утренняя молитва Богородице дево

Подробно: утренняя молитва Богородице дево - подробная и точная информация собранная из открытых источников в сети.

Пяточисленные молитвы

Начало к сим молитвам:

Сла́ва Тебе́, Христу́ Бо́гу Моему́, не погуби́вшему мя гре́шнаго со беззако́ньми мои́ми, но да́же досе́ле грехо́м мои́м потерпе́вшему. (Поклон)

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам; да́руй ми, Го́споди, да ни сло́вом, ни де́лом, ни помышле́нием прогне́ваю Тя, Созда́теля моего́, но вся́ дела́ моя́, сове́ты и помышле́ния да бу́дут во сла́ву Пресвята́го и́мени Твоего́. (Поклон)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне, гре́шному, во все́й жи́зни мое́й: во исхо́де мое́м и по кончи́не мое́й не оста́ви мене́. (Поклон)

Сие, падши ниц на земли, глаголи:

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, приими́ уме́ршаго мя душе́ю и умо́м. Приими́ мя гре́шнаго, блудника́, скве́рнаго душе́ю и те́лом. Отыми́ неприя́знь безсту́дную и не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, не рцы, Влады́ко: «Не вем, кто еси́», но во́нми гла́су моле́ния моего́; спаси́ мя, я́ко име́яй мно́жество щедро́т и не хо́щеши сме́рти гре́шника; не оста́влю же Тя, Созда́теля моего́, и не отступлю́ от Тебе́, до́ндеже послу́шаеши мя и да́си всем грехо́м мои́м проще́ние, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Ма́тери Твоея́, предста́тельства Честны́х Небе́сных Сил безпло́тных, свята́го сла́внаго А́нгела храни́теля моего́, Проро́ка же и Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, богоглаго́ливых Апо́стол, све́тлых и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех Твои́х святы́х, поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго. Ами́нь.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сы́й и вся́ исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны́, и очи́сти ны́ от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Перевод: Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь.

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твоё Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.

Богородице Дево, радуйся

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю, Благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божией, радуйся! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами и благословен Плод, Тобою рожденный, потому что Ты родила Спасителя душ наших.

Молитва 1-я

О, Ма́ти Милосе́рдая, Де́во Мари́е, аз гре́шный и непотре́бный раб Твой, воспомина́ющи Твоя́ боле́зни 1 , егда́ Ты услы́шала от Симео́на Проро́ка о неми́лостивном убие́нии Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, приношу́ сию́ Тебе́ моли́тву и Арха́нгельское обра́дование, приими́ в честь и па́мять боле́зней Твои́х и умоли́ Сы́на Твоего́ — Го́спода на́шего Иису́са Христа́, да да́рует ми позна́ние грехо́в и жале́ние о них. (Поклон)

Молитва 2-я

О́тче наш… (см. выше)

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся… (см. выше)

О, Богоблаже́нная и Пренепоро́чная Отрокови́це, Ма́ти и Де́во, приими́ от мене́, гре́шнаго и непотре́бнаго раба́ Твоего́, сию́ моли́тву и Арха́нгельское обра́дование в честь и па́мять боле́зни Твоея́, егда́ позабы́ла Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, в це́ркви и три дни Его́ не ви́дела еси́; умоли́ Его́ и испроси́ у Него́ всех грехо́в мои́х проще́ние и оставле́ние, Еди́на Благослове́нная. (Поклон)

Молитва 3-я

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся…

О, Ма́ти Све́та, Преблагослове́нная Де́во Богоро́дице, приими́ от мене́, гре́шнаго и непотре́бнаго раба́ Твоего́ сию́ моли́тву и Арха́нгельское обра́дование в честь и па́мять боле́зни Твоея́, егда́ Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, по́ймана и свя́зана слы́шала еси́. Умоли́ Его́, да возврати́т мне доброде́тели, че́рез грех изги́бшия 2 , да Тя, Пречи́стая, во ве́ки велича́ю. (Поклон)

Молитва 4-я

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся…

О, Милосе́рдия Исто́чниче, Де́во Богоро́дице, приими́ от мене́, гре́шнаго и непотре́бнаго раба́ Твоего́, сию́ моли́тву и Арха́нгельское обра́дование в че́сть и па́мять боле́зни Твоея́, егда́ на Кресте́ ме́жду разбо́йники ви́дела еси́ Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Его́же умоли́, Влады́чице, да пода́ст ми дар милосе́рдия Своего́ в час сме́рти моея́ и да напита́ет мя Те́лом и Кро́вию Свое́ю Боже́ственною, да Тя, Засту́пницу, сла́влю во ве́ки. (Поклон)

Молитва 5-я

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся…

Читайте так же:  молитва чтобы человек вспомнил обо мне

О, Наде́ждо моя́, Пречи́стая Де́во Богоро́дице, приими́ от мене́, гре́шнаго и непотре́бнаго раба́ Твоего́, сию́ моли́тву и Арха́нгельское обра́дование в честь и па́мять боле́зни Твоея́, егда́ ви́дела еси́ Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во гро́бе полага́ема. Его́же умоли́, Влады́чице, да я́вится мне в час сме́рти моея́ и да прии́мет ду́шу мою́ в живо́т ве́чный. Ами́нь. (Поклон)

О, Преми́лостивая Де́во, Госпоже́ Богоро́дице, чадолюби́вая Го́рлице, небесе́ и земли́ Самодержа́вная Цари́це, любе́зная Прие́мнице всех простира́ющих к Тебе́ свои́ мольбы́, печа́льных Уте́шительнице, приими́ от мене́, гре́шнаго и непотре́бнаго раба́ Твоего́, пяточи́сленное сие́ моле́ние, в нем же воспомина́ю земны́е и небе́сныя Твоя́ ра́дости, уми́льно вопию́ща к Тебе́ си́це 3 :

Земные радости

Ра́дуйся, заче́ншая во чре́ве без се́мене Христа́ Бо́га на́шего. Ра́дуйся, во чре́ве без боле́зни носи́вшая Того́. Ра́дуйся, поро́ждшая чу́дным смотре́нием. Ра́дуйся, восприи́мшая от волхво́в-царе́й дары́ и поклоне́ние. Ра́дуйся, я́ко обрела́ еси́ посреди́ учителей Своего́ Сы́на и Бо́га. Ра́дуйся, я́ко Рождество́ Твое́ пресла́вно из ме́ртвых воста́. Ра́дуйся, ви́девшая вознося́щагося Своего́ Созда́теля, к Нему́ же сама́ душе́ю и те́лом возшла́ еси́.

Небесные радости

Ра́дуйся, де́вства ра́ди Своего́, па́че А́нгел и всех святы́х Пресла́вная. Ра́дуйся, близ Пресвяты́я Тро́ицы просия́ющая. Ра́дуйся, Миротво́рице на́ша. Ра́дуйся, Власти́тельнице, облада́ющая все́ми Небе́сными Си́лами. Ра́дуйся, па́че всех дерзнове́ние к Сы́ну и Бо́гу Своему́ иму́щая. Ра́дуйся, милосе́рдая Ма́ти всем, к Тебе́ прибега́ющим. Ра́дуйся, я́ко Твое́ весе́лие во ве́ки не сконча́ется!

И мне недосто́йному, по нело́жному обеща́нию Твоему́, в день исхо́да моего́ ми́лостива предста́ни, да Твои́м руково́дством упра́влен бу́ду к го́рнему Иерусали́му, в нем же просла́вленно ца́рствуеши с Сы́ном Твои́м и Бо́гом на́шим, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Отце́м и с Пресвяты́м Ду́хом безконе́чныя ве́ки веко́в. Аминь.

От скве́рных усте́н мои́х, от ме́рзкаго се́рдца, от нечи́стаго языка́ и от души́ оскверне́нной приими́, Госпоже́ Цари́це, сие́ похвале́ние, Ра́досте моя́. Приими́, я́коже вдо́вии прия́ла сии́ две ле́пты, и да́руй ми принести́ Твое́й бла́гости дар досто́ин. О, Влады́чице моя́ Пречи́стая Де́во, Небе́сная Цари́це, я́коже хо́щеши и во́лиши, па́че же научи́ мя, что ми подоба́ет Тебе́, Ма́тери Бо́жией, глаго́лати к Тебе́ еди́ной гре́шных при́бежищу и утеше́нию. Ра́дуйся, Влады́чице, да и аз, многогре́шный раб Твой, ра́достно зову́ Тебе́, всепе́той Ма́тери Христа́ Бо́га на́шего. Ами́нь.

На Твой Пресвяты́й о́браз взира́я, я́ко и́стинную са́мую Тя зрю Богоро́дицу, ве́рою серде́чною от души́ припа́даю и поклоня́юся с Предве́чным на руку́ Твое́ю держи́мым Младе́нцем, Го́сподом на́шим Иису́сом Христо́м, боголе́пно почита́ю и молю́ Тя со слеза́ми: покры́й мя покро́вом Твои́м, от враг ви́димых и неви́димых, Ты бо род челове́ческий ввела́ еси́ в Ца́рство Небе́сное. Ами́нь.

Достойно есть

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Достойно есть поистине восхвалять Тебя, Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога Слово родившую, истинную Богородицу, Тебя прославляем.

Молитва «Богородица Дево, радуйся»

Практически все православные верующие считают молитву «Богородица Дева, радуйся» одной из самых популярных и почитаемых молитв. Многие верующие называют это обращение к пресвятой Богородице «Ангельским приветствием».

Действительно, кто как ни Божья матерь, на протяжении многих веков является заступницей человечества и покровительницей каждого страждущего.

Полный текст молитвы «Богородица Дева, радуйся» — это молитвословия, представляющие собой восхваляющие Богоматерь приветственные фразы, написанные в Евангелие. К примеру, одна из них произносилась устами архангела Гавриила, сообщающего Деве Марии о рождении будущего Спасителя.

Толкование молитвы «Богородица Дево, радуйся»

Смысл молитвы «Богородица Дева, радуйся» — в помощи всему человечеству, и, конечно, в том, что земное служение Богоматери – рождение Иисуса Христа, искупившего в будущем все грехи человеческие. Поэтому спасение души каждого из нас зависит от искренности и истинной веры в Господа Бога.

 • «Богородица» — родившая Бога;
 • «Радуйся, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах» — эти слова взяты из приветствия Архангела Гавриила на Благовещении, когда он известил Пресвятую Деву Марию о будущем рождении по плоти от неё Иисуса Христа Сына Божия (Лк.1:28).
 • «Благословенна Ты в женах» — эти слова означают, что Пресвятая Дева Мария выбрана Господом стать Матерью Божией среди множества других женщин, соответственно, прославлена более всех других жен (Лк.1:42; Пс.44:18).
 • «Благодатная» – значит исполненная благодати, милости от Бога.
 • «Благословен Плод чрева Твоего» — слова приветствия праведной Елисаветы, когда Святая Дева Мария после Благовещения пожелала ее посетить (Лк.1:42).
 • «Плод чрева Ее» – младенец Девы Марии, т.е. сын Божий Иисус Христос.

Текст молитвы «Богородице Дево, радуйся» на русском языке есть в каждом молитвослове, поэтому, если вы не знаете наизусть все её слова, можно воспользоваться им. Тем более, читать её можно и на церковнославянском, и на русском языке, так слова там указаны с ударениями.

В чем помогает молитва?

Читают молитву в таких ситуациях:

 • для укрепления веры;
 • в горе и печали;
 • в унынии;
 • перед принятием пищи;
 • в долгой и трудной дороге;
 • изгоняя злых духов.
Читайте так же:  икона одигитрия молитва

Главное – помнить, что читать обращение к Богоматери надо искренне и с чистым сердцем. Ни в коем случае нельзя обращаться к молитве, чтобы пожелать кому-либо несчастья или обмануть. Помыслы человека, произносящего эти богоугодные слова, должны быть также не греховны.

Текст молитвы «Богородице Дево, радуйся»

На церковнославянском языке с ударениями

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю, Благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

На русском языке

Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божией, радуйся! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами и благословен Плод, Тобою рожденный, потому что Ты родила Спасителя душ наших.

Утренняя молитва Пресвятой Богородице

Молитвы, обращенные к Господу нашему и всем святым, помогают людям укрепить веру, поверить в чудо и изменить собственную жизнь.

Утренняя молитва Пресвятой Богородице имеет особое значение для всех православных верующих. Обращаясь к Божьей Матери и искренне произнося текст православной молитвы, каждый из нас имеет возможность духовно настроиться на весь предстоящий день, морально настроить себя на хорошее, получить Благословение от заступницы.

Читая утреннюю молитву Богородице, вы сможете защитить себя от искушений, от бесовских ухищрений. О важности обращения к Богоматери с утра говорил ещё Феофан Затворник. Вознестись душой к нашей Заступнице, очиститься от дурных помыслов, получить её благословение – долг каждого православного христианина.

Как читать утренние молитвы Божьей Матери?

Опытные верующие должны читать утренние молитвы Богородице на русском языке или на староцерковном наизусть, обязательно – духовно настроиться.

Те, кто только начинают свой праведный путь, могут воспользоваться текстом из Молитвослова. Общее правило для всех – читать молитвы с утра надо в уединении, обращаясь к лику Девы Марии, отстраняясь от всех проблем и дум, очистив душу и помыслы свои. Только тогда ваше обращение будет действенным и услышанным.

Видео (кликните для воспроизведения).

В самом начале молитвы обязательно прочтите «Отче наш», совершая крестное знамение, и только затем следует приступать к прошению к Богоматери. Помните, что для каждого христианина обязательно не только просить, но и благодарить за её заступничество и понимание. Желательно чаще посещать храмы, беседовать со священниками и укреплять свою веру – только тогда ваше утреннее обращение к Матери Божией обязательно будет услышано.

Текст утренней молитвы Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко благословена еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

Молитвы ко Пресвятой Богородице

Оглавление

^ Богородице Дево, радуйся

Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, ра́­дуй­ся, бла­го­да́т­ная Ма­ри́е, Гос­по́дь с То­бо́ю, Благослове́нна Ты в же­на́х и бла­го­сло­ве́н Плод чре́­ва Тво­его́, я́ко Спа́­са родила́ еси́ душ на́­ших.

Перевод:
Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божией, радуйся! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами и благословен Плод, Тобою рожденный, потому что Ты родила Спасителя душ наших.

Богородица – родившая Бога.
Слова радуйся, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах взяты из приветствия Архангела Гавриила, когда он возвещал Пресвятой Деве Марии о рождении от Нее по плоти Сына Божия ( Лк.1:28 ).
Слова Благословенна Ты в женах означают, что Пресвятая Дева Мария, как Матерь Божия, прославлена более всех других жен ( Лк.1:42 ; Пс.44:18 ).
Благодатная – исполненная благодати, милости от Бога.
Благословенна – прославлена.
Слова благословен Плод чрева Твоего взяты из приветствия праведной Елисаветы, когда Святая Дева Мария после Благовещения пожелала ее посетить ( Лк.1:42 ). Плод чрева Ее – Сын Божий Иисус Христос.

История:
Молитва основана на приветствии Архангела Гавриила Деве Марии в момент Благовещения ( Лк.1:28-31 ; Мф.1:18-25 ). Знаменитая “Ave, Maria” – это та же молитва на латыни.

^ Достойно есть

Досто́йно есть я́ко во­и́с­ти­ну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́­терь Бо́­га на́­ше­го. Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́­щую Богоро́дицу Тя ве­ли­ча́­ем.

Перевод:
Достойно есть поистине восхвалять Тебя, Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога Слово родившую, истинную Богородицу, Тебя прославляем.

История:
Об истории появления молитвы читайте в фотоальбоме священника.
Именем молитвы названа афонская икона Божией Матери «Милующая», перед которой совершилось чудесное событие (празднование 24 июня).

^ Царице моя Преблагая

Ца­ри́­це моя́ Преблага́я, На­де́ж­до моя́, Бо­го­ро́­ди­це, При­я́те­ли­ще си́­рых и стра́н­ных Предста́тельнице, скор­бя́­щих Ра́­дос­те, оби́­ди­мых Покрови́тельнице!
Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь; помози́ ми, я́ко не́мощну, окорми́ мя, я́ко стра́нна! Оби́ду мою́ ве́­си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: яко не и́мам ины́я по́­мо­щи, ра́­зве Те­бе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни благи́я Уте́шительницы, то́кмо Те­бе́, о Бо­го­ма́­ти! Я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Перевод:
Царица моя Преблагая, Надежда моя, Богородица, Приют сирот и странников Защитница, скорбящих Радость, обиженных Покровительница! Видишь мою беду, видишь мою скорбь; помоги мне, как немощному, направь меня, как странника. Обиду мою знаешь: разреши ее по Своей воле. Ибо не имею я иной помощи, кроме Тебя, ни иной Защитницы, ни благой Утешительницы – только Тебя, о Богоматерь: да сохранишь меня и защитишь во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  правильный Отче наш молитва

^ Кондак Пресвятой Богородице

Не и́мамы ины́я по́мощи, / не и́мамы ины́я наде́жды, / ра́зве Тебе́, Влады́чице. / Ты нам помози́, / на Тебе́ наде́емся, и Тобо́ю хва́лимся. / Твои́ бо есмы́ раб́и, да не постыди́мся.

Перевод:
Не имеем иной помощи, / не имеем иной надежды, / кроме Тебя, Владычица. / Ты нам помоги: / на Тебя надеемся / и Тобою хвалимся, / ибо мы – Твои рабы; / да не постыдимся!

^ Кондак Взбранной Воеводе

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко из­ба́вль­ше­ся от злых, бла­го­да́р­ствен­ная воспису́ем Ти раби́ Твои́ Бо­го­ро́­ди­це: но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́­ких нас бед сво­бо­ди́, да зо­ве́м Ти: Ра́­дуй­ся Не­ве́с­то Не­не­ве́ст­ная.

Перевод:
Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе: радуйся, Невеста, в брак не вступившая!

История:
Этот кондак Богородице был составлен в честь избавления Константинополя в 626 году от нашествия варваров, когда патриарх Константинопольский Сергий I с иконой Богородицы обошел городские стены и опасность была отвращена.

^ Песнь Богородицы

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.
Ч естне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Я́ ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.
Ч естне́йшую херуви́м…
Я́ ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.
Ч естне́йшую херуви́м…
С отвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.
Ч естне́йшую херуви́м…
Н изложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя; а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.
Ч естне́йшую херуви́м…
В осприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́ да́же до ве́ка.
Ч естне́йшую херуви́м…

Перевод:
Величает душа Моя Господа, / и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём. Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. Что призрел Он на смирение Рабы Своей; / ибо отныне назовут Меня блаженной все роды. Что сотворил Мне великое Сильный, / и свято имя Его, / и милость Его в роды родов к боящимся Его. Соделал Он сильное рукою Своею, / рассеял надменных в помышлениях сердца их. Низложил властителей с престолов / и вознес смиренных, алчущих исполнил благ / и богатых отослал ни с чем. Поддержал Израиля, отрока Своего, / вспомнив о милости, – / как Он сказал отцам нашим, – / к Аврааму и семени его навеки.

Пояснение:
Текст песнопения составлен на слова, сказанные Пресвятой Девой при встрече со Своей родственницей, праведной Елисаветой, матерью св. Иоанна Предтечи ( Лк. 1:46-55 ), с прибавлением припева «Честне́йшую херуви́м…» к каждому стиху, откуда получила своё второе, наиболее употребительное название – «Честнейшая». Песнь Богородицы входит в состав богослужения Утрени и предшествует 9-й песни канона.

^ О, Всепетая Мати

(кондак 13 Акафиста Божией Матери)

О, Всепе́тая Ма́ти, ро́ждшая всех святы́х Святе́йшее Сло́во! Ны́нешнее прие́мши приноше́ние, от вся́кия изба́ви напа́сти всех, и бу́дущия изми́ му́ки, о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа.

Перевод:
«О всепетая (т. е. воспеваемая всеми) Мати, родившая Слово, святейшее всех святых! Приняв нынешнее приношение (т. е. данную молитву – акафистное пение), избавь от всякой напасти и изыми от будущей муки всех, Тебе восклицающих: Аллилуиа».

^ Агни́ Парфе́не — Чистая Дева

^ О Тебе радуется

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, А́нгельский собо́р и челове́ческий род, освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, де́вственная похвало́, из нея́же Бог воплоти́ся и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш. Ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́. И чре́во Твое́ простра́ннее небе́с соде́ла. О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва тебе́.

Перевод:
О Тебе радуется, Благодатная, всё творение: Ангельский сонм и человеческий род. Ты – освященный храм и рай духовный, слава девства, от Которой Бог воплотился и Младенцем стал прежде всех веков Существующий Бог наш. Ибо недра Твои Он в престол обратил и чрево Твоё обширнее небес соделал. О Тебе радуется, Благодатная, всё творение, слава Тебе!

^ О, преславнаго чудесе

О, пресла́внаго чудесе́! Небесе́ и земли́ Цари́ца, от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая, до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет и ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет. О Влады́чице Держа́вная! Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя во утвержде́ние на Руси́ правосла́вия ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

^ Ангел вопияше

(задостойник Пасхи)

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба, и ме́ртвыя воздви́гнувый: лю́дие, весели́теся. Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Перевод:
Ангел возглашал Благодатной: «Чистая Дева, радуйся! И снова скажу: Радуйся! Твой Сын воскрес в третий день из гроба и мертвых воскресил». Люди, торжествуйте! Светись, светись, новый Иерусалим (Новозаветная Церковь) – слава Господня над тобою взошла! Ликуй ныне и красуйся, Сион! Ты же радуйся, Чистая Богородица, о воскресении Рожденного Тобой.

Читайте так же:  библия Отче наш молитва текст

^ Песнь хвалебная Пресвятой Богородице 1

^ Молитвы Пресвятой Богородице покаянные

^ Молитва 1-я 1

Нескве́рная, небла́зная, нетле́нная, Пречи́стая, Неневе́стная Богоневе́сто, Богоро́дице Мари́е, Присноде́во, Госпоже́ ми́ра и наде́ждо моя́! При́зри на мя́, гре́шнаго, в ча́с се́й и его́же из чи́стых крове́й Твои́х неискусому́жно родила́ еси́, Го́спода Иису́са Христа́, ми́лостива мне́ соде́лай ма́терними Твои́ми моли́твами; Того́ зре́вшая осужде́нна и ору́жием печа́ли в се́рдце уязви́вшися, уязви́ ду́шу мою́ Боже́ственною любо́вию; Того́ во у́зах и поруга́ниях го́рце оплакавшая, сле́зы сокруше́ния мне́ да́руй; при во́льном Того́ ве́дении на сме́рть душе́ю тя́жце поболевшая, боле́зней мя́ свободи́, да Тя́ сла́влю, досто́йно сла́вимую во вся́ ве́ки. Ами́нь.

^ Молитва 2-я, прп. Александра Свирского 2

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший. Вонми́ гла́су моле́ния моего́ и вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго. Поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва 3-я, прп. Ефрема Сирина 3

^ Молитва 4-я, прп. Нила Сорского, чтомая в день воскресный 4

^ Молитвы Пресвятой Богородице просительные

^ Молитва 1-я 5

^ Молитва 2-я 1

^ Молитвенное воззвание ко Пресвятой Богородице св. Иоанна Кронштадтского 6

Молитва «Богородице, Дево, радуйся»

Среди множества православных молитвословий и обращений к Богу и Его святым, наверное, самой большой популярностью пользуются призывания Пресвятой Богродицы. Царица Небесная является действительно очень большой небесной заступницей и покровительницей каждого человека, кто призывает Ее с искренней верой. Среди множества текстов, прославляющих Богоматерь, наиболее известной является Песнь Богородице или молитва «Богородице, дево, радуйся».

Смысл молитвы «Богородице, дево, радуйся»

Песнь Пресвятой Богородице является одной из самых распространенных молитвословий, которое состоит из хвалебных и приветственных фраз, которые взяты из Евангелия. Так, обращение «благодатная Марие, радуйся, Господь с тобою» было произнесено архангелом Гавриилом при оповещении Девы о будущем рождении Иисуса Христа.

Слова о благословенной жене и благословенном плоде чрева были произнесены праведной Елисаветой, к которой приходила Богородица уже после того, как узнала о будущем рождении Сына.

Также в данном тексте явно указывается на тот факт, что Богоматерь — наиболее прославлена среди любых других женщин, когда-либо живших на Земле. Несмотря на то, что по природе своей Мария была обычным человеком, освященная Божьей благодатью, она удостоилась такого венца святости, которого не удостоился более ни один человек после Нее. Рождение Иисуса Христа освятило не только душу Приснодевы, но и Ее плоть. Об этом свидетельствуют такие слова из молитвы, как «благословенна Ты в женах» и «благодатная».

Важно! Поскольку сам смысл молитвы хвалебный и радостных, чтение этих священных слов способно помочь человеку справится со многими трудностями, успокоиться и почувствовать радость общения с Богом. Прославляя Матерь Божию, человек как бы выражает готовность и желание стать причастным к той Небесной радости, которую может постичь только лишь через богопознание. И нет на этом пути большей помощницы и заступницы, чем Дева Мария.

Важными являются и последние слова молитвы «яко Спаса родила еси душ наших». В этих словах подчеркивается смысл земного служения Марии — рождение Господа нашего Иисуса Христа, который Кровью Своей искупил грехи всего человечества. Суть жертвы Христовой была, прежде всего, именно в спасении души человеческой — об этом многие сегодня забывают. Люди приходят к Богу с самыми разными просьбами и житейскими нуждами, но при этом крайне редко просят о духовных дарованиях. Важно не забывать о том, что ни одна молитва не будет услышана, если конечной целью своей жизни человек не видит духовное возрождение.

Когда можно читать молитву «Богородице, дево, радуйся»

Что касается церковного богослужение, то данный текст, обращенный к Приснодеве Марии, читается чуть ли не чаще любых других. Именно этими словами заканчивается вечерняя служба, после чего начинается утреннее богослужение, на котором прославляется рождение Христа. Наряду с «Отче Наш» Песнь Богородице поется трижды на утренней службе.

Что касается внецерковного использования, читать хвалебную песнь Богородице можно в таких случаях:

 • на благословение пищи;
 • на выход из дома;
 • в дороге;
 • при нападении злых сил;
 • в любой скорби, унынии, печали.

Следует сказать, что нет каких-либо препятствий к обращению к Божьей Матери в тех или иных жизненных обстоятельствах. Призывать Ее на помощь можно когда угодно, если человек чувствует нужду и желание духовной поддержки. Единственное, что следует всегда помнить — молиться можно только о богоугодных и негреховных вещах. Если человек посредством молитвословий хочет нанести вред своим врагам, получить нечестную прибыль, обойти закон или совершить еще что-либо нелицеприятное — он берет большой грех на душу, за что обязательно будет отвечать перед Богом.

Читайте так же:  молитва о помощи устроиться на работу

Важно: Придя в храм, можно найти любой образ Девы Марии, и читать текст, стоя перед ним.

Если в семье человека есть особо почитаемые иконы Богородицы, можно поискать именно такую и в храме. Но не стоит расстраиваться, если в церкви не окажется нужного образа — совершенно спокойно можно остановить свой выбор на любом из тех, которые есть в наличии.

О молитвах к Пресвятой Богородице:

Кроме того, прочитав канонический текст хвалебной песни, можно обратиться к Царице Небесной своими словами и выразить прошение или обращение. Таким образом человек будет избегать формального вычитывания текстов, а общение с Богом и Его Матерью будет личным, идущим из глубины души.

Поскольку молитва «Богородице, дево, радуйся» очень короткая, ее удобно читать практически в любом месте: в пути, за рулем, перед началом работы, перед едой. Если по какой-то причине человек не успевает прочесть свое обычное молитвенное правило, всегда можно несколько раз прочесть этот краткий текст, а также «Отче Наш». Даже такое короткое обращение к Богу будет принято и человек получит утешение, если обратится от всей души и с желанием покаяться и изменить свою жизнь к лучшему.

Богородице Дево, ра­дуй­cя, Благодатная Ма­рие, Господь с Тобою: благословенна Ты в же­нах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Молитва «Богородице Дево, радуйся»

О молитве «Богородице Дево, радуйся»

Текст молитвы «Богородице Дево, радуйся» знает каждый православный христианин, который живет церковной жизнью. Она напоминает нам о словах Архангела Гавриила Деве Марии (Евангелие от Луки, глава 1, стихи 28—31;Евангелие от Матфея, глава 1, стихи 18—35). О Благой вести говорил еще пророк Исайя: «Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14)

Архангел Гавриил пришел к Деве Марии, чтобы сообщить Благую и великую весть — на землю придет Спаситель, и Пречистая Дева выносит Его во чреве: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» (Лк. 1, 30–33). Надо понимать, что Спасителя иудеи представляли воинственным Царем, не кротким, но являющим всю свою силу и мощь в наших человеческих представлениях. Иисуса же, Сына Марии ждали страдания на Кресте. Богородица приняла все со смирением: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38). Вместе с Благой вестью о рождении Спасителя шла весть и о грядущих страданиях. Пречистая Дева приняла волю Господа. Пресвятая Богородица — Царица Небесная, наша Заступница перед Господом. Благодарить Ее и прославлять призвана молитва «Богородице Дево, радуйся».

Эту молитву знали еще на заре христианства, на латыни ее название звучит как «Ave, Maria».

Богородице Дево, радуйся

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Богородице Дево, радуйся — перевод

Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божией, радуйся! Господь с Тобою; благословенна Ты между женщинами и благословен плод, Тобою рожденный, потому что Ты родила Спасителя душ наших.

Толкование молитвы «Богородице Дево, радуйся»

«Благодатная Марие, радуйся, Господь с тобою» — этими словами Архангел Гавриил приветствовал Пречистую Деву, когда явился к Ней. Дева Мария действительно была благословенна и избрана между всех женщин того времени, как пример великой веры, чтобы через Нее вошел в мир Спаситель: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1, 35). Сообщить своему мужу Иосифу об ожидании Богомладенца было не просто смелым поступком. В те времена для женщины такая ситуация таила в себе смертельную опасность. Но Архангел Гавриил явился и к Иосифу: «Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1, 20–21). Сила веры Девы Марии и Иосифа была поистине великой. Впереди были испытания, страдания и смерть Христа на кресте, сошествие во ад и… Воскрешение.

Когда читать, в чем помогает молитва Молитва «Богородице дево, радуйся»

Молитву «Богородице дево, радуйся» можно читать в любой ситуации:

 • Во время скорби и страха;
 • Уныния и печали;
 • В благодарность за заступничество;
 • В дороге;
 • Благословляя пищу;
 • Благословляя новое начинание и.т.д.

Пресвятая Богородица защищает и помогает людям в любых трудностях и скорбях. Матери обращаются с молитвой за здравие своих чад. Люди молятся о своих родных и близких и верят в чудотворную молитву.

Слушать молитву «Богородице Дево, радуйся»

Видео (кликните для воспроизведения).

утренняя молитва Богородице дево
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here