текст молитвы символ веры на грузинском языке

Подробно: текст молитвы символ веры на грузинском языке - подробная и точная информация собранная из открытых источников в сети.

«Символ веры» на грузинском языке

და ერთი უფალი — იესო ქრისტე, ძე ღმრთისა, მხოლოდშობილი, მამისაგან შობილი უწინარეს ყოველთა საუკუნეთა, ნათელი ნათლისაგან, ღმერთი ჭეშმარიტი ღმრთისაგან ჭეშმარიტისა, შობილი და არა ქმნილი, ერთარსი მამისა, რომლისაგან ყოველი შეიქმნა;

რომელი ჩუენთვის, კაცთათვის, და ჩუენისა ცხოვრებისათვის გარდამოხდა ზეცით და ხორცნი შეისხნა სულისაგან წმიდისა და მარიამისაგან ქალწულისა და განკაცნა.

და ჯუარს-ეცუა ჩუენთვის პონტოელისა პილატეს ზე და ივნო და დაეუფლა;

და აღსდგა მესამესა დღესა მსგავსად წერილისა;

და ამაღლდა ზეცად და მჯდომარე არს მარჯუენით მამისა;

და კუალად მომავალ არს დიდებით განსჯად ცხოველთა და მკუდართა, რომლისა სუფევისა არა არს დასასრულ;

და სული წმიდა, უფალი და ცხოველს-მყოფელი, რომელი მამისაგან გამოვალს, მამისა თანა და ძისა თანა თაყუანის-იცემების და იდიდების, რომელი იტყოდა წინასწარმეტყუელთა მიერ;

ერთი წმიდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია.

აღვიარებ ერთსა ნათლისღებასა მოსატევებლად ცოდვათა.

მოველი აღდგომასა მკუდრეთით.

და ცხოვრებისა მერმისა მის საუკუნისასა, ამინ.

На грузинском языке
Русская транскрипция

да ерТи уфали иесо яристе, Зе РвТиса, мхолодСобили, мамисаган Собили ущинарес ёвелТа саукунеТа, маТели наТлисаган, РмерТи ЩеСмарити РвТисаган ЩеСмаритиса, Собили да араямнили, ерТарси мамиса, ромлисаган ёвели Сеиямна;

ромели ЦвенТвис, кацТаТвис да Цвениса цховребисаТвис гардамохда зециТ да хорцни Сеисхна сулисаган щмидиса да мариамисаган яалщулиса, да ганкацна;

да йварс ецва ЦвенТвис понтоелиса пилатес зе, да ивно, да даефла;

да аРсдга месамеса дРеса мсгавсад щерилиса;

да амаРлда зецад да мйдомаре арс марйвениТ мамиса;

да квалад момавал-арс дидебиТ гансяд цховелТа да мквдарТа, ромлиса суфевиса ара арс дасасрул;

да сули щмида, уфали да цховелсмёфели, ромели мамисаган гамовалс, мамиса да Зиса Тана Таыванисицемебис да идидебис, ромели итёда щинасщарметывелТа миер;

ерТи щмида, каТолике да самоцияуло еклесиа;

аРвиареб ерТса наТлисРебаса мосатевебелад цодваТа;

мовели аРдгомаса мквдреТиТ;

да цховребаса мермисса мис саукунесаса. амин.

Латинская транскрипция

da erTi ufali ieso qriste, Ze RvTisa, mxolodSobili, mamisagan Sobili uwinares yovelTa saukuneTa, maTeli naTlisagan, RmerTi WeSmariti RvTisagan WeSmaritisa, Sobili da araqmnili, erTarsi mamisa, romlisagan yoveli Seiqmna;

romeli CvenTvis, kacTaTvis da Cvenisa cxovrebisaTvis gardamoxda zeciT da xorcni Seisxna sulisagan wmidisa da mariamisagan qalwulisa, da gankacna;

da jvars ecva CvenTvis pontoelisa pilates ze, da ivno, da daefla;

da aRsdga mesamesa dResa msgavsad werilisa;

da amaRlda zecad da mjdomare ars marjveniT mamisa;

da kvalad momaval-ars didebiT gansjad cxovelTa da mkvdarTa, romlisa sufevisa ara ars dasasrul;

da suli wmida, ufali da cxovelsmyofeli, romeli mamisagan gamovals, mamisa da Zisa Tana Tayvanisicemebis da ididebis, romeli ityoda winaswarmetyvelTa mier;

erTi wmida, kaTolike da samociqulo eklesia;

aRviareb erTsa naTlisRebasa mosatevebelad codvaTa;

moveli aRdgomasa mkvdreTiT;

da cxovrebasa mermissa mis saukunesasa. amin.

Молитва «Отче наш» на грузинском языке

Здесь представлена сильнейшая православная молитва «Отче наш» на грузинском языке.

წმინდა იყავნ სახელი შენი,

მოვედინ სუფება შენი,

იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა.

პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან,

რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება,
სახელითა მამისა და ძისა და სულიწმიდისა,
აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

На грузинском языке
Русская транскрипция

Цми́нда икáвн сахéли шéни,

Мóведин су́пева шéни,

И́кавн нéба шéни, ви́тартса цáта ши́на, э́гретса квéканаса зéда.

Пу́ри чвéни арсóбиса мóмец чвéн дхéс

Да момитéвен чвен тананадéбни чвéнни, ви́тарца чвен ми́вутевебт тáнамдéбта мат чвéнта,

Да ну шéмиквáнеб чвен гансацдéлса, áрамед ми́хснен чвен бороти́саган,

Раметху шени арс супхева, дзали да дидеба,
Сакхелитха мамиса да дзиса да сулитсмидиса,
Атс да марадис да укунитхи укунисамде.

Латинская транскрипция

Tsmínda ikávn sahéli shéni,

Móvedin súpeva shéni,

Íkavn néba shéni, vítartsa tsáta shína, égretsa kvékanasa zéda.

Púri chvéni arsóbisa mómets chvén dhés

Da momitéven chven tananadébni chvénni, vítartsa chven mívutevebt tánamdébta mat chvénta,

Da nu shémikváneb chven gansatsdélsa, áramed míhsnen chven borotísagan,

Ramethu sheni ars supheva, dzali da dideba,
Sakhelitha mamisa da dzisa da sulitsmidisa,
Ats da maradis da ukunithi ukunisamde.

Молитва «Верую во единого Бога Отца Вседержителя»

Многие православные люди согласятся, что молитва «Верую во единого Бога Отца Вседержителя», которая еще известна под названием «Символ веры», принято считать одной из основных молитв в православии. У нее давняя история, ее важность сложно переоценить, а текст – забыть после первого прочтения, ведь в нем содержатся основные положения православия.

История утверждения молитвы

Молитва «Верую во единого Бога Отца Вседержителя» была утверждена на первых двух Вселенских соборах, прошедших еще в четвертом веке от рождества Христова. Первый собор проходил в Никее, второй – в Константинополе, поэтому иногда можно слышать и такое название данной молитвы – Никео-Цареградская. На Никеевском соборе утвердились начальные 7 членов (предложений) текста, на Константинопольском – заключительные 5.

Особенности молитвы

Уникальность молитвы «Верую во единого Бога Отца Вседержителя» заключается в четком, ясном и лаконичном отражении в ней всей сути православного верования. Произнесение ее слов выступает неким напоминанием для каждого верующего об основных принципах христианского учения.

Эта молитва присутствует в молитвенном правиле одного из величайших подвижников Русской Церкви – преподобного Серафима Саровского. С его слов ясно, что наряду с такими сильными молитвословиями, как «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся», эти святые слова могут помочь прийти к духовному идеалу.

По молитвенным правилам читать «Верую во единого Бога Отца Вседержителя» нужно в утреннее и вечернее время, еще ее следует петь в период Литургии Верных. Пусть в ее тексте не имеется обращений, покаяний и благодарений, его все же принято считать молитвой, поэтому он присутствует во всех молитвословах.

Молитвословие «Символ веры» нужно заучить каждому крестному, ведь оно является неотъемлемой частью обряда крещения. Его следует читать при вхождении в храм во время данного события. Когда крестят взрослого человека, он должен сам читать текст молитвы. Если же происходит крещение ребенка, читает молитву крестный того же пола.

Разбор молитвы «Символ веры»

Каждая составляющая этого догмата содержит одно предложение, и каждое оно начинающееся с неизменного слова «Верую». Первая часть гласит о любви к Богу как о главной заповеди. Во 2-7 частях рассказывается о земной жизни Иисуса Христа. 8 член повествует о Святом Животворящем Духе. 9 часть описывает святость церкви и ее роли. В 10 члене идет речь о таинстве крещения. В заключительной паре частей упоминается вечная жизнь и бессмертие человека.

Учитывая то, что священные слова «Символа веры» основываются на догматах православия, эта молитва включает краткое изложение всех истин. При трактовке текста молитвы простым языком, некоторые говорят, что контекст молитвы содержит сам смысл веры. Прочтение этого молитвословия дарует человеку духовную уверенность, закрепляет его истинное верование и дает светлую надежду на будущее.

Текст молитвы «Верую во единого Бога Отца Вседержителя»

Видео (кликните для воспроизведения).

Ниже в таблице приведен текст молитвы на церковнославянском и русском языках.

Молитва «Символ веры» для крещения

Каждая молитва для православного человека имеет свою особую миссию, глубинный смысл. В православии в молитве «Символ веры» содержатся основы христианского учения. Состоит она из 12 частей. В нее заложены главные догмы веры. Поэтому молитва «Символ веры» обязательно нужна и для таинства крещения. Она была составлена на Вселенских соборах, и после третьего по счету из них остается неизменной и по сей день.

Текст молитвы «Символ веры» для крестной

 1. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.
 2. И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков: Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, одного существа с Отцом, Им же все сотворено.
 3. Ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком.
 4. Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного.
 5. И воскресшего в третий день, согласно Писанию.
 6. И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца.
 7. И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же Царству не будет конца.
 8. И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном сопоклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков.
 9. В единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
 10. Признаю одно крещение для прощения грехов.
 11. Ожидаю воскресения мертвых.
 12. И жизни будущего века. Аминь (истинно так).

Необходимые знания о молитве «Символ веры»

Символ веры есть в составе утренних молитв, совершаемых ежедневно. Эту молитву читают на каждой Литургии в церкви. Любой истинно верующий обязан знать строки молитвы на память еще до обряда крещения для того, чтоб обладать подлинными знаниями о своем Боге и его Учении. Крестные мать и отец тоже должны заучить строки молитвы «Символ веры» для крещения ребенка, чтобы при совершении таинства произносить ее верно и четко.

История появления Символа веры

Еще в самом истоке христианства, в веру вступали уже люди взрослые. И молитва при крещении «Символ веры» являлась своего рода посвящением в христианство. Перед обрядом желающий принять веру, должен был отправиться к епископу местного храма, чтобы тот поставил ему крест на лбу, в знак того, что он тоже теперь христианин. Явившись на собственные крестины, которые проходили тогда строго на Пасху, принимающий христианство должен был уже знать наизусть Символ веры и торжественно читать его строки в предпасхальную ночь.

Вначале у текста молитвы «Верую» для крестин были отличными в разных церквях. Но после созыва третьего Вселенского Собора в 30-х годах 5-го столетия, был принят единый для всех текст Символа веры, который с того времени не менялся. В этой молитве каждое слово имеет сакральный смысл, и ставший учеником Христа, должен пропустить его через свою душу. Пройти осознанный трудный путь, чтобы самому стать подлинным христианином.

Молитва «Символ веры»

В жизни христианской церкви особое значение всегда имел Символ веры – молитва: как емкое содержание того, во что верит Церковь. Символ – изначально то, что держит вместе, объединяет. И Символ веры как раз вмещает те истины, что, как верит Церковь, нужны человеку для наполненности его существования и избавления от греха и духовной погибели.

Текст молитвы «Символ веры»

На русском языке

 1. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.
 2. И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков: Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, одного существа с Отцом, Им же все сотворено.
 3. Ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком.
 4. Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного.
 5. И воскресшего в третий день, согласно Писанию.
 6. И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца.
 7. И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же Царству не будет конца.
 8. И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном сопоклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков.
 9. В единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
 10. Признаю одно крещение для прощения грехов.
 11. Ожидаю воскресения мертвых.
 12. И жизни будущего века. Аминь (истинно так).

На церковно-славянском языке

 1. Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.
 2. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Света, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.
 3. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася.
 4. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.
 5. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.
 6. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.
 7. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.
 8. И в Д́уха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.
 9. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.
 10. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.
 11. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых,
 12. и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Аминь.

Весь Символ веры состоит из двенадцати членов (предложений), и в каждом из них содержится особая истина, или, как еще называют, догмат нашей православной веры.

1-й член говорит о Боге Отце, 2-й по 7-й члены говорят о Боге Сыне, 8-й – о Боге Духе Святом, 9-й – о Церкви, 10-й – о крещении, 11-й и 12-й – о воскресении мертвых и о вечной жизни.

Зарождение молитвы «Символ веры»

Символ веры зародился как подготовка новообращенных, собирающихся принять крещение. В далекие времена крестились, как правило, уже взрослые люди. Точно так же, как и сегодня, воцерквлялся каждый в результате своего собственного, именно его пути. Так как любое обращение, любое соприкосновение человека с Богом – тайна божественного промысла, открыть завесу которого нам не дозволено. Кто-то ищет Бога, переполнившись несчастьями, попав в беду. Прочие находят Бога, увидев его как свет радости и благодати.

Возникновение веры в душе человека – загадка. Но, тем не менее, вера в Христа – дорога человека к Церкви, к общине верующих во Христа. Именно вера стремится и призывает к объединению верующих, которые как раз своим единением, любовью один к другому показывают свету, что они последователи Христовы.

Жизнь новоуверовавшего, как христианина брала свое начала с его визита к епископу тамошней Церкви, и тот наносил крест на лбу, словно обозначая знак Христа. Человек явился к Богу, уверовал во Христа. Но теперь ему полагается выяснить содержание веры. Он превращается в ученика. Согласно церковным писаниям его начинают оглашать. Так как христианство – не всего лишь чувство, а встреча с Истиной, непростой подвиг принятия ее всецело. Словно человек, у которого страстная любовь к музыке, чтоб играть на инструменте, обязан освоить трудное обучение, аналогично уверовавший во Христа, возлюбивший его, обязан теперь осознать глубину своей веры и то, к чему она призывает.

В канун празднования Пасхи – потому как в ранней Церкви крестили в пасхальную ночь – любой, собирающийся принять крещение торжественно читал слова молитвы «Символ веры», производя «отдачу» его, принимая свое вхождение в единение веры и любви. У любой крупной тамошней церкви – Римской, Антиохийской и так далее, имелся собственный символ веры для крещения. И даже при том, что они были везде выражением единой и неделимой веры, стилистикой и фразеологией, они различались.

Роль Вселенских соборов

В первой половине 4-го столетия в Церкви разгорелись серьезные дискуссии, относительно основного христианского учения о Христе как о Боге. В 20-х годах 4-го века в городе Никее был созван первый Вселенский Собор, и на нем составили общий, одинаковый для всех христиан Символ веры. Через несколько десятков лет, на втором Вселенском соборе, в Константинополе, Символ веры дополнили и дали ему имя Никео-Царьградский, единого для вселенской Церкви. И третий, Вселенский собор, в Ефесе в 30-х годах 5-го столетия провозгласил, что этот символ сохранялся вовеки неприкосновенным, чтобы более он не дополнялся.

С того времени вселенский Символ веры поют либо читают в Церкви на любой литургии. Он – общее для всех непременное выражение Церковью своей веры. И по этой причине любой, кто хочет выяснить, во что верит Церковь, в чем суть христианской веры, какова Истина, передаваемая христианством свету – ответ отыщет в молитве «Символ веры».

Текст молитвы символ веры на грузинском языке

1 Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. 2 И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. 3 Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 4 Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. 5 И воскресшаго в третий день по Писанием. 6 И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. 7 И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. 8 И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 9 Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 10 Исповедую едино крещение во оставление грехов. 11 Чаю воскресения мертвых, 12 и жизни будущаго века. Аминь.

Веровать в Бога — значит иметь живую уверенность в Его бытии, свойствах и действиях и всем сердцем принимать откровенное слово Его о спасении рода человеческого. Бог есть един по существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная и нераздельная. В Символе веры Бог называется Вседержителем , потому что все, что ни есть, Он содержит в Своей силе и Своей воле. Слова Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым означают, что все сотворено Богом и ничто не может быть без Бога. Слово невидимым указывает, что Бог сотворил невидимый, или духовный, мир, к которому принадлежат Ангелы.

Дух Святый называется Господом , потому что он, как и Сын Божий, — истинный Бог . Дух Святой называется Животворящим , потому что Он вместе с Богом Отцом и Сыном дает тварям жизнь, людям же в том числе и духовную: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Ин. 3, 5). Дух Святой исходит от Отца, как говорит об этом Сам Иисус Христос: Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне (Ин. 15, 26). Духу Святому приличествует поклонение и прославление, равное со Отцом и Сыном — Иисус Христос повелел крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28, 19). В Символе веры сказано, что Дух Святой глаголал через пророков — это основано на словах апостола Петра: никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2 Пет. 1, 21). Причастным Духу Святому можно сделаться через таинства и усердную молитву: если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него (Лк. 11, 13).

Церковь едина , потому что Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас (Еф. 4, 4–6). Церковь Святая , потому что Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна (Еф. 5, 25–27). Церковь Соборная , или, что то же, кафолическая, или Вселенская, потому что она не ограничивается никаким местом, ни временем, ни народом, но включает в себя истинно верующих всех мест, времен и народов. Церковь Апостольская , потому что она непрерывно и неизменно от времен апостолов сохраняет и учение, и преемство даров Святого Духа через освященное рукоположение. Истинная Церковь называется также Православной , или Правоверующей .

Крещение — это Таинство, в котором верующий, при троекратном погружении тела в воду, с призыванием Бога Отца, и Сына, и Святого Духа умирает для жизни плотской, греховной и возрождается от Духа Святого в жизнь духовную, святую. Крещение едино , потому что оно есть духовное рождение, а родится человек однажды, потому и крестится однажды.

Воскресение мертвых — это действие всемогущества Божия, по которому все тела умерших людей, соединясь снова с их душами, оживут и будут духовны и бессмертны.

Жизнь будущаго века — это жизнь, которая будет после Воскресения мертвых и Всеобщего cуда Христова.

Слово Аминь , завершающее Символ веры, означает «Истинно так». Церковь хранит Символ веры с апостольских времен и будет хранить его вечно. Никому и никогда нельзя ни убавить, ни добавить что-либо к этому Символу.

Православные молитвы ☦

Молитва «Символ веры»

Молитва «Символ веры» на русском языке

 1. «Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.
 2. И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков: Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, одного существа с Отцом, Им же все сотворено.
 3. Ради нас людей и ради нашего спасения сшедшего с небес, и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком.
 4. Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного.
 5. И воскресшего в третий день согласно Писаниям.
 6. И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца.
 7. И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же Царству не будет конца.
 8. И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном сопокланяемого и прославляемого, говорившего через пророков.
 9. В единую святую, соборную и апостольскую Церковь.
 10. Признаю одно крещение для прощения грехов.
 11. Ожидаю воскресения мертвых,
 12. и жизни будущего века. Аминь (истинно так).»

Молитва «Символ веры» по-церковнославянски с ударениями

 1. «Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.
 2. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Света, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.
 3. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася.
 4. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.
 5. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.
 6. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.
 7. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.
 8. И в Д́уха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.
 9. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.
 10. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.
 11. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых,
 12. и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Аминь.»

Сохранить молитвы в социальных сетях:

Молитва «Символ веры» : 10 комментариев

Символ Веры
Верую в Бога, Отца Вседержителя, неба Творца и земли нашей сказочной,
Автора Главного, Мира строителя и акварели, так празднично-красочной!

Верю в Иисуса Христа – Сына Божия, Единородного, Богом рождённого,
И на коленях у Храма подножия, славлю от Света его сотворённого!

Ради людей и спасения нашего, с неба сошедшего, Сыном воспитанным,
Духа Святого принявшим бесстрашие, чистой любовью Марии пропитанным!

И при Понтийском Пилате распятого, и за грехи наши так пострадавшего,
Мир изменив, этой страшной расплатою, и погребённого, в прахе восставшего!

Третьего дня по Писанью воскресшего и за спасение паствы молящего,
К небу в чертоги святые восшедшего, справа от Бога Отца воссидящего!

Правом навеки Отцом наделённого, чтобы судить, как живых, так и призванных,
Снова стою с головою склонённою, страстно надеясь быть Господом признанным!

Верую в Духа Святого, Великого, Господа жизнь, от Отца исходящую,
В храме молюсь под Спасителя ликами, и отрекаюсь от беса манящего!

Верую в Церковь Святую, Соборную, где в окруженьи Иисуса апостолы,
В поле души травы выполю сорные и не замешкаюсь больше на росстани!

Верую также в Единокрещение, следом за тем, в воскрешение умерших,
Что у Христа мы заслужим прощение, верую в Царство Небесное в будущем!

Ю. Калушев г. Азов 03.02.2018г стихотворное прочтение одной из главных
христианских молитв

Молодец, талант!
Хорошо получилось, душевно.

очень хорошо! на одном дыхании читается, красочно, здОрово!

Молитва «Символ веры» — нужно знать крестным наизусть

Подготовка к Таинству Крещения — очень важное время в жизни будущих крестных родителей. Во время огласительных бесед очень подробно рассказывается о чинопоследовании Крещения, а также о том, что должен в обязательном порядке знать восприемник. К этой категории относится и «Символ веры».

По своей сути, Символ веры — это не молитва. В ней нет обращения, молитвенной просьбы к Богу, Богородице или Святым. В «Символе веры» сосредоточено краткое и очень точное изложение основ всего христианского вероучения, которое было составлено и утверждено еще на Первом и Втором Вселенских Соборах.

«Символ веры» крестным нужно выучить наизусть, поскольку во время Крещения она произносится восприемниками в храме. Но очень важно не только выучить, но еще и понимать, о чем говорится в молитве.

1 Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. 2 И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. 3 Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 4 Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. 5 И воскресшаго в третий день по Писанием. 6 И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. 7 И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. 8 И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 9 Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 10 Исповедую едино крещение во оставление грехов. 11 Чаю воскресения мертвых, 12 и жизни будущаго века. Аминь.

12 догматов православного Символа Веры с толкованием

«Символ веры» состоит из двенадцати догматов. В каждом — особая истина православной веры:
1-й догмат говорит о Боге Отце, со 2-ого по 7-й рассказывается о Боге Сыне, 8-й — о Боге Духе Святом, 9-й — о Церкви, 10-й — о Крещении, 11-й и 12-й — о воскресении мертвых и о вечной жизни.

Рассмотрим каждое утверждение Символа веры подробно.

1-й догмат: Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.

В первую очередь этими словами мы признаем существование Бога, как Бесконечной Сущности, которую невозможно познать, исследовать, узнать человеку до конца. Все, что существует, получило «жизнь» от Него. Для христианина нет больше никаких других «богов» (перун, кришна, зевс и т.д.).

Бог — Вседержитель, потому что весь мир держится на Его силе. Бог называется Творцом Неба и земли, потому что Он создал из небытия Вселенную за шесть дней. Подвластно Ему все и видимый мир (материальная Вселенная), и невидимый. Под невидимым понимается, конечно, бессмертные души людей, а также жизнь Ангелов, которые не имеют материального тела.

2-й догмат: И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Здесь говорится о том, что Иисус Христос — равнозначное «Лицо» Святой Троицы, Бог истинный, рожденный от Бога истинного. Он единосущен (той же сущности) Отцу.

3-й догмат: Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Начиная с этого утверждения в «Символе веры» идет подробное изложение Спасения всего человечества Иисусом Христом. Вечный Сын «сходит с небес». Но не перемещается в пространстве, а воплощается от Духа Свята и Марии Девы. Принимает человеческую плоть. Будучи совершенным Богом становится Совершенным Человеком.

Карточка с текстом Символа веры, молитвы «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся» вложена в каждый крестильный набор нашей мастерской.

4-й догмат: Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.

Первый человек привнес в мир смерть, а Христос дал вечную жизнь. Упоминанием конкретной личности «при Понтийстем Пилате», подчеркивается реальный исторический момент. Христос действительно страдал на Кресте, терпел страшные муки, для того, чтобы избавить нас от смерти. Он поистине умер и был погребен. Но Воскресе. Так рухнула стена между Богом и людьми – стена греха. И так исчезла причина вечной смерти.

5-й догмат: И воскресшаго в третий день по Писанием.

Здесь рассказывается о том, что в третий день Христос силой Своего Божества, воскрес из мертвых. Смерть была уничтожена. С Пасхального утра начался обратный ход мировой истории – процесс воскресения всех умерших. Об этом предсказывали и древние пророки. Их слова дошли до нас в священном Писании.

6-й догмат: И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

На сороковой день после Своего воскресения Христос плотью вознесся на небеса, прокладывая нам путь в вечное отечество. Господь Иисус восседает по правую сторону (одесную) Отца, и, как Человек, участвует в управлении миром. Он ожидает окончания проповеди Церкви, собирающей в Царство всех спасенных.

7-й догмат: И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

Здесь говорится о Втором Пришествии Господа Иисуса Христа. Он придет на землю уже не как Спаситель, а как Праведный Судья. По Его слову при пении трубы архангела воскреснут все мертвецы. Все живые будут мгновенно преображены. Так что человечество с первого человека и до последнего соберется перед Его троном.

Тогда Господь воздаст каждому по делам его. Праведники получат вечную жизнь, а грешники вместе с сатаной будут брошены в вечный огонь. И после суда наступит вечное Царство славы, которое больше никогда не кончится. В нем не будет ни смерти, ни болезней, ни печали, ни греха, но только все возрастающая радость.

8-й догмат: И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

Теперь в «Символе веры» говорится о еще одной «Личности» Святой Троицы — Святом Духе. Дух Святой вечно исходит от Отца, из Его сущности, и это Его личное свойство, которым Он отличается от Отца и Сына. Но при этом Он равен Им. Поэтому и говорится, что Духу Святому мы поклоняемся и прославляем Его вместе с Отцом и Сыном. Он руководит и Церковью, которую и создал, сойдя в виде огненных языков на апостолов в день Пятидесятницы. Дух Святой в конце мира преобразит творение и даст жизнь всем умершим. Через Него мы получили Божественное Откровение, потому и сказано, что Он говорил через пророков.

Прослушайте текст Символа веры

Представлены два варианта — в исполнении хора и в прочтении батюшки.

Аудиофайлы можно также скачать.

9-й догмат: Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

На земле Церковь — это собрание христиан. Все нас объединяет православная вера, богослужебное общение, следование закону Бога. Церковь называется единой — единственной, так как Она одна и нет других.

Церковь называется соборной или вселенской, потому что Она в целой вселенной для всех времен и всех без исключения народов несет свет спасения. В Ней нет ни национальности, ни социальных различий.

Апостольской называется Она потому, что основана через апостолов. И дар Духа Святого передается в Ней непрерывно через рукоположение епископов и священников от самих учеников Христа.

10-й догмат: Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Здесь говорится о значимости и важности Таинства Крещения, потому что через него христианин обретает «новое рождение» от воды и Святого Духа. После этого человек может участвовать во всех Церковных Таинствах (Исповеди, Причастия, Венчания, Соборования)

11-й догмат: Чаю воскресения мертвых.

Каждый христианин с надеждой ожидает воскресения мертвых. Нам известно, что душа человека бессмертна. Полное воздаяние совершится в день Суда. Тела людей, те самые, которые умерли, вновь соединятся с душами. Они будут совершены. Наступит вечность, в которой воскресшие будут вечно пребывать с телами, ибо смерти больше не будет.

12-й догмат: И жизни будущаго века. Аминь.

Здесь говорится о том, что все христиане ждут вечной жизни. Только получат ее праведники. Они будут всегда созерцать Бога и от Него получать все большее знание, счастье и наслаждение. Святые будут царствовать вместе с Христом в новой вселенной.

Грешники же будут брошены в вечный огонь вместе с дьяволом и его «ангелами». Там их ожидает неугасимый пламень. И мучения их не прекратятся никогда.

Надеемся, что это краткое толкование «Символа веры» поможет будущим крестным родителям сделать первые шаги к познанию Закона Божьего, следованию заповедям Христовым, и, пожалуй, самое главное, становлению их полноценными христианами.

текст молитвы символ веры на грузинском языке
Оценка 5 проголосовавших: 1
Читайте так же:  молитва от страсти курения православие

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here