утренние молитвы армянские

Подробно: утренние молитвы армянские - подробная и точная информация собранная из открытых источников в сети.

Молитва «Отче наш» на армянском языке

Видео (кликните для воспроизведения).

Здесь представлена одна из самых сильных православных молитв «Отче наш» на армянском языке. К ней прилагаются транскрипции с ударениями.

На армянском языке
Русская транскрипция

Екесце аркаютюн ко.

Егици камк ко
ворпес еркинес ев еркри.

Зеац мер анапазор
тур мез айсор.

Ев тох мез зпартис мер
ворпес ев мек тохумк
мероц партапанац.

Ев ми танир змез и порцутюн.

Айл пркеа мез и чаре.

Зи кое аркаютюн
ев зорутюн ев парк
авитянес.

ՀԱՅՐ ՄԵՐ ՈՐ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՍ,
ՍՈՒՐԲ ԵՂԻՑԻ ԱՆՈՒՆ ՔՈ։
ԵԿԵՍՑԷ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ՔՈ,
ԵՂԻՑԻՆ ԿԱՄՔ ՔՈ ՈՐՊԷՍ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՒ ՅԵՐԿՐԻ։
ԶՀԱՑ ՄԵՐ ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ ՏՈՒՐ ՄԵԶ ԱՅՍՕՐ։
ԵՒ ԹՈՂ ՄԵԶ ԶՊԱՐՏԻՍ ՄԵՐ,
ՈՐՊԷՍ ԵՒ ՄԵՔ ԹՈՂՈՒՄՔ ՄԵՐՈՑ ՊԱՐՏԱՊԱՆԱՑ։
ԵՒ ՄԻ ՏԱՆԻՐ ԶՄԵԶ Ի ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆ,
ԱՅԼ ՓՐԿԵԱ ԶՄԵԶ Ի ՉԱՐԷ։
ԶԻ ՔՈ Է ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ
ԵՒ ՓԱՌՔ ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ. ԱՄԷՆ։

Hайр мер, вор hеркинэ’с эс,
сурб ех’ици анун Qо.
Екесцэ арqаюtюн Qо,
ех’ицин камq Qо ворпэс hеркинэ’с ев hеркри.
э’Зhац мер hанапазорд тур мез айсор,
ев tох’ мез э’зпартис мер,
ворпэс ев меq tох’умq мероц партапанaц.
Eв ми танир э’змез и п’орцуtюн,
айл п’э’ркя змез и чарен.
Зи Qо э арqаюtюн ев зоруtюн
ев п’арq hавитянэ’с. Амэн.

э’ произносить как о в слове “место”.
х’ произносить как r во французском языке.
п’ произносить как англ. p (page).
Q (q), t и j – тоже как в английском.

Группа: Пользователи
Сообщений: 419
Регистрация: 3.10.2007
Из: РФ-РА-РГ
Пользователь №: 5

Молитвенное прошение о Патриархе

Ամէն հայի սրտից բխած՝
Լսիր այս ձայնն, ո՜վ Աստուած,
Երկար կեանք տուր Հայրապետին,
Երկար օրեր` հայոց Հօր:
Տէր, անսասան պահիր Դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ:

Амэн hайи сэ’ртиц бэ’хац:
Лэ’сир айс дзайнн, ов Аствац!
Еркар кянq тур hайрапетин,
Еркар орер hайоц hор.
Тэр, ансасан паhир Ду мишт,
Qо иск hимнац Майр Аtор.

Каждого армянина из сердца исходит:
Услышь этот глас, о Бог!
Долгую жизнь дай Патриарху,
Долгие дни армян Отцу.
Господь, незыблемым храни Ты всегда
Тобой же основанный Мать Престол.
(т.е. Первопрестольный Св. Эчмиадзин).

Группа: Пользователи
Сообщений: 419
Регистрация: 3.10.2007
Из: РФ-РА-РГ
Пользователь №: 5

Хач Qо ех’ици мез апавэн, Тэр hИсус,
hоржам еревис п’ароq hор э’нд ампэ’с лусaворэ’с.
hайнжам меq ми амaчесцуq hусацялqэ’с и Qез,
айл зоруtямб Qов мецав беркресцуq э’нд аjмэ Qуммэ,
ворпэс зордис Лусо ев зордис тэ’вэ’нjян.

УПОВАНИЕ НА КРЕСТ.

Крест Твой да будет нам опорою, Господь Иисус,
когда явишься во славе Отца на облаках светлых.
В час тот мы да не устыдимся надеящиеся на Тебя,
но силою Твоею великою да возрадуемся у десницы Твоей,
как сыны Света и сыны Дня.

Группа: Пользователи
Сообщений: 419
Регистрация: 3.10.2007
Из: РФ-РА-РГ
Пользователь №: 5

Св. Нерсес Благодатный (Шнорhали)

Имастуtюн hОр hИсус,
тур индз имастуtюн э’збарис хорhэл
ев хосэл ев горцэл араджи Qо hаменайн жам.
И чар хорhэ’рдоц и баниц ев и горцоц п’ркя зис ев вох’ормя
Qо арарацоц ев индз, базмамех’ис: Амэн:

Премудрость Отца, Иисус!
Дай мне мудрости ежечасно думать,
говорить и творить добро перед Тобою.
От злых помыслов, слов и дел избавь меня
и помилуй создания Твои и меня, многогрешного. Аминь.

Группа: Пользователи
Сообщений: 419
Регистрация: 3.10.2007
Из: РФ-РА-РГ
Пользователь №: 5

ԱՂՈԹՔ
ՆԵՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ.

Օգնիր մեզ, Տե՛ր, օգնիր, Աստված Փրկիչ մեր, Քո մեծ և փառավորյալ անվանդ համար:
Տե՛ր, փրկիր մեզ և քավիր մեր մեղքերը Քո սուրբ անվան համար:
Սուրբ և պատվական խաչիդ հովանու ներքո խաղաղությամբ պահիր Քեզ ապավինած և Քեզ վրա հույս դրած ժողովրդին:
Փրկիր երևելի և աներևույթ թշնամիներից:
Արժանի դարձրու գոհությամբ փառավորելու Քեզ Հոր և Սուրբ Հոգու հետ, հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն:

Օգնեա մեզ, Տէր, օգնեա մեզ, Աստուած Փրկիչ մեր, վասն մեծի փառաց անուանդ Քոյ, Տէր,
փրկեա զմեզ եւ քաւեա զմեղս մեր վասն անուանդ Քո սրբոյ։
Պարսպեալ պահեա զառ ի Քեզ զապաւինեալ եւ զյուսացեալ ժողովուրդս Քո
ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւդ Քո ի խաղաղութեան։
Փրկեա յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն։
Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել Զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ,
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։

Огня мэз, Тэр, огня мэз, Аствац П’ркич мэр, васэ’н меци п’арац анванэ’д Qо, Тэр,
п’ркя э’змез ев qавя э’змех’э’с мэр васн анванэ’д Qо србо.
Парспял паhя зар и Qез запавинял ев э’зhусацял жох’овурдэ’с Qо
э’нд hованяв сурб ев патвакан хачивэ’д Qо и хах’ах’уtян.
П’ркя hеревели ев hанеревуйt tшнамвуйн.
Аржанаворя гоhуtямб п’араворел э’зQез э’нд hОр ев э’нд Србо hОгвуйд,
айжм ев мишт ев hавитянэ’с hавитениц. Амэн.

МОЛИТВА
ВО ВРЕМЯ ТРЕВОГИ.

Помоги нам, Господи, помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради великой славы имени Твоего,
Господи, спаси нас и очисти грехи наши ради имени Твоего святого.
Во здравии сохрани на Тебя уповающийся и надеющийся народ Твой
под сенью святого и пречестного креста Твоего в мире.
Упоси нас от видимых и невидимых врагов.
Удостой с благодарностью славить Тебя с Отцом и Духом Святым.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

армянская молитва слушать онлайн

Отче Наш — Hayr Mer (Армянский)

Армянские церковные песнопения

Qristos haryav i mereloc

Армянская Молитва (Дудук)

أمي هو الرب الله

Армянская музыка под капли дождя

Sites of Armenia (церковная Молитва на Армянском языке)

Армянская Литургия (20)

Յիշատակութիւն – Intercessions — Память Традиционные армяне

Молитва на армянском

Молитва «Отче на» на армянском

Латинская транскрипция

Yekestse arkayootyoon qo.

Yeghitsi kamq qo
vorpes yerkines yev yerkree.

Z’hats mer hanapazord
toor mez aysor.

Yev togh mez zpartis mer,
vorpes yev meck tohumk
merots partapanats.

Yev mi tanir zmez i pordzutyoon.

Ayl prkeea mez i chare.

Zee qo e arckayutyoon
yev zorutyoon yev parck
havetyanes .

Утренние молитвы

Здесь собраны все молитвенные правила, с которыми можно начинать день.

Выберите нужное из меню:

 • На русском языке :
  • Утренние молитвы на русском языке
 • На церковнославянском языке :
  • Полное молитвенное правило
  • Краткое молитвенное правило
 • Краткие утренние молитвы :
  • От Серафима Саровского
  • Для детей
 • Утренние молитвы на праздники :
  • На Светлую Седмицу
  • От Пасхи до Вознесения
 • Отдельные молитвы на утро :
  • Оптинских старцев (краткая)
  • Оптинских старцев (полная)
  • Ангелу-Хранителю (краткая)
  • Ангелу-Хранителю (полная)
  • Молитва Господу (Отче наш)
  • Благодарственная Господу
  • Иисусу Христу
  • Богородице (Божьей матери)
  • Богородице (Деве Марии)
  • Песнь Пресвятой Богородице (Богородице Дево, радуйся…)
  • «Семистрельной» Божией Матери
  • «Казанской» Божьей Матери
  • Матроне Московской
  • Николаю Чудотворцу
  • Спиридону Тримифунтскому
  • Михаилу Архангелу
  • Святому Пантелеймону
  • Молитва Иоанна Кронштадтского
  • Сергию Радонежскому (на успех в делах)
  • Макария Великого
  • «Символ веры»
  • Псалом 90
 • На всякую потребу :
  • От лукавых духов
  • На сохранение от Диавола
  • На удачу
  • На торговлю
  • Перед работой
  • На процветание
  • За упокой души
  • Помянник об усопших
  • Помянник о живых
  • На возврат любимого
  • После завтрака (еды)
  • В дороге

В этом разделе представлены утренние молитвы на каждый день. В первой колонке вы найдете молитвенные правила для новоначальных христиан: это простые утренние молитвы на русском языке, сокращенные правила на церковнославянском языке и другие.

Во второй колонке представлены молитвы для опытных мирян на старославянском языке, они подходят для тех, у кого уже есть опыт в чтении молитв.

В третьей колонке собраны отдельные молитвы, которые могут пригодиться для чтения утром. Например, молитва Оптинских старцев на начало дня.

В четвертой колонке вы найдете основные молитвы, которые могут пригодиться для какого-либо начинания или случая.

Все молитвы представлены крупным шрифтом, а на старославянском языке обязательно с ударениями.

Miasin.Ru

Мы сильнее, когда мы вместе.

Молитвенник

Молитвенник Нерсеса Шнорали

Молитвослов Симеона Ереванци

О молитве

Молитва есть самый непосредственный путь общения с Богом. Целью всякого добродетельного поступка, отшельничества является утверждение связи с господом, слияние с Господом, а молитва сама есть встреча души с Господом.

«Молитва является наиболее родной и близкой к Богу, — пишет Святой Григор Нарекаци, — чем любая добродетель, ибо все остальное является подготовкой и одеянием, чтобы войти к Богу, а молитва есть беседа с Богом лицом к лицу».В священном предании Церкви молитва является высоким искусством, для обретения навыков в котором нужны знания и личная практика. Отцы и Вардапеты при живом содействии Святого Духа и в освящении Божественного дара раскрыли закономерности и тонкости молитвы, которые с определенностью выразили в своих наставительных сочинениях.

Особенно важны их практические наставления о том, как молиться и каким образом противостоять разным демоническим атакам и искушениям, которые происходят во время молитвы, и приобрести святую и плодотворную молитву.

Следуя наставлениям Святых Отцов о молитве, можно различить определенные принципы и правила молитвенной жизни, которые необходимы для каждого христианина, который пытается освободиться от пут зла и соединиться с Богом.

Молитва требует серьезной подготовки, иначе она будет неприемлемой, а молящийся будет осужден.

От молящегося прежде всего требуется незлопамятность и снисходительность как по отношению к ближнему, так и к врагу. Святой Нил Синийский пишет: «Кто копит в душе своей уныние, злопамятство и думает, что молится, похож на того, кто отмеряет воду и наливает в дырявый кувшин».

Каждый грамотный христианин должен иметь «Молитвослов» — сборник молитв, благословленный Церковью для всеобщего употребления. «Молитвослов» с армянским и русским текстом можно купить в Армянской Церкви.

Перед началом чтения, канонических молитв вам необходимо разобраться с их смыслом, чтобы читаемое вами во время молитвы не было «попугайской тарабарщиной», но было бы осмысленным обращением к Богу.

После того, как вы в основном разберетесь со смыслом молитвенных текстов, можно приступать и непосредственно к молитве.
Организуйте у себя дома молитвенную полку, на восточной стене дома, где у вас будут стоять иконы, лампадка или подсвечник, где у вас будет лежать молитвослов, храниться святая вода — словом, как бы маленький домашний храм Бога Вышнего. Крест и иконы должны стоять на восточной стороне, лицом к западу.

На время молитвы обычно христиане зажигают перед иконами лампаду, как знак нашей горячей любви к Господу.
Молитва — это дело глубоко личное, потому и совершать её нужно так, чтобы, по возможности, никто и ничто не отвлекало вас от общения с Богом.
Встаньте поутру минут на 15-20 раньше, чем обычно, умойтесь, чтобы как следует проснуться, затем уединитесь перед иконами и откройте молитвослов.
Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произнеси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным. «
Читать молитвы по молитвослову следует негромко вслух, или «про себя», внимательно следя за правильным ударением в словах, а главное — чтобы каждое произносимое вами слово и выражение были осмыслены и прочувствованы вами.

Святые отцы говорят: «Лучше пять слов умом — чем сто языком «.

Некоторые считают главным — прочитать всё правило «от сих до сих», пусть даже чисто «механически».
Это неправильно. Богу «отмечаловка» не нужна.
Только молитва, понятая умом и прочувствованная сердцем, доходит до Бога и приятна Ему, и только такая молитва приносит нам Благодать Святого Духа.
Но надо быть честным перед Богом и не оправдывать свою лень «крайней занятостью», когда этой занятости в действительности нет.
Помните, что ваша молитва — это не вынужденный оброк Богу, а живительная пища для вашей души, и нужна она именно вам.
Кроме молитвы, и в помощь ей, христианин обязан соблюдать установленные Церковью Посты.

ՀԱՅՐ ՄԵՐ ՈՐ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՍ,
ՍՈՒՐԲ ԵՂԻՑԻ ԱՆՈՒՆ ՔՈ։
ԵԿԵՍՑԷ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ՔՈ,
ԵՂԻՑԻՆ ԿԱՄՔ ՔՈ ՈՐՊԷՍ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՒ ՅԵՐԿՐԻ։
ԶՀԱՑ ՄԵՐ ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ ՏՈՒՐ ՄԵԶ ԱՅՍՕՐ։
ԵՒ ԹՈՂ ՄԵԶ ԶՊԱՐՏԻՍ ՄԵՐ,
ՈՐՊԷՍ ԵՒ ՄԵՔ ԹՈՂՈՒՄՔ ՄԵՐՈՑ ՊԱՐՏԱՊԱՆԱՑ։
ԵՒ ՄԻ ՏԱՆԻՐ ԶՄԵԶ Ի ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆ,
ԱՅԼ ՓՐԿԵԱ ԶՄԵԶ Ի ՉԱՐԷ։
ԶԻ ՔՈ Է ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ
ԵՒ ՓԱՌՔ ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ. ԱՄԷՆ։

Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;
Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

Отче наш на армянском языке латинскими буквами

Hayr mer, vor herkins es, Surb eXicin anun Qo,
Yekesce arqayuTyun Qo, yeXicin kamq Qo
Vorpes herkins Yev herkri Zhac mer hanapazord
tur zmez aysor yev toX mez @zpartis mer,
Vorpes yev meq ToXumq meroc
partapanac Ev mi tanir zmez i portutyan
ajl prkya zmez i charen Zi qo e Arqayutyun,
yev Zorutyun yev PaRq havityans Havitenis

ԱՂՈԹՔ
ՆԵՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
Օգնիր մեզ, Տե՛ր, օգնիր, Աստված Փրկիչ մեր, Քո մեծ և փառավորյալ անվանդ համար:
Տե՛ր, փրկիր մեզ և քավիր մեր մեղքերը Քո սուրբ անվան համար:
Սուրբ և պատվական խաչիդ հովանու ներքո խաղաղությամբ պահիր Քեզ ապավինած և Քեզ վրա հույս դրած ժողովրդին:
Փրկիր երևելի և աներևույթ թշնամիներից:
Արժանի դարձրու գոհությամբ փառավորելու Քեզ Հոր և Սուրբ Հոգու հետ, հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն:

АХ’ОtQ НЕХ’УtЯН ЖАМАНАК
Огня мэз, Тэр, огня мэз, Аствац П’ркич мэр, васэ’н меци п’арац анванэ’д Qо, Тэр,
п’ркя э’змез ев qавя э’змех’э’с мэр васн анванэ’д Qо србо.
Парспял паhя зар и Qез запавинял ев э’зhусацял жох’овурдэ’с Qо
э’нд hованяв сурб ев патвакан хачивэ’д Qо и хах’ах’уtян.
П’ркя hеревели ев hанеревуйt tшнамвуйн.
Аржанаворя гоhуtямб п’араворел э’зQез э’нд hОр ев э’нд Србо hОгвуйд,
айжм ев мишт ев hавитянэ’с hавитениц. Амэн.

МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ ТРЕВОГИ

Помоги нам, Господи, помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради великой славы имени Твоего,
Господи, спаси нас и очисти грехи наши ради имени Твоего святого.
Во здравии сохрани на Тебя уповающийся и надеющийся народ Твой
под сенью святого и пречестного креста Твоего в мире.
Упоси нас от видимых и невидимых врагов.
Удостой с благодарностью славить Тебя с Отцом и Духом Святым.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Miasin.Ru

Мы сильнее, когда мы вместе.

Молитва покаяния, произносимая во время Литургии в Армянской Апостольской Церкви перед Таинством Причастия:

Согрешил я пред Святою Троицею.
Отцом, Сыном и Духом Святым.
Согрешил я пред Богом.
Исповедую пред Богом и
Пречистою Богородицею и пред тобою,
отче святый, все грехи мною содеянные.

Ибо согрешил я помыслом,
словом и делом, волею и не волею,
сознавая и не сознавая. Каюсь Богу.

Согрешил я душою и силою её,
рассудком и действием его,
телом и чувствами его. Каюсь Богу.

Согрешил я силою души моей: коварством,
наглостью, дерзостью и робостью,
расточительностью и скупостью,
распутством и обидой, злонравием,
отчаянием и легкомыслием. Каюсь Богу.

Согрешил я злословием языка:
лганием, ложной клятвой,
клятвопреступлением, противлением,
словопрением, ябедничеством, клеветничеством,
пустословием и насмешкою, злоречием,
еретичеством и проклятием,
ропща, сетуя, сплетничая и хуля. Каюсь Богу.

Согрешил я воровством рук,
жадничая, лишая,
побивая и убивая. Каюсь Богу.

Ещё согрешил я семью смертными грехами:
гордостью и частями её, завистью и частями её,
гневом и частями его, леностью и частями её,
алчностью и частями её, чревоугодием и частями его,
сладострастием и частями его. Каюсь Богу.

Сверх того согрешил я против всех Божиих заповедей,
тех, которые повелевают исполнять обязанности, и тех,
которые воспрещают что-либо. Ибо я не исполнил тех,
которые добровольно приняты мною к исполнению,
и не отрёкся от всего того, от чего должен был я отречься;
принял я законы и уклонился от них; вступил я в число христиан
и делами своими оказался недостоин этого имени;
зная зло, я добровольно предался ему и от добрых дел
удалился по собственному побуждению;

горе мне, горе мне, горе мне!. Всего мне не перечислить,
всего мне не исповедать; грехи мои бесчисленны,
злодеяния мои неизречимы, непростительны мои согрешения,
неизлечимы раны мои. Каюсь Богу.

Отче святый! Ты мой посредник примирения
и ходатай пред Единородным Сыном Божиим.
Освободи меня данною тебе властью
от грехов моих, умоляю тебя.

Да помилует вас человеколюбивый Бог
и да дарует прощение всех грехов ваших,
исповеданных и забытых, и я властью своего
священнического сана и по Божьему повелению:
«что разрешите на земле, то будет разрешено
на небе» — тем же словом отпускаю вас от всякого
участия в грехах ваших, совершенных помыслом,
словом и делом, во имя Отца и Сына и Святого Духа.
При этом предаю вам Таинства Святой Церкви,
дабы все добрые дела ваши сочтены были за добродетели
и служили бы вам во славу в будущей жизни. Аминь.

на армянском языке (транслитерация):

Мэха Амэнасурб Еррордутян:
hОр ев Вордво ев hОгвуйн Србо.
Мэханчел ем Астуцо арач.
Хостованум ем Астуцо арач
ев српуhи Аствацацни ев ко арач,
hайр сурб, болор горцац мехкерс.

Канзи мехк горцеци хорhрдов,
хосков ев горцов, кама ев акама,
гитутямб ев ангитутямб: мэха Астуцо.

Мэха hоговс ев нра зорутямб,
мтковс ев нра шаржмамб,
мармновс ев нра згаютямб: мэха Астуцо.

Мэха hогуйс зорутямб, хораманкутямб,
анзгамутямб, hандгнутямб ев еркчотутямб,
шрайлутямб ев жлатутямб,
анпаркештутямб ев аниравутямб, чараhаванутямб,
hусаhатутямб ев тэрамтутямб: мэха Астуцо.

Мэха мткис чар хорhрдов, нэнгутеамб, атэлутямб,
хэт hаяацков, чар наханцов, чаракнутямб, тулутямб,
порнкакан хорhрдов: арвакан, игакан, анаснакан,
грастакан, газанакан, гишерн у церекн,
еразакан гичутямб ев анрджакан гарш ахтехутямб: мэха Астуцо.

Мэха мармнис цанкутямб:
hэштутямб, анhогутямб, кнот hоранджмамб,
мармнис шаржумнеров ев пес-пес ахтеров пхцагорцелов,
аканчнерис ахоржалурутямб, ачкерис аратасирутямб,
сртис цанкутямб, рнгерис игутямб, беранис пагшотутямб,
анжужкалутямб, швайтутямб ев арбецутямб: мэха Астуцо.

Мэха лезвис чарахосутямб:
стахосутямб, ертмназанцутямб, hакаракутямб,
вичабанутямб, бансаркутямб, шохокортутямб,
ксу датаркабанутямб ев цахров, зрахосутямб, hердзахосутямб,
джгоhелов, бамбаселов ев hайhоелов: мэха Астуцо.

Мэха дзеркерис гохутямб:
агаhутюн анелов, зркелов, hарвацелов,
спанелов, кашкшелов: мэха Астуцо.

Мэха шинвацкис вохч казмутямб ев мармнис болор андамнеров,
hинг згайараннеровс ев вец шаржумнеровс верамбардз
вотнаhарутямб ев вайракарш мехкутямб,
ач ев дзах хоторелов, арачиннери hандеп механчелов
ев верчиннери hамар чар оринак линелов: мэха Астуцо.

Айлев мэха ёт маhацу мехкеров:
hпартутямб ев нра тесакнеров, нахандзов ев нра тесакнеров,
баркутямб ев нра тесакнеров, цулутямб ев нра тесакнеров,
агаhутямб ев нра тесакнеров, воркрамолутямб ев нра тесакнеров,
бхчахосутямб ев нра тесакнеров: меха Астуцо.

Айлев мэха Астуцо болор патвираннери:
hандзнарелинери ев hражарелинери дем,
канзи чкатареци hандзнарелинеры ев чhераца hражарелинериц.
Оренкы стаца ев оринапаhутян меч цулаца,
hравирвеци кристонеутян карги меч ев горцеровс анаржан гтнвеци,
чары гитеналов камовин шехвеци ев бари горцериц ес инкс hераца:

вай индз, вай индз, вай индз, ворн асем кам ворн хостованем,
канзи антив ен им hанцакннеры , анасели ен им аноренутюннеры,
аннерели ен им цаверы, ев анбжшкели ен им веркеры: мэха Астуцо.

hАйр Сурб кез унем hаштутян мичнорд
ев барехос Астуцо Миацин Ворду мот,
айн ишханутюны, вор трвац э кез,
хндрум ем кез арцакир индз им мехкери капанкнериц.

Тох мардасерн Аствац дзез вохормутюн
шнорhи ев тохутюн та дзер болор мехкерин
хостовацнерин ев морацацнерин.
Ев ес каhанайакан ишханутян им каргов
ев аствацайин hраманов, те «айн мехкеры,
вор арцакек еркри вра, арцаквац клинен еркнкум»,
нуйн айс хосков арцакум ем дзез дзер мехкери
вохч маснакцутюниц хорhурднериц, хоскериц
ев горцериц hОр, Ворду ев Сурб hОгу анунов.
Ев нориц талис ем дзез Сурб Екехецу хорhурды.
«айн, инч бари горцек, клини дзез и барегорцутюн
ев и парс hандерцял кянкум». Амэн:

Утренние молитвы армянские

Группа: Пользователи
Сообщений: 419
Регистрация: 3.10.2007
Из: РФ-РА-РГ
Пользователь №: 5

Видео (кликните для воспроизведения).

Նոր ծաղիկ Nor Tsaghik

Олег Переверзев-Армянский дудук

Би 2-Молитва (любительская запись)

Tigran Hamasyan, Yerevan State Chamber Choir & Harutyun Chkolyan

Аудиокнига «Первые шаги к Армянской Апостольской Церкви»

Что такое молитва. Часть 17

Мультиинструменталист Олег Переверзев — Записано на студии Г. Пешкова

29 Армянский дудук — Би 2, кавер версия- «Молитва».mp3

Հայր մեր † Отче Наш

Московский армянский камерный хор

Католикос Комитас. Рипсимянц Шаракан (Молитва о святых Девах армянских)

Утренние молитвы армянские

Тел.: +7 (812) 571-99-90

Санкт-Петербург. Невский пр., 40-42

Тел.: +7 (812) 571-29-80

Санкт-Петербург. Невский пр., 40-42

Молитвы

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

Отче наш, сущий на небесах!

Да святится имя Твое;

Да придет Царствие Твое;

Да будет воля Твоя

и на земле, как на небе,

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши,

как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас во искушение,

Но избави нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство, и сила,

и слава во веки.

Հայերեն (Գրաբար)
Հայր մեր որ յերկնս ես,
սուրբ եղիցի անուն Քո։
Եկեսցէ արքայութիւն Քո։
Եղիցին կամք Քո
որպէս յերկինս եւ յերկրի։
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր։
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս և մեք թողումք
մերոց պարտապանաց։
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս
Ամէն

Հայերեն (աշխարհաբար)
ՀԱՅՐ ՄԵՐ
Հա՛յր մեր, որ երկնքում ես,
Քո անունը սու՛րբ լինի,
Քո թագավորությունը գա՛,
Քո կամքը լինի՛
Ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա,
Մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր
Եվ մեզ ներիր մեր պարտքերը,
Ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին
Ու մեզ փորձության մի տանի,
Այլ փրկիր մեզ չարից,
Քանի որ քոնն է թագավորությունը,
Զորությունը և փառքը հավիտյանս հավիտենից,
Ամեն։

Աղոթք հաց ուտելուց առաջ

Աղոթք հաց ուտելուց առաջ

Ճաշակեսցուք խաղաղութեամբ զկերակուրս,
Որ պատրաստեալ է մեզ ի Տեառնէ:
Օրհնեալ է Տէ՛ր ի պարգեւս Իւր.
Ամէն:

***
Փա՛ռք Քեզ, ո՜վ Տեր, փառք Քեզ, փառա՛ց Թագավոր, որ տվեցիր մեզ ուրախության կերակուր. և Քո ամենաբավ ողորմության լիությամբ լցրիր մեր սրտերը: Այժմ լցրու մեզ Քո Սուրբ Հոգով էլ, որպեսզի Քո առաջ ընդունելի, և ոչ՝ ամոթահար լինենք, քանզի Դու յուրաքանչյուրին հատուցում ես ըստ իր գործերի:
Ամեն:

Հավատո Հանգանակ

Հաւատամք ի մի Աստուած՝ ի Հայրն ամենակալ, յԱրարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից: Եւ ի մի Տէր՝ Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ՝ միածին, այսինքն յէութենէ Հօր: Աստուած յԱստուծոյ, լոյս ի լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ոչ արարած: Նույն ինքն ի բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք: Որ յաղագս մեր՝ մարդկան, եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն՝ Հոգւովն Սրբով: Որով Էառ զմարմին, զհոգի, եւ զմիտ, եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ՝ ճշմարտապես եւ ոչ կարծեօք: Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր յարուցեալ. ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն, նստաւ ընդ աջմէ Հօր: Գալոց է նովին մամնովն եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս. որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան: Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին, յանեղն եւ ի կատարեալն, որ խօսեցաւ յօրենս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանս: Որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն, եւ բնակեցաւ ի սուրբսն:

Հաւատամք եւ ի մի միայն ընդհանրական եւ առաքելական Սուրբ Եկեղեցի: Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց: Ի յարութիւն մեռելոց, ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց. յարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենականս:

Իսկ որք ասեն` էր երբեմն յորժամ ոչ էր Որդին, կամ էր երբեմն յորժամ ոչ էր Սուրբ Հոգին, կամ թե` յոչէից եղեն, կամ յայլմէ էութենէ ասեն լինել զՈրդին Աստուծոյ եւ կամ զՍուրբ Հոգին, եւ թէ` փոփոխելիք են կամ այլայլելիք, զայնպիսիսն նզովէ Կաթուղիկէ եւ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի:

Веруем в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.

И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Бога Отца единородно, именно от естества Отцова. В Бога от Бога, в Свет от Света, в Бога истинного от Бога истинного, рожденного, а не сотворенного; единосущного Отцу, Коим сотворено все на небесах и на земле, видимое и невидимое. Ради нас людей и спасения нашего ради сошедшего с небес, воплотившегося, вочеловечившегося, родившегося совершенно от Святой Девы Марии Духом Святым. Приявшего плоть, душу, разум и все, что есть в человеке, — истинно, а несомненно. Страдавшего, распятого, погребенного, на третий день воскресшего, вознесшегося на небеса в том же теле, воссевшего одесную Отца. Грядущего в том же теле и во славе Отца судить живых и мертвых; Его же Царству нет конца.

Веруем и в Духа Святого, несотворенного и совершенного, глаголившего в Законе, Пророках и Евангелиях. Сшедшего на Иордан, проповедавшего Посланного и обитавшего в святых.

Веруем и в единую соборную Апостольскую Святую Церковь. В одно крещение, в покаяние, очищение и отпущение грехов; в воскресение мертвых; в вечный суд душ и тел; в царство Небесное и в жизнь вечную.

Ս. Ներսես Շնորհալի «Հաւատով խոստովանիմ»

«Հաւատով խոստովանիմ»-ը համաշխարհային հոգևոր գրականության գոհարներից է (թարգմանվել է 36 լեզուներով): Բաղկացած է 24 տնից (օրվա 24 ժամերի համեմատ) և բովանդակում է աղոթքի բոլոր տեսակները (դավանական, զղջական, պաղատական, խոստովանական և այլն): Հեղինակն այն անվանել է «Քրիստոսին հավատացող յուրաքանչյուր անձի աղոթք»: Գրված է արձակ, բայց հոգևոր ապրումների, հույզերի հարստությամբ և ներքին ռիթմով ազատ բանաստեղծություն է:

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

ԶՔեն գոհանամք,
Տէր Աստուած մեր.
որ շնորհեսցեր մեզ հանգիստ
քնոյ ի խաղաղութեամբ:
Տուր մեզ, Տէր. զառաջիկայ
օրս խաղաղութեամբ
անցուցանել:
ԱՄԷՆ:
Լոյս ճշմարիտ Քրիստոս.
որ լուսաւորես զամենայն մարդ,
լուսաւորեա զիս՝ զխաւարեալս
մեղօք. բաց զաչս իմոյ եւ
հաստատեա յերկիւղ ի սէր պատուիրանաց Քոց:
ԱՄԷՆ:

Молитва Отче наш на армянском языке (текст русскими буквами)

Полный текст молитвы Отче наш на армянском языке и текст русскими буквами (русская транскрипция с армянского).

На армянском языке:

Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն Քո։
Եկեսցէ արքայութիւն Քո։
Եղիցին կամք Քո
որպէս յերկինս եւ յերկրի։
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր։
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս և մեք թողումք
մերոց պարտապանաց։
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս
Ամէն

Русскими буквами (транскрипция):

Айр мер вор еркинес ес,
сурб егици анун ко.
Екесце аркаютюн ко
егици камк ко
ворпес еркинес ев еркри.
Зеац мер анапазор
тур мез айсор
Ев тох мез зпартис мер
ворпес ев мек тохумк
мероц партапанац.
Ев ми танир змез и порцутюн.
Айл пркеа мез и чаре.
Зи кое аркаютюн
ев зорутюн ев парк
авитянес
Амен

Утренние молитвы армянские

Молитвы утренние читают схиархимандрит Илий, иеродиакон Илиодор

Молитвы утренние читает архимандрит Алексий (Поликарпов)

Молитвы утренние читает игумен Амвросий (Ермаков)

Молитвы утренние читает протоиерей Артемий (Владимиров)

Молитвы утренние читает игумен Флавиан (Матвеев)

Молитвы утренние читает иеродиакон Пахомий (Брусков)

Молитвы утренние читает монах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Вечерние молитвы

Вечерние молитвы читают архиепископ Павел (Лебедь), иеродиакон Кирилл (Борисевич)

Вечерние молитвы читают схиархимандрит Илий, иеродиакон Илиодор

Вечерние молитвы читает архимандрит Алексий (Поликарпов)

Вечерние молитвы читает игумен Амвросий (Ермаков)

Вечерние молитвы читает протоиерей Артемий (Владимиров)

Вечерние молитвы читает игумен Флавиан (Матвеев)

Вечерние молитвы читает иеродиакон Пахомий (Брусков)

Вечерние молитвы читает монах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Молитвы армянской церкви

Святой текст: Молитвы армянской церкви специально для Вас!

Молитва «Отче наш» на армянском языке

Видео (кликните для воспроизведения).

Здесь представлена одна из самых сильных православных молитв «Отче наш» на армянском языке. К ней прилагаются транскрипции с ударениями.

На армянском языке

Екесце аркаютюн ко.

Егици камк ко
ворпес еркинес ев еркри.

Зеац мер анапазор
тур мез айсор.

Ев тох мез зпартис мер
ворпес ев мек тохумк
мероц партапанац.

Ев ми танир змез и порцутюн.

Айл пркеа мез и чаре.

Зи кое аркаютюн
ев зорутюн ев парк
авитянес.

Русская транскрипция

Yekestse arkayootyoon qo.

Yeghitsi kamq qo
vorpes yerkines yev yerkree.

Z’hats mer hanapazord
toor mez aysor.

Yev togh mez zpartis mer,
vorpes yev meck tohumk
merots partapanats.

Yev mi tanir zmez i pordzutyoon.

Ayl prkeea mez i chare.

Zee qo e arckayutyoon
yev zorutyoon yev parck
havetyanes .

Miasin.Ru

Мы сильнее, когда мы вместе.

Молитвенник

Молитвенник Нерсеса Шнорали

Молитвослов Симеона Ереванци

О молитве

Молитва есть самый непосредственный путь общения с Богом. Целью всякого добродетельного поступка, отшельничества является утверждение связи с господом, слияние с Господом, а молитва сама есть встреча души с Господом.

«Молитва является наиболее родной и близкой к Богу, — пишет Святой Григор Нарекаци, — чем любая добродетель, ибо все остальное является подготовкой и одеянием, чтобы войти к Богу, а молитва есть беседа с Богом лицом к лицу».В священном предании Церкви молитва является высоким искусством, для обретения навыков в котором нужны знания и личная практика. Отцы и Вардапеты при живом содействии Святого Духа и в освящении Божественного дара раскрыли закономерности и тонкости молитвы, которые с определенностью выразили в своих наставительных сочинениях.

Особенно важны их практические наставления о том, как молиться и каким образом противостоять разным демоническим атакам и искушениям, которые происходят во время молитвы, и приобрести святую и плодотворную молитву.

Следуя наставлениям Святых Отцов о молитве, можно различить определенные принципы и правила молитвенной жизни, которые необходимы для каждого христианина, который пытается освободиться от пут зла и соединиться с Богом.

Молитва требует серьезной подготовки, иначе она будет неприемлемой, а молящийся будет осужден.

От молящегося прежде всего требуется незлопамятность и снисходительность как по отношению к ближнему, так и к врагу. Святой Нил Синийский пишет: «Кто копит в душе своей уныние, злопамятство и думает, что молится, похож на того, кто отмеряет воду и наливает в дырявый кувшин».

Каждый грамотный христианин должен иметь «Молитвослов» — сборник молитв, благословленный Церковью для всеобщего употребления. «Молитвослов» с армянским и русским текстом можно купить в Армянской Церкви.

Перед началом чтения, канонических молитв вам необходимо разобраться с их смыслом, чтобы читаемое вами во время молитвы не было «попугайской тарабарщиной», но было бы осмысленным обращением к Богу.

После того, как вы в основном разберетесь со смыслом молитвенных текстов, можно приступать и непосредственно к молитве.
Организуйте у себя дома молитвенную полку, на восточной стене дома, где у вас будут стоять иконы, лампадка или подсвечник, где у вас будет лежать молитвослов, храниться святая вода — словом, как бы маленький домашний храм Бога Вышнего. Крест и иконы должны стоять на восточной стороне, лицом к западу.

На время молитвы обычно христиане зажигают перед иконами лампаду, как знак нашей горячей любви к Господу.
Молитва — это дело глубоко личное, потому и совершать её нужно так, чтобы, по возможности, никто и ничто не отвлекало вас от общения с Богом.
Встаньте поутру минут на 15-20 раньше, чем обычно, умойтесь, чтобы как следует проснуться, затем уединитесь перед иконами и откройте молитвослов.
Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произнеси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным. «
Читать молитвы по молитвослову следует негромко вслух, или «про себя», внимательно следя за правильным ударением в словах, а главное — чтобы каждое произносимое вами слово и выражение были осмыслены и прочувствованы вами.

Святые отцы говорят: «Лучше пять слов умом — чем сто языком «.

Некоторые считают главным — прочитать всё правило «от сих до сих», пусть даже чисто «механически».
Это неправильно. Богу «отмечаловка» не нужна.
Только молитва, понятая умом и прочувствованная сердцем, доходит до Бога и приятна Ему, и только такая молитва приносит нам Благодать Святого Духа.
Но надо быть честным перед Богом и не оправдывать свою лень «крайней занятостью», когда этой занятости в действительности нет.
Помните, что ваша молитва — это не вынужденный оброк Богу, а живительная пища для вашей души, и нужна она именно вам.
Кроме молитвы, и в помощь ей, христианин обязан соблюдать установленные Церковью Посты.

ՀԱՅՐ ՄԵՐ ՈՐ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՍ,
ՍՈՒՐԲ ԵՂԻՑԻ ԱՆՈՒՆ ՔՈ։
ԵԿԵՍՑԷ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ՔՈ,
ԵՂԻՑԻՆ ԿԱՄՔ ՔՈ ՈՐՊԷՍ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՒ ՅԵՐԿՐԻ։
ԶՀԱՑ ՄԵՐ ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ ՏՈՒՐ ՄԵԶ ԱՅՍՕՐ։
ԵՒ ԹՈՂ ՄԵԶ ԶՊԱՐՏԻՍ ՄԵՐ,
ՈՐՊԷՍ ԵՒ ՄԵՔ ԹՈՂՈՒՄՔ ՄԵՐՈՑ ՊԱՐՏԱՊԱՆԱՑ։
ԵՒ ՄԻ ՏԱՆԻՐ ԶՄԵԶ Ի ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆ,
ԱՅԼ ՓՐԿԵԱ ԶՄԵԶ Ի ՉԱՐԷ։
ԶԻ ՔՈ Է ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ
ԵՒ ՓԱՌՔ ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ. ԱՄԷՆ։

Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;
Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

Отче наш на армянском языке латинскими буквами

Hayr mer, vor herkins es, Surb eXicin anun Qo,
Yekesce arqayuTyun Qo, yeXicin kamq Qo
Vorpes herkins Yev herkri Zhac mer hanapazord
tur zmez aysor yev toX mez @zpartis mer,
Vorpes yev meq ToXumq meroc
partapanac Ev mi tanir zmez i portutyan
ajl prkya zmez i charen Zi qo e Arqayutyun,
yev Zorutyun yev PaRq havityans Havitenis

ԱՂՈԹՔ
ՆԵՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
Օգնիր մեզ, Տե՛ր, օգնիր, Աստված Փրկիչ մեր, Քո մեծ և փառավորյալ անվանդ համար:
Տե՛ր, փրկիր մեզ և քավիր մեր մեղքերը Քո սուրբ անվան համար:
Սուրբ և պատվական խաչիդ հովանու ներքո խաղաղությամբ պահիր Քեզ ապավինած և Քեզ վրա հույս դրած ժողովրդին:
Փրկիր երևելի և աներևույթ թշնամիներից:
Արժանի դարձրու գոհությամբ փառավորելու Քեզ Հոր և Սուրբ Հոգու հետ, հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն:

АХ’ОtQ НЕХ’УtЯН ЖАМАНАК
Огня мэз, Тэр, огня мэз, Аствац П’ркич мэр, васэ’н меци п’арац анванэ’д Qо, Тэр,
п’ркя э’змез ев qавя э’змех’э’с мэр васн анванэ’д Qо србо.
Парспял паhя зар и Qез запавинял ев э’зhусацял жох’овурдэ’с Qо
э’нд hованяв сурб ев патвакан хачивэ’д Qо и хах’ах’уtян.
П’ркя hеревели ев hанеревуйt tшнамвуйн.
Аржанаворя гоhуtямб п’араворел э’зQез э’нд hОр ев э’нд Србо hОгвуйд,
айжм ев мишт ев hавитянэ’с hавитениц. Амэн.

МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ ТРЕВОГИ

Помоги нам, Господи, помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради великой славы имени Твоего,
Господи, спаси нас и очисти грехи наши ради имени Твоего святого.
Во здравии сохрани на Тебя уповающийся и надеющийся народ Твой
под сенью святого и пречестного креста Твоего в мире.
Упоси нас от видимых и невидимых врагов.
Удостой с благодарностью славить Тебя с Отцом и Духом Святым.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Miasin.Ru

Мы сильнее, когда мы вместе.

Молитва покаяния, произносимая во время Литургии в Армянской Апостольской Церкви перед Таинством Причастия:

Согрешил я пред Святою Троицею.
Отцом, Сыном и Духом Святым.
Согрешил я пред Богом.
Исповедую пред Богом и
Пречистою Богородицею и пред тобою,
отче святый, все грехи мною содеянные.

Ибо согрешил я помыслом,
словом и делом, волею и не волею,
сознавая и не сознавая. Каюсь Богу.

Согрешил я душою и силою её,
рассудком и действием его,
телом и чувствами его. Каюсь Богу.

Согрешил я силою души моей: коварством,
наглостью, дерзостью и робостью,
расточительностью и скупостью,
распутством и обидой, злонравием,
отчаянием и легкомыслием. Каюсь Богу.

Согрешил я злословием языка:
лганием, ложной клятвой,
клятвопреступлением, противлением,
словопрением, ябедничеством, клеветничеством,
пустословием и насмешкою, злоречием,
еретичеством и проклятием,
ропща, сетуя, сплетничая и хуля. Каюсь Богу.

Согрешил я воровством рук,
жадничая, лишая,
побивая и убивая. Каюсь Богу.

Ещё согрешил я семью смертными грехами:
гордостью и частями её, завистью и частями её,
гневом и частями его, леностью и частями её,
алчностью и частями её, чревоугодием и частями его,
сладострастием и частями его. Каюсь Богу.

Сверх того согрешил я против всех Божиих заповедей,
тех, которые повелевают исполнять обязанности, и тех,
которые воспрещают что-либо. Ибо я не исполнил тех,
которые добровольно приняты мною к исполнению,
и не отрёкся от всего того, от чего должен был я отречься;
принял я законы и уклонился от них; вступил я в число христиан
и делами своими оказался недостоин этого имени;
зная зло, я добровольно предался ему и от добрых дел
удалился по собственному побуждению;

горе мне, горе мне, горе мне!. Всего мне не перечислить,
всего мне не исповедать; грехи мои бесчисленны,
злодеяния мои неизречимы, непростительны мои согрешения,
неизлечимы раны мои. Каюсь Богу.

Отче святый! Ты мой посредник примирения
и ходатай пред Единородным Сыном Божиим.
Освободи меня данною тебе властью
от грехов моих, умоляю тебя.

Да помилует вас человеколюбивый Бог
и да дарует прощение всех грехов ваших,
исповеданных и забытых, и я властью своего
священнического сана и по Божьему повелению:
«что разрешите на земле, то будет разрешено
на небе» — тем же словом отпускаю вас от всякого
участия в грехах ваших, совершенных помыслом,
словом и делом, во имя Отца и Сына и Святого Духа.
При этом предаю вам Таинства Святой Церкви,
дабы все добрые дела ваши сочтены были за добродетели
и служили бы вам во славу в будущей жизни. Аминь.

на армянском языке (транслитерация):

Мэха Амэнасурб Еррордутян:
hОр ев Вордво ев hОгвуйн Србо.
Мэханчел ем Астуцо арач.
Хостованум ем Астуцо арач
ев српуhи Аствацацни ев ко арач,
hайр сурб, болор горцац мехкерс.

Канзи мехк горцеци хорhрдов,
хосков ев горцов, кама ев акама,
гитутямб ев ангитутямб: мэха Астуцо.

Мэха hоговс ев нра зорутямб,
мтковс ев нра шаржмамб,
мармновс ев нра згаютямб: мэха Астуцо.

Мэха hогуйс зорутямб, хораманкутямб,
анзгамутямб, hандгнутямб ев еркчотутямб,
шрайлутямб ев жлатутямб,
анпаркештутямб ев аниравутямб, чараhаванутямб,
hусаhатутямб ев тэрамтутямб: мэха Астуцо.

Мэха мткис чар хорhрдов, нэнгутеамб, атэлутямб,
хэт hаяацков, чар наханцов, чаракнутямб, тулутямб,
порнкакан хорhрдов: арвакан, игакан, анаснакан,
грастакан, газанакан, гишерн у церекн,
еразакан гичутямб ев анрджакан гарш ахтехутямб: мэха Астуцо.

Мэха мармнис цанкутямб:
hэштутямб, анhогутямб, кнот hоранджмамб,
мармнис шаржумнеров ев пес-пес ахтеров пхцагорцелов,
аканчнерис ахоржалурутямб, ачкерис аратасирутямб,
сртис цанкутямб, рнгерис игутямб, беранис пагшотутямб,
анжужкалутямб, швайтутямб ев арбецутямб: мэха Астуцо.

Мэха лезвис чарахосутямб:
стахосутямб, ертмназанцутямб, hакаракутямб,
вичабанутямб, бансаркутямб, шохокортутямб,
ксу датаркабанутямб ев цахров, зрахосутямб, hердзахосутямб,
джгоhелов, бамбаселов ев hайhоелов: мэха Астуцо.

Мэха дзеркерис гохутямб:
агаhутюн анелов, зркелов, hарвацелов,
спанелов, кашкшелов: мэха Астуцо.

Мэха шинвацкис вохч казмутямб ев мармнис болор андамнеров,
hинг згайараннеровс ев вец шаржумнеровс верамбардз
вотнаhарутямб ев вайракарш мехкутямб,
ач ев дзах хоторелов, арачиннери hандеп механчелов
ев верчиннери hамар чар оринак линелов: мэха Астуцо.

Айлев мэха ёт маhацу мехкеров:
hпартутямб ев нра тесакнеров, нахандзов ев нра тесакнеров,
баркутямб ев нра тесакнеров, цулутямб ев нра тесакнеров,
агаhутямб ев нра тесакнеров, воркрамолутямб ев нра тесакнеров,
бхчахосутямб ев нра тесакнеров: меха Астуцо.

Айлев мэха Астуцо болор патвираннери:
hандзнарелинери ев hражарелинери дем,
канзи чкатареци hандзнарелинеры ев чhераца hражарелинериц.
Оренкы стаца ев оринапаhутян меч цулаца,
hравирвеци кристонеутян карги меч ев горцеровс анаржан гтнвеци,
чары гитеналов камовин шехвеци ев бари горцериц ес инкс hераца:

вай индз, вай индз, вай индз, ворн асем кам ворн хостованем,
канзи антив ен им hанцакннеры , анасели ен им аноренутюннеры,
аннерели ен им цаверы, ев анбжшкели ен им веркеры: мэха Астуцо.

hАйр Сурб кез унем hаштутян мичнорд
ев барехос Астуцо Миацин Ворду мот,
айн ишханутюны, вор трвац э кез,
хндрум ем кез арцакир индз им мехкери капанкнериц.

Тох мардасерн Аствац дзез вохормутюн
шнорhи ев тохутюн та дзер болор мехкерин
хостовацнерин ев морацацнерин.
Ев ес каhанайакан ишханутян им каргов
ев аствацайин hраманов, те «айн мехкеры,
вор арцакек еркри вра, арцаквац клинен еркнкум»,
нуйн айс хосков арцакум ем дзез дзер мехкери
вохч маснакцутюниц хорhурднериц, хоскериц
ев горцериц hОр, Ворду ев Сурб hОгу анунов.
Ев нориц талис ем дзез Сурб Екехецу хорhурды.
«айн, инч бари горцек, клини дзез и барегорцутюн
ев и парс hандерцял кянкум». Амэн:

утренние молитвы армянские
Оценка 5 проголосовавших: 1
Латинская транскрипция
Читайте так же:  икона семистрельная текст молитвы