символ веры молитва на греческом языке

Подробно: символ веры молитва на греческом языке - подробная и точная информация собранная из открытых источников в сети.

Молитва «Отче наш» на греческом (древнегреческом) языке

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου

ἐλθετω ἡ βασιλεία σου

γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν
ἡ βασιλεία
καὶ ἡ δύναμις
καὶ ἡ δόξα
εἰς τοὺς αἰῶνας

На греческом языке
Русская транскрипция

Аясси́то то о́нома́ су

Элсэ́то и васили́а су

Ениси́то то фэ́лима́ су ос эн урано́ кэ эпи́ тыс йи́с

Тон а́ртон имо́н тон эпиу́сион дос ими́н си́мэрон

Кэ а́фэс ими́н та офэли́мата имо́н ос кэ ими́с афи́эмэн тыс офилэ́тэс имо́н

Кэ ми́ исэнэ́гис има́с ис пиразмо́н, алла́ ри́сэ има́с апо́ ту пониру́.

О́ти су́ э́стин
И васили́а
Кэ и ды́намис
Кэ и до́кса
Ис тус эо́нас

Латинская транскрипция

Ayassíto to ónomá su

Elséto i vasilía su

Yenisíto to félimá su os en uranó ke epí tis yís

Ton árton imón ton epiúsion dos imín símeron

Ke áfes imín ta ofelímata imón os ke imís afíemen tis ofilétes imón

Ke mí isenégis imás is pirazmón, allá ríse imás apó tu ponirú.

Óti sú éstin
I vasilía
Ke i dinamis
Ke i dóksa
Is tus eónas

«Символ веры» на греческом языке

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Ὑιὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.

Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατὰ τὰς Γραφάς.

Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἁγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

Εἰς μίαν, Ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

Ὁμολογῶ ἕν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν.

Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.

Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

На греческом языке
Русская транскрипция

Каи́ еис éна Кýрион Иисоу́н Чристóн, тóн Ыиóн тоу́ Тхеоу́ тóн моногени́, тóн ек тоу́ Патрóс геннитхéнта прó пáнтон тóн аиóнон: фóс ек фотóс, Тхеóн алитхинóн ек Тхеоу́ алитхиноу́, геннитхéнта, оу поиитхéнта, омооу́сион тó Патри́, ди оу́ тá пáнта егéнето.

Тóн ди имáс тоу́с антхрóпоус каи́ диá ти́н иметéран сотири́ан кателтхóнта ек тóн оуранóн каи́ саркотхéнта ек Пнéвматос аги́оу каи́ Мари́ас ти́с Партхéноу каи́ енантхропи́санта.

Ставротхéнта те ыпéр имóн епи́ Понти́оу Пилáтоу каи́ патхóнта каи́ тафéнта.

Каи́ анастáнта ти́ три́ти имéра, катá тáс Графáс.

Каи́ анелтхóнта еис тоу́с оураноу́с каи́ катхезóменон ек дехиóн тоу́ Патрóс.

Каи́ пáлин ерчóменон метá дóхис кри́наи зóнтас каи́ некроу́с, оу́ ти́с василеи́ас оук éстаи тéлос.

Каи́ еис тó Пневма тó Агион, тó кýрион, тó зоопоиóн, тó ек тоу́ Патрóс екпоревóменон, тó сýн Патри́ каи́ Ыиó сымпроскыноу́менон каи́ сындохазóменон, тó лали́сан диá тóн профитóн.

Еис ми́ан, Аги́ан, катхолики́н каи́ апостолики́н Екклиси́ан.

Омологó éн вáптисма еис áфесин амартиóн.

Просдокó анáстасин некрóн.

Каи́ зои́н тоу́ мéллонтос аиóнос.

Латинская транскрипция

Kaí eis éna Kýrion Iisoún Christón, tón Yión toú Theoú tón monogení, tón ek toú Patrós gennithénta pró pánton tón aiónon: fós ek fotós, Theón alithinón ek Theoú alithinoú, gennithénta, ou poiithénta, omooúsion tó Patrí, di᾿ oú tá pánta egéneto.

Tón di᾿ imás toús anthrópous kaí diá tín imetéran sotirían katelthónta ek tón ouranón kaí sarkothénta ek Pnévmatos agíou kaí Marías tís Parthénou kaí enanthropísanta.

Stavrothénta te ypér imón epí Pontíou Pilátou kaí pathónta kaí tafénta.

Kaí anastánta tí tríti iméra, katá tás Grafás.

Kaí anelthónta eis toús ouranoús kaí kathezómenon ek dexión toú Patrós.

Kaí pálin erchómenon metá dóxis krínai zóntas kaí nekroús, oú tís vasileías ouk éstai télos.

Kaí eis tó Pnevma tó Agion, tó kýrion, tó zoopoión, tó ek toú Patrós ekporevómenon, tó sýn Patrí kaí Yió symproskynoúmenon kaí syndoxazómenon, tó lalísan diá tón profitón.

Eis mían, Agían, katholikín kaí apostolikín Ekklisían.

Omologó én váptisma eis áfesin amartión.

Молитва Отче наш на греческом языке

Здравствуйте! Как вы знаете, традиционно Россию и Грецию связывает, кроме всего прочего, и одна религия. Почти 98% греков, как говорит статистика, считают себя православными христианами.

Поэтому сегодня рассмотрим молитву «Отче наш» на греческом языке, а также другие православные тексты и молитвы наа греческом с транскрипцией и в некоторых случаях с переводом. Большинство из них российские верующие знают на церковнославянском языке. Но многие люди, изучающие греческий язык, хотят научиться на нем читать молитвы, стихи. Эта статья вам в помощь!

Отче наш на греческом — Πάτερ ημών — Патэр имон

Πάτερ ημών
ο εν τοις ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομα Σου.
Ελθέτω η βασιλεία Σου.
Γενηθήτω το θέλημα Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.

Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον.
Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.

Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

ПАтэр имОн
О эн тис уранИс
айас ф Ито то ономА Су.
Эл ф Это и василИа Су.
Йени ф Ито то ф элимА Су, ос эн уранО ке эпИ тис йИс.

Тон Артон имОн тон эпиУсион д ос имИн сИмерон.
Ке Афес имИн та офилИмата имОн,
Ос ке имИс афИэмэн тис офилЕтэс имОн.

Ке ми исэнЭнгис имАс ис пиразмОн,
АллА рИсэ имАс апО ту понирУ.

Отче наш на греческом слушать

Обратите внимание на произношение: в транскрипции я отмечаю согласные θ и δ, сложные в произношении, соответственно буквами ф и д . Напомню для изучающих греческий язык, что θ произносится как глухое th в английском языке, а δ — как звонкое th .

Ударные гласные в греческих такстах отмечены ударением, в русской транскрипции я выделяю их заглавными буквами.

Следующим рассмотрим «Символ Веры» — этот текст не является собственно молитвой, а скорее гимном, прославлением веры.

Символ веры — Το σύμβολο της πίστεως — То символо тис пистэос

Πιστεύω εις ένα Θεόν,
Πατέρα, Παντοκράτορα,
ποιητήν ουρανού και γης,
ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν,
τον Υιόν του Θεού τον μονογενή,
τον εκ του Πατρός γεννηθέντα
προ πάντων των αιώνων.

Φως εκ φωτός,
Θεόν αληθινόν
εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα,
ου ποιηθέντα,
ομοούσιον τω Πατρί,
δι’ ου τα πάντα εγένετο.

Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους
και δια την ημετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα εκ των ουρανών,
και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου,
και Μαρίας της Παρθένου,
και ενανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών
επί Ποντίου Πιλάτου,
και παθόντα, και ταφέντα.
Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.

Και ανελθόνται εις τους ουρανούς,
και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης
κρίναι ζώντας και νεκρούς,
Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν,
το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,
το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον
και συνδοξαζόμενον,
το λαλήσαν διά των Προφητών.

Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν,
και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών,
και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

ПистЭво ис Эна ф еОн,
ПатЭра, ПандокрАтора,
пиитИн уранУ ке ЙИс,
оратОн тэ пАндон ке аОратон.

Ке ис Эна КИрион ИисУн ХристОн,
Тон Ион ту ф эУ тон монойенИ,
Тон эк ту ПатрОс йенни ф Энда
Про пандОн тон эОнон.

Фос эк фотОс,
ф эОн али ф инОн
эк ф эУ али ф инУ йенни ф Энда,
у пии ф Энда,
омоУсион то ПатрИ,
д иу та пАнда эйэнЭто.

Тон д и имАс тус ан ф рОпус
Ке д иа тин имэтЭран сотирИан
катэл ф Онда эк тон уранОн,
ке сарко ф Энда эк ПнЭвматос айИу,
ке МарИас тис Пар ф Эну,
ке энан ф ропИсанда.

Ставро ф Энда тэ ипЭр имОн
Эпи ПонтИу ПилАту,
Ке пА ф онда, ке тАфэнда.
Ке анастАнда ти трИти имЭра катА тас ГрафАс.

Ке анЭл ф Ондэ ис тус уранУс,
Ке катэзОмэнон эк д эксиОн ту ПатрОс.
Ке пАлин эрхОмэнон мэта д Оксис
крИнэ зОндас ке нэкрУс,
у тис ВасилИас УК Эстэ тЭлос.

Ке ис то ПнЭвма то Айион, то КИрион, то ЗоопьОн,
То эк ту ПатрОс экпоревОмэнон, то син ПатрИ ке иО симпроскинУмэнон
Ке син д оксазОмэнон,
То лАлисан д иа тон ПрофитОн.

Ис мИан, айИа, ка ф оликИн,
Ке апостоликИн экклисИан.

ОмологО эн вАптизма ис афЭсин амартиОн.
ПросдокО анАстаси нэкрОн,
Ке зоИн ту мЭллондос эОнос.

Символ Веры на греческом: слушать

Богородице Дево — Θεοτόκε Παρθένε — Ф еотоке Пар ф энэ

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη Συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες, των ψυχών ημών.

Ф еотОке Пар ф Энэ, хЭре кехаритомЭни МарИа, о КИриос мэтА Су. ЭвлойимЭни Си эн йинэксИ, ке эвлойимЭнос о карпОс тис кильАс Су, Оти СотИра Этекес, тон психОн имОн.

Богородице Дево на греческом языке поют монахи Святоафонского монастыря Симонопетра.

Богородице Дево — перевод на русский язык

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших» – молитвословие, прославляющее Матерь Божию. Текст с сайта http://azbyka.ru/ .

Детская молитва Богородице на греческом языке

Παναγιά μου Δέσποινα
και του Χριστού μητέρα
σε σέναν παραστέκουμαι
την νύχταν και τη μέρα.

Πέφτω κάμνω το σταυρόμ μου
άρμαν έχω στο πλευρόμ μου
δούλος του Θεού λογιούμαι
και κανένα δε φοβούμαι.

ПанайА му Д Эспина
Ке ту ХристУ митЭра
Сэ сЭнан парастЭкомэ
Тин нИхтан ке тин мЭра.

ПЭфто кАмно то ставрОм му
Арман Эхо сто плеврОм му
д Улос ту ф эУ лойУмэ
ке канЭна дэн фовУмэ.

Мой перевод на русский язык

Госпожа моя Богородица
И мать Христа
Я с тобой рядом
Ночью и днем.

Ложусь и крещусь
Со мной защита рядом
Раб божий называюсь
И никого не боюсь.

Молитва Царю Небесный — Βασιλεύ Ουράνιε — ВасилЕв урАниэ

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε,
το Πνεύμα της αληθείας,
ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,
ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,
ελθέ και σκήνωσον εν ημίν
και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος
και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών.
Αμήν.

ВасилЕв урАние, парАклитэ,
То пнЭвма тис алИ ф ьас,
О пандахУ парОн ке та пАнда плирОн,
О ф исаврОс тон ага ф Он ке зоИс хоригОс,
Эл ф э ке скИносон эн имИн
Ке ка ф Арисон имАс апО пАсис килИ д ос
Ке сОсон, ага ф Э тас психАс имОн.
Амин.

Молитва Святому Духу (перевод):

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Текст с сайта http://azbyka.ru/.

Молитва преподобного Паисия Великого

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δός μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μή μ΄εγκαταλείπεις. Μή φεύγεις μακρυά μου. Άπλωσε το χέρι Σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για Σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά Σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι γι΄αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε απ΄το νου μου κάθε βρώμικο, αισχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λησμοσύνη, την αναισθησία, την πώρωση. Κύριε, που είσαι σπλαγχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή.

КИриэ ИисУ ХристЭ, ф эЭ му, д оз му ти симэринИ мЭра ага ф И, анамАртити ке ка ф арИ. КИриэ, ми мэнгаталИпис. Ми фЭвйис макриА му. Аплосэ то хЕри су ке вои ф исЭ мэ. КИриэ, стИриксЭ мэ ке фИтэпсэ стин кардиА му тин агАпи ке то мэгало сэвазмО я сЭна. КИриэ, д И д аксЭ мэ на зо катА то Айио Ф элимА су. КАмэ, КИриэ, на синэс ф Аномэ тис амартИэз му ке на липАмэ яфтэс. Элев ф Эросэ мэ апО кА ф э психикО ке соматикО пиразмО. Д иОксэ ап то ну му кА ф э врОмико, эсхро и анипОтакто логизмО. КИриэ, воИ ф исЭ мэ на вгАло апО мЭса му тин амЭлиа, тин лИпи, тин лизмосИни, тин анэс ф эсИа, тин бОроси. КИриэ, пу Исэ сплахникОс, элеисЭ мэ ке синхОресэ Олес тис аномИэз му.Ке кАмэ на зо мэ исихИа, мэ мэтАниа, мэ эксомолОгиси ке мэ пИсти ка ф арИ.

Перевод на русский язык (перевела сама, не нашла официального перевода)

Господи Иисусе Христе, Боже мой, дай мне сегодняшний день добрым, безгрешным и чистым. Господи, не оставляй меня. Не уходи далеко от меня. Протяни руку свою и помоги мне. Господи, поддержи меня и посей в моем сердце любовь и большое уважение к тебе. Господи, научи меня жить по твоему желанию. Сделай так, Господи, чтобы я осознавал мои грехи и жалел о них. Освободи меня от всякого духовного и телесного соблазна. Изгони из моего ума каждое грязное, стыдное и непослушное рассуждение. Господи, помоги мне изгнать из себя небрежность, грусть, забывчивость, бесчувственность, чёрствость. Господи, ты сострадателен, помилуй меня и прости мне все мои прегрешения. И сделай, чтобы я жил в спокойствии, в раскаянии, в исповеди и с чистой верой.

Греческие тексты молитв взяты с сайта http://www.pa >для изучающих греческий язык рекомендую этот сайт. Там есть детские стишки, игры, молитвы на греческом языке. Для начинающих вполне подойдет, но переводов там, понятно, нет.

Видео (кликните для воспроизведения).

Уважаемые читатели, это мы начали с «Отче наш» на греческом языке, и я добавила ещё несколько молитв с переводом. «Отче наш» и «Символ Веры» оставила без перевода, их церковнославянский вариант вы найдете на любом христианском сайте. Если вас интересует какая-то конкретная молитва, и вы хотели бы читать её на греческом языке, напишите в комментариях. Возможно, я добавлю эту молитву к статье.

Хотите освежить в памяти греческое произношение? Прочитайте эти статьи:

Православные молитвы

Православные молитвы, церковные песнопения, молитвы (слушатьи скачать). История Греческой церкви. Жизнеописания святых старцев

Молитва «Символ веры» русский — греческий

Символ веры

Το σύμβολον της πίστεως1. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.2. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο.

3. Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα.

4. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα.

5. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.

6. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

7. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος.

8. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών.

9. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

10. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

11. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών,

12. και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αμήν.

Символ веры1. Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и невидимого.2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло.

3. Ради нас, людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося.
4. Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного.

5. И воскресшего в третий день, по Писаниям.

6. И восшедшего на небеса, и сидящего
справа от Отца.

7. И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству Его не будет конца.

8. И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего
чрез пророков.

9. Во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь.

10. Признаю одно Крещение для прощения грехов.

11. Ожидаю воскресения мёртвых,

12. и жизни будущего века.

Аминь.

Ежедневная молитва

Одна идея о “ Молитва «Символ веры» русский — греческий ”

Здравствуйте Братия.Прошу сделать мне ВЫЗОВ,что бы я мог приехать к ВАМ из Сибири.

Никео-Цареградский Символ веры на греческом и латинском языках

Святая Троица. Иконописец: преподобный Андрей Рублев. Первая четверть XV в.

Никео-Цареградский Символ веры

Оригинальный греческий текст

1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Ὑιὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
3. Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατὰ τὰς Γραφάς.
6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἁγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
10. Ὁμολογῶ ἕν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν.
11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

Progetto Cristianesimo.png Symbolum Nicænum Costantinopolitanum

Icona cum Symbolum Nicænum Costantinopolitanum

Credo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem,
Factorem cæli et terræ,
visibílium ómnium et invisibílium
Et in unum Dóminum Iesum
Christum,
Filium Dei unigénitum
et ex Patre natum
ante ómnia sǽcula:
Deum de Deo, Lumen de Lúmine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia
facta sunt;
qui propter nos hómines
et propter nostram salútem,
descéndit de cælis, et incarnátus est
de Spíritu Sancto ex Maria Vírgine
et homo factus est, crucifíxus étiam
pro nobis sub Póntio Piláto, passus
et sepúltus est, et resurréxit tértia
die secúndum Scriptúras,
et ascéndit in cælum, sedet ad
déxteram Patris, et íterum ventúrus
est cum glória, iudicáre vivos et
mórtuos, cuius regni non erit finis.

Credo in Spíritum Sanctum, Dominum et vivificántem, qui ex Patre
Filióque procédit, qui cum Patre et
Fílio simul adorátur et conglorificátur, qui locútus est per prophétas.

Et unam sanctam cathólicam
et apostólicam Ecclésiam.

Confíteor unum Baptísma
in remissiónem peccatórum.
Et exspécto resurrectiónem mortuórum,
et vitam ventúri sǽculi.

P.S.
Kupios — означало в эпоху возникновения христианства – вождя, наделенного Божественной властью и силой, посланного Богом, во имя Божие, чтобы править миром.

Dominum — по английски,видимо,означает то же самое.

Никео-Цареградский Символ веры на греческом и латинском языках

Святая Троица. Иконописец: преподобный Андрей Рублев. Первая четверть XV в.

Никео-Цареградский Символ веры

Оригинальный греческий текст

1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Ὑιὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
3. Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατὰ τὰς Γραφάς.
6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἁγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
10. Ὁμολογῶ ἕν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν.
11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

Progetto Cristianesimo.png Symbolum Nicænum Costantinopolitanum

Icona cum Symbolum Nicænum Costantinopolitanum

Credo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem,
Factorem cæli et terræ,
visibílium ómnium et invisibílium
Et in unum Dóminum Iesum
Christum,
Filium Dei unigénitum
et ex Patre natum
ante ómnia sǽcula:
Deum de Deo, Lumen de Lúmine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia
facta sunt;
qui propter nos hómines
et propter nostram salútem,
descéndit de cælis, et incarnátus est
de Spíritu Sancto ex Maria Vírgine
et homo factus est, crucifíxus étiam
pro nobis sub Póntio Piláto, passus
et sepúltus est, et resurréxit tértia
die secúndum Scriptúras,
et ascéndit in cælum, sedet ad
déxteram Patris, et íterum ventúrus
est cum glória, iudicáre vivos et
mórtuos, cuius regni non erit finis.

Credo in Spíritum Sanctum, Dominum et vivificántem, qui ex Patre
Filióque procédit, qui cum Patre et
Fílio simul adorátur et conglorificátur, qui locútus est per prophétas.

Et unam sanctam cathólicam
et apostólicam Ecclésiam.

Confíteor unum Baptísma
in remissiónem peccatórum.
Et exspécto resurrectiónem mortuórum,
et vitam ventúri sǽculi.

P.S.
Kupios — означало в эпоху возникновения христианства – вождя, наделенного Божественной властью и силой, посланного Богом, во имя Божие, чтобы править миром.

Dominum — по английски,видимо,означает то же самое.

Символ веры молитва на греческом языке

Η προσευχή είναι το θεμέλιο του κόσμου.
Είναι ένα όπλο άμυνας εναντίον των μεριμνών του βίου και της απελπισίας.
Η προσευχή εκμηδενίζει τη θλίψη και χαλιναγωγεί την οργή.
Είναι η τροφή της ψυχής και ο φωτισμός του νου.

Молитва является основой мира.
Это орудие защиты от проблем жизни и отчаяния.
Молитва уничтожает горе и обуздывает гнев.
Это пища души и освещение ума.

Молитвы на греческом языке

Великий канон свт. Андрея Критского
на греческом языке pdf
аудио: https://www.youtube.com/watch?v=t9BjvWeU3cc

Молитва
о помощи в учебе и изучении иностранных языков

Господи Иисусе Христе, Боже наш, воистину вселившийся в сердца двенадцати Апостолов,
и силою благодати Всесвятого Духа, сошедшего в виде огненных языков,
уста их открывший, так что они начали говорить на иных наречиях.
Сам Господи Иисусе Христе, Боже наш, ниспосли того Духа Твоего Святого на нас
и насади в наши сердца его Святое Писание, которое рука Твоя пречистая начертала
на скрижалях законодателю Моисею, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

НИКЕО-ЦАРЕГРАДСКИЙ СИМВОЛ

Никео-Цареградский Символ веры. Икона

Нике́о-Царегра́дский символ веры, общепринятый православный символ веры.

Символ веры составленный II Вселенским Собором в 381 году путем расширенния и дополненния символа принятого на I Вселенском Соборе в 325 году. По названиям мест, где проходили Соборы — городам Никея и Константинополь — этот символ получил название Никео-Константинопольского или Никео-Цареградского.

При изучении, Символ веры разделяют на двенадцать членов. В первом говорится о Боге Отце, далее по седьмой включительно — о Боге Сыне, в восьмом члене — о Боге Духе Святом, в девятом — о Церкви, в десятом — о крещении, в одиннадцатом и двенадцатом — о воскресении мертвых и о вечной жизни

Символ Веры читается как молитва на богослужениях.

Полный текст Никео-Цареградского символа веры

Греческий оригинал

Приведенный ниже текст символа веры, в том виде в котором он был принят на Соборе, использует формы первого лица множественного числа (Πιστεύομεν. ὁμολογοῦμεν. προσδοκοῦμεν — т.е.: веруем. исповедуем. чаем). При этом в богослужении Церкви используются формы единственного числа (Πιστεύω. ὁμολογῶ. προσδοκῶ — т.е. верую. исповедую. чаю).

Церковно-славянский перевод

Текст в нынешнем использовании Русской Православной Церкви.

Данный текст, принятый Собором Русской Церкви в 1654 году, является плодом исправления проведенного во время церковных реформ патриарха Никона иеромонахом Епифанием (Славинецким). Вдобавок к ряду грамматических и стилистических исправлений, из бытовавшего ранее церковно-славянского перевода было изъято слово истиннаго, содержавшееся в 8-м члене символа (И в Духа Святаго, Господа истиннаго и животворящаго). Это слово, которого нет в греческом оригинале, впервые появилось в славянской рукописи XIV века вместо слова Господа, будучи неправильным переводом греческого κύριον. К XV веку ряд рукописей совмещают оба слова, а к XVI веку именно этот вариант стал более распространенным в России. При этом Стоглавый Собор постановил что может быть использован вариант либо с истиннаго, либо с Господа, но не оба вместе. Ниже приводится дореформенный, а впоследствии старообрядческий, текст символа веры с выделенными отличиями [1].

Толкование

Подробное толкование Символа веры дается в катехизисах.

Символ веры состоит из двенадцати членов (частей). В каждом из них содержится истина православной веры.

1 Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. 1 Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого [2].

Я верую во единого Бога Отца: верю, что Бог всё содержит в Своей власти и всем управляет, что он сотворил небо и землю, видимый и невидимый мир. Этими словами мы говорим о том, что мы уверены, что Бог есть, что Он есть один и нет другого кроме Него, что все, что существует (как в видимом физическом мире, так и в невидимом, духовном), т. е. вся необъятная вселенная создана Богом. И мы всем сердцем принимаем эту веру. Вера — это уверенность в реальном существовании Бога и доверие к Нему.

Бог един, но не одинокий, потому что Бог един по своему существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Дух Святый, — Троица единосущная и нераздельная. Единство Трех, бесконечно любящих друг друга лиц.

2 И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рождённого от Отца прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рождённого, не созданного, одного существа со Отцем, чрез Которого всё сотворено.

Я верую, что Господь наш Иисус Христос — это Тот же Единственный Бог, второе Лицо Святой Троицы. Он — Единородный Сын Бога Отца, рожденный до начала времен, то есть когда и времени ещё не было. Он, как Свет от Света, так же неразлучен с солнцем. Он — Истинный Бог, рожденный Истинным Богом. Он рожден, а вовсе не сотворен Богом Отцом, то есть Он одного существа с Отцом, Единосущен Ему.

Имже вся быша означает, что все существующее сотворено Им, как и Богом Отцом — Творцом неба и земли. Это означает, что мир сотворен единым богом — Святой Троицей.

3 Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 3 Для нас людей и для нашего спасения сошедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы и сделавшегося человеком.

Я верую, что Он для спасения нашего рода человеческого явился на землю, воплотился от Духа Святого и Девы Марии, и вочеловечился, то есть принял не только тело, но и душу человеческую и сделался совершенным человеком, не переставая в то же время быть Богом. — Стал Богочеловеком.

Св. Православная Церковь называет Деву Марию Богородицею и почитает Ее выше всех сотворенных существ, не только людей, но и ангелов, — так как она Матерь Самого Господа.

4 Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребена. 4 Распятого за нас при Понтие Пилате, и страдавшего и погребённого.

Я верую, что Господь Иисус Христос во время, римского правителя в Иудеи, Понтия Пилата был распят на кресте за нас-людей, то есть за наши грехи и для нашего спасения, потому что Сам Он был безгрешен. При этом Он действительно страдал, умер и был погребен.

Страдал Спаситель, конечно, не Божеством, Которое не страдает, а человечеством; страдал не за Свои грехи, которых у Него не было, а за грехи всего человеческого рода.

5 И воскресшаго в третий день по писанием. 5 И воскресшего в третий день согласно с писаниями (пророческими).

Я верую, что Он воскрес в третий день после Своей смерти, как было предсказано в Писании. Господь Иисус Христос по-настоящему умер за нас — как Истинный Бессмертный Бог, и поэтому Он воскрес!

Так как в писаниях пророков Ветхого Завета было ясно предсказано о страданиях, смерти, погребении Спасителя и о воскресении Его, то потому и сказано: «по писаниям». Слова «по писаниям» относятся не только к пятому, но и к четвертому члену Символа Веры .

Иисус Христос умер в Великую Пятницу около трех часов дня, а воскрес после полуночи с субботы на первый день недели, именуемый с того времени «Воскресеньем». Но в те времена и часть дня принималась за целый день, почему и говорится, что Он был во гробе три дня.

6 И восшедшаго на небеса и седящаго одесную Отца. 6 И восшедшего на небеса и седящего одесную Отца.

Я верую, что Господь Иисус Христос в сороковой день по Воскресении Своем с пречистою Своею плотью вознесся на небо и воссел одесную (по правую сторону) Бога Отца.

Господь Иисус Христос вознесся на небеса человечеством Своим (плотью и душою), а Божеством Своим Он всегда пребывал с Отцом.

«Седящаго одесную Отца» означает: по правую сторону, на первом месте, в славе. Этими словами выражено, что человеческая душа и тело Иисуса Христа приняли такую же славу, какую имеет Христос по Своему Божеству.

Своим вознесением Господь наш Иисус Христос соединил земное, с небесным и прославил наше человеческое естество, вознеся его на престол Божий; и указал нам, что и наше отечество на небе, в Царствии Божием, которое открыто теперь для всех истинно верующих в Него.

7 И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. 7 И опять имеющего придти со славою судить живых и мёртвых, царству Которого не будет конца.

Я верую, что Иисус Христос опять придет на землю, чтобы судить всех людей, как живых, так и умерших, которые тогда воскреснут; и что после этого Страшного Суда настанет Царство Христово, которому никогда не будет конца.

Суд этот называется страшным, потому что совесть каждого человека откроется перед всеми, и обнаружатся не только дела добрые и злые, какие кто делал во всю жизнь свою на земле, но и все сказанные слова, тайные желания и мысли.

По этому суду праведные пойдут в жизнь вечную, а грешные в муку вечную — за то, что творили злые дела, в которых не раскаялись и которых не загладили добрыми делами и исправлением жизни.

8 [Верую] И в Духа Святаго, Господа животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 8 И в Святого Духа, Господа, дающего жизнь, исходящего от Отца, покланяемого и прославляемого равночестно с Отцем и Сыном, говорившего чрез пророков.

Иже от Отца исходящаго — Который исходит от Отца; Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима — Которому следует поклонятся и Которого следует прославлять наравне с Отцом и Сыном. Глаголавшаго пророки — говорившего через пророков.

Я верую, что третье Лицо Святой Троицы — Святой Дух, такой же истинный Господь Бог, как Отец и Сын. Верую, что Дух Святый — Животворящий, Он вместе с Богом Отцом и Богом Сыном дает всему жизнь, особенно духовную людям. Он есть такой же Творец мира, наравне с Отцом и Сыном и Ему следует также поклонятся и прославлять Его. Верую и в то, что Святой Дух говорил через пророков и апостолов и по Его вдохновению написаны все священные книги.

Говорим мы здесь и о главном в нашей вере — о тайне Святой Троицы: наш единый Бог — это Отец, и Сын, и Дух Святой.

Дух Святый открылся людям видимым образом: при крещении Господа в виде голубя, а в день Пятидесятницы Он сошел на апостолов в виде огненных языков.

9 [Верую] Во едину святую, соборную и апостольскую Церковь. 9 Во единую, святую, вселенскую и апостольскую Церковь.

Я верую в единую, Святую, Соборную (в которой участвуют все верующие), основанную апостолами Церковь.

Здесь мы говорим о Церкви Христовой, которую Иисус Христос основал на земле для освящения грешных людей и воссоединения их с Богом. Церковью называется совокупность всех православных христиан, живущих и умерших, соединенных между собою верою и любовью Христовой, священноначалием и святыми таинствами.

Каждый же в отдельности православный христианин называется членом, или частью Церкви. Следовательно, когда мы говорим, что веруем во едину святую, соборную и апостольскую Церковь, то здесь под Церковью разумеются все в совокупности люди, которые исповедуют одну и ту же православную веру, а не то здание, куда мы ходим молиться Богу и которое называется храмом Божиим.

10 Исповедую едино крещение во оставление грехов. 10 Исповедую единое крещение во оставление грехов.

Я признаю и открыто объявляю, что для духовного возрождения и прощения грехов нужно только один раз принять Крещение.

В Символе Веры упомянуто только о крещении, потому что оно является как бы дверью в Церковь Христову. Только принявший крещение может пользоваться другими таинствами.

Таинством называется такое священное действие, через которое тайно, невидимым образом подается человеку благодать Святого Духа, или спасительная сила Божия.

Св. Православная Церковь содержит семь таинств; крещение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство и елеосвящение.

11 Чаю воскресения мертвых. 11 Ожидаю воскресения мёртвых.

Я с надеждой и уверенностью ожидаю (чаю), что настанет такое время, когда души умерших людей опять соединятся со своими телами и все умершие оживут.

Воскресение мертвых последует одновременно со вторым и славным пришествием Господа нашего Иисуса Христа. В момент всеобщего воскресения тела умерших людей изменятся, по существу своему тела будут те же самые, которые мы теперь имеем, но по качеству будут отличны от нынешних тел — они будут духовны — нетленны и бессмертны. Изменятся тела также и тех людей, которые, будут еще живы во время второго пришествия Спасителя. Соответственно перемене самого человека изменится и весь видимый мир, именно, из тленного обратится в нетленный.

12 [Чаю] И жизни будущаго века. Аминь. 12 и жизни будущего века. Аминь.

Я ожидаю, что после воскрешения мертвых совершится суд Христов, и для праведников наступит бесконечная радость соединения с Богом. Слово Аминь означает подтверждение — истинно так! Только так может быть выражена истина нашей веры и никем не может быть изменена.

Иконография

Литература

  • Гезен А., История славянскаго перевода символов веры, Санкт-Петербург, 1884, 57-67.
  • Слободской, Серафим, прот., Закон Божий.
  • Барило, О. С., Православие для детей.
  • Meyendorff, Paul, Russia, Ritual & Reform. The Litrugical Reforms of Nikon in the 17th Century, Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1991, 177-179, 208-209.

Использованные материалы

[1] Дореформенный текст и описание исправления даются по Meyendorff, Paul, Russia, Ritual & Reform. The Litrugical Reforms of Nikon in the 17th Century, Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1991, 177-179, 208-209. В свою очередь Меендорф приводит пересказывает исследование Гезена А., История славянскаго перевода символов веры, Санкт-Петербург, 1884, 57-67.

[2] Здесь и далее русский текст приводится по: прот. Петр Лебедев. Руководство к пониманию православного богослужения. СПб., 1898, стр. 10-11.

символ веры молитва на греческом языке
Оценка 5 проголосовавших: 1
Читайте так же:  православная молитва ПреСвятой Богородице

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here