 20:02 | 28.12.2009 | ответить #6
Видео (кликните для воспроизведения).

Аксион эстИн ос алифОс макарИзин сэ тимеотОкон тин аимакАристон ке панамОмитон ти митЭра ту Фэу имОн, тин тимиотЭрон тон херувим ке эндоксотерон асингрИтос тон серафим, тин азиаффОрос феОн лОгон тэкУсон, тин Онтос ФэотОкон сэ мегалинумЭ. — Достойно есть.

 • Татьяна:
 • 20:04 | 28.12.2009 | ответить #7

Мне кажется, я что-то напутала, по памяти пишу. ((

 • Денис:
 • 20:05 | 28.12.2009 | ответить #8

Могу посоветовать этот источник http://ihtys.narod.ru/, но дляначала нужно научиться читать по-гречески.

 • Денис:
 • 20:05 | 28.12.2009 | ответить #9

Πάτερ
Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,
γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον·
καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν,
ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφήκαµεν τοῖς ὀφειλέταις
ἡµῶν· καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Транскрипция и перевод

ПАтер имОн —- Отец наш
О ен тис Уранис —- В небесах
АгиастИто то Онома су —- Пусть будет освящено Имя Твое
ЭльтАто и васИлиа су —- Пусть придет Царство Твое
ГеннетИто то тЕлима су —- Пусть сбудется воля Твоя
Ос ен урАно ке Эпи гис —- Как в небе и на земле
Тон Артон имОн тон эпИусион —- Хлеб наш насущный
Дос имИн сИмерон —- Дай нам сегодня
Ке Афес имИн та офейлиматА имОн —- И оставь нам долги наши
Ос ке имИс афикамЕн —- Как и мы оставили
Тис офИлетес имОн —- Должникам нашим
ке ми исенЕнкис имАс ис пирасмОн —- И не введи нас в искушение
Алля ррИсе имАс апО ту пОниру —- Но избавь нас от злого
(Матфей 6:9-13)

Читайте так же:  молитва как сдать экзамен

Πάτερ
ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου
τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡµῖν τὸ καθ ἡµέραν·
καὶ ἄφες ἡµῖν τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν,
καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίοµεν παντὶ ὀφείλοντι ἡµῖν·
καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν.

Транскрипция и перевод

ПАтер —- Отец
АгиастАто то Онома су —- Пусть будет освящено Имя Твое
ЭльтАто и васИлиа су —- Пусть придет Царство Твое
Тон Артон имОн тон эпИусион дИду имИн то кат имЕран —- хлеб наш насущный подавай нам на каждый день
Ке Афес имИн тас амартИас имОн —- и прости нам грехи наши
Ке гар аутОй афИомен пантИ офИлонти имИн —- ибо и мы прощаем всякому должнику нашему
Ке ми

 • Денис:
 • 20:05 | 28.12.2009 | ответить #10

Pater
Pater noster,
qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.

Транскрипция и перевод

пАтер нОстер, кви эс ин чЕлис, — Отец наш, пребывающий на небесах.
санктифичЕтур нОмен тУум. – да святится имя Твое
адвЕниат рЕньум тУум. – да придет царствие Твое
фИат волЮнтас тУа – да будет воля Твоя
сИкут ин чЕло ет ин тЕрра. – как на небесах, так и на земле
пАнем нОструм котидиАнум – хлеб наш насущный
да нОбис Одие. – дай нам сегодня
ет демИтте нОбис дЕбита нОстра – и оставь нам долги наши
сИкут ет нос демИттимус – как и мы оставляем
дебитОрибус нОстрис. – должникам нашим
ет не нос индУкас – и не введи нас
ин тентациОнем, — в искушение
сед лИбера нос а мАло. – но избавь нас от злого
Амен — Аминь

 • Константин:
 • 22:04 | 28.12.2009 | ответить #11

Олег!
Молитвы на греческом (как читаются в современной греческой традиции) лучше учить не в русской транслитерации, а в греческой, предварительно освоив правила чтения. Они не сложные. В транскрипции и Дениса и Татьяны присутствуют ошибки.
http://analogion.net/glt/ — тут можно найти полный круг богослужения на греческом языке.

Церковнославянские молитвы калькированы с греческих и сохраняют тот же порядок слов. Отсюда некоторая «рваность» ЦС текстов.

Молитвы на греческом очень красивы, а псалмы во многих случаях сохраняют оригинальную поэтику. Всячески поддерживаю Вас в Вашем желании выучить их в оригинале. Сам по возможности стараюсь читать их по-гречески. Если что — обращайтесь, чем смогу — помогу.

 • Константин:
 • 23:00 | 28.12.2009 | ответить #12

Да, и еще: молитвы читаются в соответствии с современными правилами чтения, т.н. рейхлиновским произношением. Если кратко: дифтонги переходят в диграфы + несколько других отличий от т.н. эразмовского классического греческого. Google it!
Удачи

 • Олег:
 • 11:03 | 29.12.2009 | ответить #13

Буквы греческие непонятные. латынь и то внятней чиатть))

 • Константин:
 • 17:02 | 29.12.2009 | ответить #14

Ну без труда. 🙂
Вообще в греческом алфавите больше общих букв с кириллицей, оно и понятно. Просто некоторых звуков греческого языка в русском нет, поэтому написать транскрипцию непросто

 • Сергей:
 • 17:02 | 29.12.2009 | ответить #15

Константин Κώστας Сермягин
спаси Господи)

 • Константин:
 • 17:04 | 29.12.2009 | ответить #16

Сергей Герман
Eἰς δόξαν Θεοῦ
🙂

 • Marina:
 • 22:01 | 27.02.2010 | ответить #17

Богородице Дево,радуйся на латыни:

Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta es in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen

(произношение классической латыни) Авэ Мария, грАтиа плЭна, дОминус тЕкум, бэнэдИкта эс ин мульЕрибус эт бэнэдИктус фрУктус вЭнтрис туй. Cанкта мария, мАтер дЕи, Ора про нОбис пэкатОрибус, нунк эт ин ора мОртис нострай. амэн

 • Константин:
 • 07:01 | 28.02.2010 | ответить #18

Ну тогда уж и на греческом:

ФэотОкэ ПарФЭнэ, хЭрэ, кэхаритомЭни МарИа, о КИриос мэтА су.
эвлогимЭни си эн гинэксИ, кэ эвлогимЭнос о КарпОс тис килИас су. Оти СотИра Этэкэс тон психОн имОн.

Ударения обозначены заглавными буквами.
Ф — межзубное, как в английском th в слове thick.
Г — нечто среднее между украинским «г» и русским «й»
э — нечто среднее между «э» и «е». предшествующий согласный смягчается, но не так сильно, как перед русским «е». То же относится и к «и»

 • Вофка:
 • 08:02 | 28.02.2010 | ответить #19
 • Константин:
 • 09:00 | 28.02.2010 | ответить #20

Молитва Иисусова:
Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν
КИрие ИисУ ХристЭ ИйЭ ту ФеУ элЕйсон мэ тон амартолОн
Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя грешнаго

 • Павел:
 • 18:04 | 28.02.2010 | ответить #21

In nómine Patris , et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei, peccatoris.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.

 • Константин:
 • 00:00 | 01.03.2010 | ответить #22

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь = Ис то Онома ту ПатрОс кэ ту иУ кэ ту агИу ПнЭвматос. амИн

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь = ДОкса ПатрИ кэ иО кэ агИо ПнЭвмати кэ нин кэ аИ кэ ис тус эОнас тон эОнон. амИн

Д — межзубная звонкая, как в английском «the»

 • Константин:
 • 02:05 | 01.03.2010 | ответить #23

Трисвятое:
Агиос о ФэОс, Агиос исхирОс, Агиос афАнатос, элЕйсон имАс.

Пресвятая Троице:
ПанагИа ТриАс элЕйсон имАс: КИрие илАсфити тэс амартИэс имОн, ДЭспота синхОрисон тас аномИас имИн, Агие эпИскэпсэ кэ Иасэ тас асфенИас имОн Энэкэн ту ономатОс су.

Опять же:
Ударения обозначены заглавными буквами.
д — межзубная звонкая, как в английском «the»
ф — межзубная глухая, как в английском th в слове thick.
г — нечто среднее между украинским «г» и русским «й»
э/е — нечто среднее между «э» и «е». предшествующий согласный смягчается, но не так сильно, как перед русским «е». То же относится и к «и»
л — мягче русского л, но тверже ль

 • Павел:
 • 11:05 | 01.03.2010 | ответить #24
Читайте так же:  молитвы о упокоении новопреставленного 17 кафизма

Трисвятое
Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortális, miserére nobis

 • Людмила:
 • 02:09 | 25.06.2010 | ответить #25

Душа расцветает как роза, насыщаясь неповторимым звуком молитв на греческом языке. Спасибо всем за общение, за единомыслие. Очень благодарна Константину Сермягину за необходимые знания по этому вопросу и за его доброжелательность.

 • Konstantin:
 • 13:16 | 05.08.2010 | ответить #26

Людмила, спасибо за теплые слова! Успехов в греческом!

Молитвы православные греческие

Люди, кто может выложить тут православные молитвы на этих языках с транскрипцией на русском?

 • Анастасия:
 • 17:07 | 08.09.2010 | ответить #27

помогите пожалуйста с транскрипцией молитвы — Царю Небесный на латинском языке.

 • ДенисM:
 • 07:27 | 21.11.2010 | ответить #28

«ФэотОкэ ПарФЭнэ, хЭрэ, кэхаритомЭни МарИа, о КИриос мэтА су.
эвлогимЭни си эн гинэксИ, кэ эвлогимЭнос о КарпОс тис килИас су. Оти СотИра Этэкэс тон психОн имОн.»

«ДеИпара ВИрго Авэ, грАциа плЭна МарИа ДОминус тЭкум бэнэдИкта ту ин мулиЭрибус эт бэнэдИктус фрУктус вЭнтрис тУи квИа СальватОрем пэпэрИсти анимАрум нострАрум – Богородице дево радуйся…»

это одна и та же молитва? — «Богородице дево радуйся. «

 • ДенисM:
 • 15:14 | 05.12.2010 | ответить #29
 • Михаил:
 • 16:52 | 18.12.2010 | ответить #30

Константин, я совершенно не знаю греческий, и ничего не смог найти на этом сайте ( http://analogion.net/glt/ ), вы не могли бы мне помочь, конкретно мне нужен символ веры с транскрипцией.

 • Сергей:
 • 20:02 | 16.04.2011 | ответить #31

Пистево ис эна Феон Патера,пандократора,
пиитин урану ке гис,оратон те пандон ке
аоратон.
Ке ис Эна Кирион Иисун Христон,тон Ион ту
Феу,тон моногени,тон эк ту Патрос генифенда
про пандон тон эонан:фос эк фотос,Феон
алифинон эк Феу алифину,геннифенда, у
пиифенда,омоусион то Патри,ди у та панда
эгенето.
Тон ди имас тус антропус ке диа тин
иметеран сотириан ,кательфонда эк тон
уранон,ке саркофенда эк Пневматос агиу
ке Мариас тис парфену,ке энантрописанда.
Ставрофенда те ипер имон эпи Пондиу
Пилату,ке пафонда,ке тафенда.
Ке анастанда ти трити имера,ката тас
Графас.
Ке анельфонда ис тус уранус,ке кафезоме-
нон эк дексион ту Патрос.
Ке палин эрхоменон мета доксис,крине
зондас ке некрус, у тис василиас УК Эсте
телос.
Ке ис то Пневма то Агион,то Кирион,то
зоопион,то эк ту Патрос экпоревоменон,
то син Патри ке Ио симпроскинуменон
ке синдоксазоменон, то лалисан диа
тон профитон.
Ис миан агиан,католикин ке апостоликин
Экклисиан.
Омолого эн ваптисма ис Афесин амартион.
Просдоко аннастасин некрон;
Ке зоин ту мелондос эонос .Амин.

 • Анонимно
 • 07:23 | 20.09.2012 | ответить #5044

помогите с транскрипцией
тропарь Рождеству Богородицы на греческом
Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ· ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν· καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.

 • Василий Иванов:
 • 14:40 | 21.12.2012 | ответить #5047

И гЕнисИс су ФеотОкэ, харАн эмИнисэ пАси ти икумЭни: эк сУ гар анЭтилен о Илиос тис дикэосИнис, Христос о ФЭос имОн, кэ лИсас тин катАран, Эдокэ тин эвлогИан: кэ катаргИсас тон фАнатон, эдорИсато имИн зоИн тин эОнион.

 • Анонимно
 • 17:47 | 09.04.2013 | ответить #5050

Нужна молитва из фильма «Константин» (для себя)

 • Марьянка Барсукова:
 • 12:50 | 29.07.2013 | ответить #5055

#5050-, In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

 • Sveta Yakovleva:
 • 19:44 | 28.10.2013 | ответить #5058

#2-Пётр, вообще-то не деИпара, а дЕипара, я изучаю латынь в школе и мы учили эту молитву на изусть

 • Sveta Yakovleva:
 • 19:45 | 28.10.2013 | ответить #5059

#28-ДенисM, вообще-то не деИпара, а дЕипара, я изучаю латынь в школе и мы учили эту молитву на изусть

 • Sveta Yakovleva:
 • 19:53 | 28.10.2013 | ответить #5060

«Богородице дево, радуйся. » на латинском:
[ДЭипара вИрго, Авэ! ГрАциа плЕна МарИа, ДОминус ТЭкум! БэнэдИкта тУ Ин мулиЭрибус, Эт бэнэдИктус, фрУктус вЭнтрис ТУи, квИа СальватОрэм пэпэрИсти анимАрум нострАрум]

 • Елизавета Егорова:
 • 12:40 | 10.11.2013 | ответить #5061

очень хочу,сделать татуировку,в виде молитвы на греческом языке!что было кратко и о жизни..помогите пожалуйста

 • Даша Береснева:
 • 16:54 | 11.11.2013 | ответить #5062

Помогите пожалуйста!
Была на святой земле,там в храмах 3 конфессии(греки,армяне и католики) и соответственно службы на 3-ёх языках.
Нам повезло побывать на службе на греческом языке,и там в одной из молитв я услышала знакомые слова «сэ ла ви,сэ ла ви тернель» или что то в этом духе.
Скажите пожалуйста,что за молитва?

 • Юрий Кудряшов:
 • 07:57 | 15.11.2013 | ответить #5063

Помогите с молитвой на греческом
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имярек), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

 • Женя Сковронский:
 • 09:56 | 10.07.2014 | ответить #5065

Помогите. Очень нужен Псалом 22 Давида на языке близком к оригиналу с транскрипцией. Прошу помощи.

 • Анонимно
 • 19:49 | 14.07.2014 | ответить #5066

Очень хочу сделать татуировку, в виде молитвы на матерном русском, чтобы было кратко о том чтобы тазы не ломались.. помогите пожалуйста

 • Анонимно
 • 21:30 | 20.12.2014 | ответить #5068

#5065-Женя Сковронский,
Насколько я понимаю, вы имеете ввиду «Господь пасет мя и ничтоже мя лишит. «»?
Язык, близкий к оригиналу, наверное все-таки древнееврейский? Дело в том, что у иудеев немного другая нумерация, и там (в ТАНАХе) это 23 псалом.
Вот ссылка на аудио:
http://www.aoal.org/Hebrew/AudioBible/27_Psalms/27-Psa_023.mp3
На этом сайте кстати весь Ветхий Завет выложен в аудио формате.
Транскрипцию поищу или попробую сам написать чуть позже.
Или Вас интересует вариант на древнегреческом?

 • Владимир Щипачев:
 • 21:56 | 20.12.2014 | ответить #5069

#5065-Женя Сковронский,
Psalm 23
1 mizmor ledavid; YHWH ro’i, lo echsar.
2 bin’ot deshe yarbitzeni; al-mei menuchot yenahaleni.
3 nafshi yeshovev; yancheni vema’gelei-tzedek, lema’an shemo.
4 gam ki-elech begei tzalmavet lo-ira ra, ki-attah immadi; shivtecha umish’antecha, hemmah yenachamuni.
5 ta’aroch lefanai shulchan, neged tzorerai; dishanta vashemen roshi, kosi revayah.
6 ach tov vachesed yirdefuni kol-yemei chaiyai; veshavti beveit-YHWH, le’orech yamim.
Надеюсь, латинская транслитерация подойдет?

 • Анонимно
 • 14:05 | 09.03.2015 | ответить #5071

#5060-Sveta Yakovleva, правильно вообще
[ДэипАра вИрго, Авэ! ГрАциа плЕна МарИа, ДОминус ТЭкум! БэнэдИкта тУ Ин мулиЭрибус, Эт бэнэдИктус, фрУктус вЭнтрис ТУи, квИа СальватОрэм пэпэрИсти анимАрум нострАрум]

 • Анонимно
 • 14:15 | 09.03.2015 | ответить #5072

#10-Денис,
пАтер нОстер, кви эс ин цЭлис, — Отец наш, пребывающий на небесах.
санктифицЭтур нОмен тУум. – да святится имя Твое
адвЭниат рЭгнум тУум. – да придет царствие Твое
фИат волЮнтас тУа – да будет воля Твоя
сИкут ин цЭлё эт ин тЭрра. – как на небесах, так и на земле
пАнем нОструм квотидиАнум – хлеб наш насущный
да нОбис хОдиэ. – дай нам сегодня
эт диммИттэ нОбис дЭбита нОстра – и оставь нам долги наши
сИкут эт нос демИттимус – как и мы оставляем
дебитОрибус нОстра, – должникам нашим
эт нэ нос индУкас – и не введи нас
ин тэнтациОнем, — в искушение
сэд лИбера нос а мАлё. – но избавь нас от злого
Амен — Аминь

 • Юрій Сердюк:
 • 22:06 | 30.04.2015 | ответить #5073

Добрый день. подскажите, пожалуйста, как на греческом «Спаси и сохрани». Спасибо.

 • Владимир Щипачев:
 • 19:59 | 16.05.2015 | ответить #5074

#5073-Юрій Сердюк,
«Κύριε, σώσε με, προστάτεψέ με και βοήθα με» («Господи, спаси меня, сохрани меня и помоги мне» ) — греческий (там используется чаще такой вариант, а коротко — «Σώσε και προστάτεψέ με»)
Kýrie, só̱se me, prostátepsé me ke voí̱tha me
КИриэ, сОсэ мэ, простАтепсЭ мэ ке воЙthа мэ
Коротко:
сОсэ ке простАтепсЭ мэ
Слово «мэ» — «меня» это энклитика, т.е. слово которое отдает ударение предыдущему слову. Отсюда в слове простАтепсЭ появляется второе ударение. Произносится энклитика слитно с предыдущим словом, т.е. сОсэмэ, простАтепсЭмэ, воЙthамэ. Примерно как в русском предложении: Он же идет нА гору. слова же и гору являются энклитиками

 • Виктория Гаргалык:
 • 00:41 | 05.10.2015 | ответить #5076

Ребята может ли кто нибудь написать верный перевод молитвы на греческий или на латыни . Не через переводюдчик. Очень нужно. Заранее благодарю.

Огради меня Господи, силою Честнаго и Животворящего Креста и сохрани от всякого зла.

 • Вадим Салиев:
 • 00:07 | 23.01.2016 | ответить #5078
Читайте так же:  православие молитва от лени

Молитва Отче наш на греческом языке

Здравствуйте! Как вы знаете, традиционно Россию и Грецию связывает, кроме всего прочего, и одна религия. Почти 98% греков, как говорит статистика, считают себя православными христианами.

Поэтому сегодня рассмотрим молитву «Отче наш» на греческом языке, а также другие православные тексты и молитвы наа греческом с транскрипцией и в некоторых случаях с переводом. Большинство из них российские верующие знают на церковнославянском языке. Но многие люди, изучающие греческий язык, хотят научиться на нем читать молитвы, стихи. Эта статья вам в помощь!

Отче наш на греческом — Πάτερ ημών — Патэр имон

Πάτερ ημών
ο εν τοις ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομα Σου.
Ελθέτω η βασιλεία Σου.
Γενηθήτω το θέλημα Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.

Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον.
Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.

Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

ПАтэр имОн
О эн тис уранИс
айас ф Ито то ономА Су.
Эл ф Это и василИа Су.
Йени ф Ито то ф элимА Су, ос эн уранО ке эпИ тис йИс.

Тон Артон имОн тон эпиУсион д ос имИн сИмерон.
Ке Афес имИн та офилИмата имОн,
Ос ке имИс афИэмэн тис офилЕтэс имОн.

Ке ми исэнЭнгис имАс ис пиразмОн,
АллА рИсэ имАс апО ту понирУ.

Отче наш на греческом слушать

Обратите внимание на произношение: в транскрипции я отмечаю согласные θ и δ, сложные в произношении, соответственно буквами ф и д . Напомню для изучающих греческий язык, что θ произносится как глухое th в английском языке, а δ — как звонкое th .

Ударные гласные в греческих такстах отмечены ударением, в русской транскрипции я выделяю их заглавными буквами.

Следующим рассмотрим «Символ Веры» — этот текст не является собственно молитвой, а скорее гимном, прославлением веры.

Символ веры — Το σύμβολο της πίστεως — То символо тис пистэос

Πιστεύω εις ένα Θεόν,
Πατέρα, Παντοκράτορα,
ποιητήν ουρανού και γης,
ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν,
τον Υιόν του Θεού τον μονογενή,
τον εκ του Πατρός γεννηθέντα
προ πάντων των αιώνων.

Φως εκ φωτός,
Θεόν αληθινόν
εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα,
ου ποιηθέντα,
ομοούσιον τω Πατρί,
δι’ ου τα πάντα εγένετο.

Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους
και δια την ημετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα εκ των ουρανών,
και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου,
και Μαρίας της Παρθένου,
και ενανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών
επί Ποντίου Πιλάτου,
και παθόντα, και ταφέντα.
Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.

Και ανελθόνται εις τους ουρανούς,
και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης
κρίναι ζώντας και νεκρούς,
Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν,
το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,
το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον
και συνδοξαζόμενον,
το λαλήσαν διά των Προφητών.

Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν,
και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών,
και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

ПистЭво ис Эна ф еОн,
ПатЭра, ПандокрАтора,
пиитИн уранУ ке ЙИс,
оратОн тэ пАндон ке аОратон.

Ке ис Эна КИрион ИисУн ХристОн,
Тон Ион ту ф эУ тон монойенИ,
Тон эк ту ПатрОс йенни ф Энда
Про пандОн тон эОнон.

Фос эк фотОс,
ф эОн али ф инОн
эк ф эУ али ф инУ йенни ф Энда,
у пии ф Энда,
омоУсион то ПатрИ,
д иу та пАнда эйэнЭто.

Тон д и имАс тус ан ф рОпус
Ке д иа тин имэтЭран сотирИан
катэл ф Онда эк тон уранОн,
ке сарко ф Энда эк ПнЭвматос айИу,
ке МарИас тис Пар ф Эну,
ке энан ф ропИсанда.

Ставро ф Энда тэ ипЭр имОн
Эпи ПонтИу ПилАту,
Ке пА ф онда, ке тАфэнда.
Ке анастАнда ти трИти имЭра катА тас ГрафАс.

Ке анЭл ф Ондэ ис тус уранУс,
Ке катэзОмэнон эк д эксиОн ту ПатрОс.
Ке пАлин эрхОмэнон мэта д Оксис
крИнэ зОндас ке нэкрУс,
у тис ВасилИас УК Эстэ тЭлос.

Ке ис то ПнЭвма то Айион, то КИрион, то ЗоопьОн,
То эк ту ПатрОс экпоревОмэнон, то син ПатрИ ке иО симпроскинУмэнон
Ке син д оксазОмэнон,
То лАлисан д иа тон ПрофитОн.

Читайте так же:  молитва при болезни жкт

Ис мИан, айИа, ка ф оликИн,
Ке апостоликИн экклисИан.

ОмологО эн вАптизма ис афЭсин амартиОн.
ПросдокО анАстаси нэкрОн,
Ке зоИн ту мЭллондос эОнос.

Символ Веры на греческом: слушать

Богородице Дево — Θεοτόκε Παρθένε — Ф еотоке Пар ф энэ

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη Συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες, των ψυχών ημών.

Ф еотОке Пар ф Энэ, хЭре кехаритомЭни МарИа, о КИриос мэтА Су. ЭвлойимЭни Си эн йинэксИ, ке эвлойимЭнос о карпОс тис кильАс Су, Оти СотИра Этекес, тон психОн имОн.

Богородице Дево на греческом языке поют монахи Святоафонского монастыря Симонопетра.

Богородице Дево — перевод на русский язык

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших» – молитвословие, прославляющее Матерь Божию. Текст с сайта http://azbyka.ru/ .

Детская молитва Богородице на греческом языке

Παναγιά μου Δέσποινα
και του Χριστού μητέρα
σε σέναν παραστέκουμαι
την νύχταν και τη μέρα.

Πέφτω κάμνω το σταυρόμ μου
άρμαν έχω στο πλευρόμ μου
δούλος του Θεού λογιούμαι
και κανένα δε φοβούμαι.

ПанайА му Д Эспина
Ке ту ХристУ митЭра
Сэ сЭнан парастЭкомэ
Тин нИхтан ке тин мЭра.

ПЭфто кАмно то ставрОм му
Арман Эхо сто плеврОм му
д Улос ту ф эУ лойУмэ
ке канЭна дэн фовУмэ.

Мой перевод на русский язык

Госпожа моя Богородица
И мать Христа
Я с тобой рядом
Ночью и днем.

Ложусь и крещусь
Со мной защита рядом
Раб божий называюсь
И никого не боюсь.

Молитва Царю Небесный — Βασιλεύ Ουράνιε — ВасилЕв урАниэ

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε,
το Πνεύμα της αληθείας,
ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,
ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,
ελθέ και σκήνωσον εν ημίν
και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος
και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών.
Αμήν.

ВасилЕв урАние, парАклитэ,
То пнЭвма тис алИ ф ьас,
О пандахУ парОн ке та пАнда плирОн,
О ф исаврОс тон ага ф Он ке зоИс хоригОс,
Эл ф э ке скИносон эн имИн
Ке ка ф Арисон имАс апО пАсис килИ д ос
Ке сОсон, ага ф Э тас психАс имОн.
Амин.

Молитва Святому Духу (перевод):

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Текст с сайта http://azbyka.ru/.

Молитва преподобного Паисия Великого

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δός μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μή μ΄εγκαταλείπεις. Μή φεύγεις μακρυά μου. Άπλωσε το χέρι Σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για Σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά Σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι γι΄αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε απ΄το νου μου κάθε βρώμικο, αισχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λησμοσύνη, την αναισθησία, την πώρωση. Κύριε, που είσαι σπλαγχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή.

КИриэ ИисУ ХристЭ, ф эЭ му, д оз му ти симэринИ мЭра ага ф И, анамАртити ке ка ф арИ. КИриэ, ми мэнгаталИпис. Ми фЭвйис макриА му. Аплосэ то хЕри су ке вои ф исЭ мэ. КИриэ, стИриксЭ мэ ке фИтэпсэ стин кардиА му тин агАпи ке то мэгало сэвазмО я сЭна. КИриэ, д И д аксЭ мэ на зо катА то Айио Ф элимА су. КАмэ, КИриэ, на синэс ф Аномэ тис амартИэз му ке на липАмэ яфтэс. Элев ф Эросэ мэ апО кА ф э психикО ке соматикО пиразмО. Д иОксэ ап то ну му кА ф э врОмико, эсхро и анипОтакто логизмО. КИриэ, воИ ф исЭ мэ на вгАло апО мЭса му тин амЭлиа, тин лИпи, тин лизмосИни, тин анэс ф эсИа, тин бОроси. КИриэ, пу Исэ сплахникОс, элеисЭ мэ ке синхОресэ Олес тис аномИэз му.Ке кАмэ на зо мэ исихИа, мэ мэтАниа, мэ эксомолОгиси ке мэ пИсти ка ф арИ.

Перевод на русский язык (перевела сама, не нашла официального перевода)

Господи Иисусе Христе, Боже мой, дай мне сегодняшний день добрым, безгрешным и чистым. Господи, не оставляй меня. Не уходи далеко от меня. Протяни руку свою и помоги мне. Господи, поддержи меня и посей в моем сердце любовь и большое уважение к тебе. Господи, научи меня жить по твоему желанию. Сделай так, Господи, чтобы я осознавал мои грехи и жалел о них. Освободи меня от всякого духовного и телесного соблазна. Изгони из моего ума каждое грязное, стыдное и непослушное рассуждение. Господи, помоги мне изгнать из себя небрежность, грусть, забывчивость, бесчувственность, чёрствость. Господи, ты сострадателен, помилуй меня и прости мне все мои прегрешения. И сделай, чтобы я жил в спокойствии, в раскаянии, в исповеди и с чистой верой.

Греческие тексты молитв взяты с сайта http://www.pa >для изучающих греческий язык рекомендую этот сайт. Там есть детские стишки, игры, молитвы на греческом языке. Для начинающих вполне подойдет, но переводов там, понятно, нет.

Уважаемые читатели, это мы начали с «Отче наш» на греческом языке, и я добавила ещё несколько молитв с переводом. «Отче наш» и «Символ Веры» оставила без перевода, их церковнославянский вариант вы найдете на любом христианском сайте. Если вас интересует какая-то конкретная молитва, и вы хотели бы читать её на греческом языке, напишите в комментариях. Возможно, я добавлю эту молитву к статье.

Видео (кликните для воспроизведения).

Хотите освежить в памяти греческое произношение? Прочитайте эти статьи:

молитвы православные греческие
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here