молитвы апостолу фоме

Подробно: молитвы апостолу фоме - подробная и точная информация собранная из открытых источников в сети.

Молитвы апостолу фоме

У чени́к Христо́в быв, Боже́ственнаго собо́ра апо́стольскаго соприча́стник,/ неве́рствием бо Христо́во Воскресе́ние извести́в,/ и того́ пречи́стую страсть осяза́нием уве́рив, Фомо́ всехва́льне,// и ны́не нам проси́ ми́ра и ве́лия ми́лости.

П рему́дрости благода́ти испо́лнен/ Христо́в апо́стол, и служи́тель и́стинный,/ в покая́нии вопия́ше Тебе́:// Ты мой еси́ Бог же и Госпо́дь.

О святы́й апо́столе Христо́в Фомо́! Мо́лим тя: сохрани́ и соблюди́ нас моли́твами твои́ми от искуше́ний диа́вольских и паде́ний грехо́вных и испроси́ нам, раба́м Бо́жиим (имена), свы́ше по́мощь во вре́мя неве́рия, да не преткне́мся о ка́мень собла́зна, но неукло́нно ше́ствуем спаси́тельным путе́м за́поведей Христо́вых, до́ндеже дости́гнем о́ных блаже́нных оби́телей ра́йских. Ей, апо́столе Спа́сов! Не посрами́ нас, но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во всем житии́ на́шем и помози́ нам благоче́стно и богоуго́дно житие́ сие́ вре́менное сконча́ти, христиа́нскую кончи́ну получи́ти и до́браго отве́та сподо́битися на Стра́шнем Суде́ Христо́ве; да просла́вим великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О святы́й уго́дниче Бо́жий, апо́столе Фомо́! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Православные молитвы ☦

3 сильных молитвы святому апостолу Фоме

Оглавление:

Молитвы святому апостолу Фоме об укреплении веры

«О, благознамени́тый и сла́вный апо́столе Христо́в Фомо́! Егда́ на коне́ц веко́в к челове́ком прише́дый Бог избра́ тя в ученики́ Своя́ и даде́ ти власть боля́щия исцеля́ти, прокаже́нныя очища́ти, ме́ртвыя воскреша́ти, бе́сы изгоня́ти, тогда́ не сих ра́ди, но наипа́че любо́вию прилепи́лся еси́ ко Христу́, жела́нием вожделе́в да́же до сме́рти сле́довати по Нем. Сего́ ра́ди, а́ще попуще́нием Боже́ственным и не зрел еси́ со ины́ми ученики́ воскре́сшаго Спа́са, а́ще и отре́клся еси́ ве́ровати сему́, до́ндеже вложи́ши перст свой в я́звы гвозди́нныя и вложи́ши ру́ку свою́ в ре́бра Его́, оба́че испо́лни Госпо́дь проше́ние се́рдца твоего́ и непрело́жно па́ки ве́ру твою́ утверди́. Те́мже мо́лим тя: отве́рзи нам о́чи ве́ры, да плотски́м неви́димая явя́тся нам; пода́ждь нам наде́жду на снисхожде́ние Бо́жие, да отча́яние грехо́вное не пожре́т ны; откры́й нам блаже́нство любве́, я́же крепка́ есть, я́ко смерть, и еди́на возмога́ет над то́ю, да порабо́тавше Христу́ на земли́, воздви́гнем и мы себе́ кро́вы Небе́сныя и с тобо́ю и все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.»

Молитвы святому апостолу Фоме от искушений диавольских

«О святы́й апо́столе Христо́в Фомо́! Мо́лим тя: сохрани́ и соблюди́ нас моли́твами твои́ми от искуше́ний диа́вольских и паде́ний грехо́вных и испроси́ нам, раба́м Бо́жиим (имена), свы́ше по́мощь во вре́мя неве́рия, да не преткне́мся о ка́мень собла́зна, но неукло́нно ше́ствуем спаси́тельным путе́м за́поведей Христо́вых, до́ндеже дости́гнем о́ных блаже́нных оби́телей ра́йских. Ей, апо́столе Спа́сов! Не посрами́ нас, но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во всем житии́ на́шем и помози́ нам благоче́стно и богоуго́дно житие́ сие́ вре́менное сконча́ти, христиа́нскую кончи́ну получи́ти и до́браго отве́та сподо́битися на Стра́шнем Суде́ Христо́ве; да просла́вим великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Молитвы святому апостолу Фоме об исцелении

«О святы́й уго́дниче Бо́жий, апо́столе Фомо́! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Молитвы Апостолу Фоме

ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ПУБЛИКАЦИИ:http://www.stihi.ru/2019/10/19/1437
СБОРНИК «МНОГО МЫ ВСТРЕЧАЕМ ЧИСТОТЫ!»

МОЛИТВЫ АПОСТОЛУ ФОМЕ.

Апостол Фома; Ди;дим (Близнец)
ДНИ ПАМЯТИ
26 апреля (переходящая) – Неделя 2-я по Пасхе

13 июля – Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов

ЖИТИЕ
Жизнь и труды апостолов – Святой апостол Фома
Свя­той апо­стол Фо­ма был ро­дом из га­ли­лей­ско­го го­ро­да Па­не­ады и за­ни­мал­ся ры­бо­лов­ством. Услы­шав бла­го­ве­стие Иису­са Хри­ста, он всё оста­вил и по­сле­до­вал за Ним. Апо­стол Фо­ма вхо­дит в чис­ло Дво­е­на­де­ся­ти­цы свя­тых апо­сто­лов, 12 уче­ни­ков Спа­си­те­ля.

По сви­де­тель­ству Свя­щен­но­го Пи­са­ния, свя­той апо­стол не по­ве­рил рас­ска­зам дру­гих уче­ни­ков о Вос­кре­се­нии Иису­са Хри­ста: «Аще не ви­жу на ру­ку Его яз­вы гвоз­дин­ныя, и вло­жу пер­ста мо­е­го в яз­вы гвоз­дин­ныя, и вло­жу ру­ку мою в реб­ра Его, не иму ве­ры» (Ин.20,25). На вось­мой день по­сле Вос­кре­се­ния Гос­подь явил­ся апо­сто­лу Фо­ме и по­ка­зал Свои ра­ны. «Гос­подь мой и Бог мой!» – вос­клик­нул свя­той апо­стол (Ин.20,28). «Фо­ма, быв­ший неко­гда сла­бее дру­гих апо­сто­лов в ве­ре, – го­во­рит свя­ти­тель Иоанн Зла­то­уст, – сде­лал­ся по бла­го­да­ти Бо­жи­ей му­же­ствен­нее, рев­ност­нее и неуто­ми­мее всех их, так что обо­шел со сво­ей про­по­ве­дью по­чти всю зем­лю, не убо­яв­шись воз­ве­щать Сло­во Бо­жие на­ро­дам ди­ким». По Цер­ков­но­му Пре­да­нию, свя­той апо­стол Фо­ма ос­но­вал хри­сти­ан­ские Церк­ви в Па­ле­стине, Ме­со­по­та­мии, Пар­фии, Эфи­о­пии и Ин­дии. Про­по­ведь Еван­ге­лия апо­стол за­пе­чат­лел му­че­ни­че­ской смер­тью. За об­ра­ще­ние ко Хри­сту сы­на и су­пру­ги пра­ви­те­ля ин­дий­ско­го го­ро­да Ме­лиа­по­ра (Ме­ли­пу­ра) свя­той апо­стол был за­клю­чен в тем­ни­цу, пре­тер­пел пыт­ки, и, на­ко­нец, прон­зен­ный пя­тью ко­пья­ми, ото­шел ко Гос­по­ду. Ча­сти мо­щей свя­то­го апо­сто­ла Фо­мы есть в Ин­дии, Вен­грии и на Афоне. С име­нем апо­сто­ла Фо­мы свя­за­на Ара­вий­ская (или Ара­пет­ская) ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри (6 сен­тяб­ря).

Читайте так же:  молитва Серафиму Саровскому о помощи в торговле

Апо­сто­лу Фо­ме мо­лят­ся при бес­по­ко­я­щем ду­шу неве­рии, как са­мо­му про­шед­ше­му это тяж­кое со­сто­я­ние.

См.: «Жи­тие и стра­да­ние свя­то­го Апо­сто­ла Фо­мы» в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.

См. так­же: «Со­бор свя­тых слав­ных и все­х­валь­ных две­на­дца­ти Апо­сто­лов» в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.

БОГОСЛУЖЕНИЯ
Минея. 6-е октября. Святаго и славнаго апостола Фомы
МОЛИТВЫ
Тропарь апостолу Фоме Ди;диму (Близнецу), глас 2
Учени;к Христо;в быв, Боже;ственнаго собо;ра апо;стольскаго соприча;стник,/ неве;рствием бо Христо;во Воскресе;ние извести;в,/ и Того; пречи;стую страсть осяза;нием уве;рив, Фомо; всехва;льне,// и ны;не нам проси; ми;ра и ве;лия ми;лости.

Перевод: Ты был учеником Христовым и участником священного собрания апостольского, маловерием Христово Воскресение подтвердив и Его Божественные раны осязанием проверив, Фома всеми прославляемый, и сейчас проси нам мира и великой милости.

Кондак апостолу Фоме Ди;диму (Близнецу), глас 4
Прему;дрости благода;ти испо;лнен/ Христо;в апо;стол, и служи;тель и;стинный,/ в покая;нии вопия;ше Тебе;:// Ты мой еси; Бог же и Госпо;дь.

Перевод: Благодатью премудрости наполнен, Христов апостол и служитель истинный, в покаянии взывал к Тебе: «Господь мой и Бог мой» (Ин.20:28).

Величание апостолу Фоме Ди;диму (Близнецу)
Велича;ем тя, апо;столе Христо;в Фомо;, и чтим боле;зни и труды; твоя;, и;миже труди;лся еси; во благове;стии Христо;ве.

Молитва апостолу Фоме Ди;диму (Близнецу)
О, святы;й апо;столе Христо;в Фомо;! Мо;лим тя: сохрани; и соблюди; нас моли;твами твои;ми от искуше;ний диа;вольских и паде;ний грехо;вных и испроси; нам, раба;м Бо;жиим (имена), свы;ше по;мощь во вре;мя неве;рия, да не преткне;мся о ка;мень собла;зна, но неукло;нно ше;ствуем спаси;тельным путе;м за;поведей Христо;вых, до;ндеже дости;гнем о;ных блаже;нных оби;телей ра;йских. Ей, апо;столе Спа;сов! Не посрами; нас, но бу;ди нам помо;щник и покрови;тель во всем житии; на;шем и помози; нам благоче;стно и богоуго;дно житие; сие; вре;менное сконча;ти, христиа;нскую кончи;ну получи;ти и до;браго отве;та сподо;битися на Стра;шнем Суде; Христо;ве; да просла;вим великоле;пое и;мя Отца; и Сы;на и Свята;го Ду;ха, во ве;ки веко;в. Ами;нь.

Молитва вторая апостолу Фоме Ди;диму (Близнецу)
О, святы;й уго;дниче Бо;жий, апо;столе Фомо;! По;двигом до;брым подвиза;вся на земли;, восприя;л еси; на Небесе;х вене;ц пра;вды, его;же угото;вал есть Госпо;дь всем лю;бящим Его;. Те;мже взира;юще на святы;й твой о;браз, ра;дуемся о пресла;внем сконча;нии жи;тельства твоего; и чтим святу;ю па;мять твою;. Ты же, предстоя; Престо;лу Бо;жию, приими; моле;ния на;ша и ко Всеми;лостивому Бо;гу принеси;, о е;же прости;ти нам вся;кое прегреше;ние и помощи; нам ста;ти проти;ву ко;знем диа;вольским, да изба;вльшеся от скорбе;й, боле;зней, бед и напа;стей и вся;каго зла, благоче;стно и пра;ведно поживе;м в ны;нешнем ве;це и сподо;бимся предста;тельством твои;м, а;ще и недосто;йни есмы;, ви;дети блага;я на земли; живы;х, сла;вяще Еди;наго во святы;х Свои;х сла;вимаго Бо;га, Отца; и Сы;на и Свята;го Ду;ха, ны;не и во ве;ки веко;в. Ами;нь.

Православные молитвы ☦

Акафист святому апостолу Фоме

Оглавление:

Конда́к 1

Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:

Избра́нный самови́дче Сло́ва и свиде́телю Его́ сла́вный, да́же до после́дних земли́ благовести́л еси́ ве́ру твою́: «Его́же ра́ны аз осяза́х, Сей есть Госпо́дь и Бог». Те́мже и ны́не, созерца́яй нам незри́мая, за взыску́ющия ве́ры моли́ся, да зове́м ти:

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

И́кос 1

А́нгелом неве́домое та́инство позна́л еси́, Пло́ть Бо́га жи́ва дерзнове́нною десни́цею осяза́я, те́мже, ужаса́ющеся и дивя́щеся, зове́м ти:

Ра́дуйся, я́ко дерзнове́ние твое́ Бог предуве́де;

ра́дуйся, я́ко на служе́ние Свое́ тя предуста́ви.

Ра́дуйся, я́ко неве́рие твое́ не осуди́ся;

ра́дуйся, я́ко ве́ра твоя́ утверди́ся.

Ра́дуйся, я́ко Христо́с в лик апо́стольский тя избра́;

ра́дуйся, я́ко стопы́ твоя́ по словеси́ Своему́ напра́ви.

Ра́дуйся, я́ко уста́ ко усто́м тебе́ бы́сть Бо́жие веща́ние;

ра́дуйся, я́ко приклони́ся Госпо́дь к любопы́тнаго пе́рста осяза́нию.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 2

«Словеса́ ва́ша о явле́нии Воскре́сшаго неудобоприя́тельна ми явля́ются, — вопия́ше Фома́ ины́м ученико́м, — а́ще не ви́жду на руку́ Его́ я́звы гвозди́нныя, и не вложу́ пе́рста моего́ в я́звы гвозди́нныя, и вложу́ ру́ку мою́ в ре́бра Его́, не дерзну́ взыва́ти Сему́: Аллилу́ия».

И́кос 2

Ра́зум недоразумева́емый догма́тов ве́ры разуме́ти и́щуще, вопроша́ем в смяте́нии: во двою́ естеству́ еди́но Лице́ ка́ко Це́рковь му́дрствует и воспева́ет? Оба́че неве́рием твои́м, апо́столе, уверя́еми в сем, взыва́ем:

Ра́дуйся, я́ко Христо́с еди́н хлеб с тобо́ю вкуси́;

ра́дуйся, я́ко еди́но со́лнце над ва́ма возсия́.

Ра́дуйся, я́ко хле́бом и́стины мно́ги насы́тил еси́;

Читайте так же:  молитва о болящей сестре

ра́дуйся, я́ко Со́лнце пра́вды возлюби́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко еди́н исто́чник вы напои́;

ра́дуйся, я́ко еди́на смоко́вница ва́ма сень даде́.

Ра́дуйся, я́ко ре́ки благода́ти источи́л еси́;

ра́дуйся, я́ко не безпло́дная смоко́вница показа́лся еси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 3

«Си́ле Вы́шняго вся возмо́жна суть, — вопия́ше Фома́, — мо́жет бо и уме́ршия воскреша́ти, оба́че ка́ко сме́рти приобщи́ся Сей, Ему́же подоба́ет воспева́ти:Аллилу́ия».

И́кос 3

Богоприя́тну Де́ву прозре́ младе́нец, во чре́ве Елисаве́тином сый, мы же, о́чи иму́ще, не зрим блага́я дела́ Госпо́дня, оба́че сло́во Христо́во, апо́столу рече́нное: блаже́ни не ви́девшии и ве́ровавшии, помина́ем с наде́ждою, и та́ко сему́ взыва́ем:

Ра́дуйся, спасе́ния возжела́вый;

ра́дуйся, я́ко проро́ки ча́янная узре́л еси́.

Ра́дуйся, Ада́мом утра́ченная взыска́вый;

ра́дуйся, я́ко Спаси́теля обре́л еси́.

Ра́дуйся, Све́том ми́ра просвеще́нный;

ра́дуйся, я́ко Не́бо отве́рзеся ти.

Ра́дуйся, Сло́вом О́тчим умудре́нный;

ра́дуйся, я́ко та́йны Ца́рствия откры́шася ти.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 4

«Бу́рю внутрь име́ю помышле́ний сумни́тельных, — вопия́ше Фома́, — ка́ко бо во гроб положе́н бысть по вода́м Ходи́вый и Ла́заря Воскреси́вый, Ему́же аз жела́ю воспе́ти: Аллилу́ия».

И́кос 4

Слы́шаша у́бо па́стырие А́нгелов, пою́щих Младе́нца Спа́са, и, ше́дше, поклони́шася Ему́; мы же, у́ши иму́ще, не вне́млем гла́су Госпо́дню, оба́че на твое́ предста́тельство, апо́столе, упова́ем и зове́м ти:

Ра́дуйся, в корабли́ со Христо́м ходи́вый;

ра́дуйся, по волна́м Ходя́щу поклони́выйся.

Ра́дуйся, мре́жею Христо́вою уловле́нный;

ра́дуйся, в ковче́г спасе́ния ступи́вый.

Ра́дуйся, я́ко во́ды неве́рствия не поглоти́ша тя;

ра́дуйся, я́ко бу́ря сомне́ний тя не потопи́.

Ра́дуйся, я́ко Христо́с над бе́здною тя удержа́;

ра́дуйся, я́ко десни́цу с я́звою ти простре́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 5

«Боготе́чной звезде́ после́доваша волсви́, — вопия́ше Фома́, — та́ко и аз вожделе́ю сле́довати Тебе́, Го́споди и Бо́же мой, да́ждь ми то́кмо прикосну́тися Ти, да и аз воспою́: Аллилу́ия».

И́кос 5

Да́ры принесо́ша халде́йстии о́троцы седя́щу на руку́ Деви́чу Созда́телю тва́ри, мы же, ру́це иму́ще пра́здны от дел благи́х, ка́ко присту́пим к Сему́, ве́ры прося́ще, а́ще не апо́стола Фому́ помина́юще и та́ко ему́ зову́ще:

Ра́дуйся, я́ко Господи́н жа́твы призва́ тя;

ра́дуйся, я́ко в вертогра́де Того́ до́бре потруди́лся еси́.

Ра́дуйся, я́ко де́латель и ни́ва яви́лся еси́;

ра́дуйся, я́ко плод стори́цею прине́сл еси́.

Ра́дуйся, я́ко со Влады́кою дней у́треневал еси́;

ра́дуйся, я́ко ча́шу Христо́ву испи́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко и нощь просвеще́ние ти бысть;

ра́дуйся, я́ко Го́споду Сла́вы спросла́вился еси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 6

«Пропове́дницы богоно́сни бы́вше волсви́, — вопия́ше Фома́, — испове́даша Тя, Христе́, я́ко Спа́са всех; а́ще у́бо не уве́рую в Воскресе́ние Твое́, не явлю́ся ли и аз я́ко И́род, не ве́дый пе́ти: Аллилу́ия».

И́кос 6

Возсия́вый во Еги́пте Свет и́стины да разсе́ет, я́ко дым, вся сомне́ния на́ша: ве́руем бо, Го́споди, помози́ неве́рию на́шему; ты же, апо́столе, укрепи́ свиде́тельством твои́м зову́щия ти:

Ра́дуйся, в сла́дость Христа́ послу́шавый;

ра́дуйся, во сла́ву Его́ пожи́вый.

Ра́дуйся, с терпе́нием Тому́ послужи́вый;

ра́дуйся, с весе́лием за Него́ уме́рый.

Ра́дуйся, ра́ну Прободе́ннаго осяза́вый;

ра́дуйся, Кро́вию Христо́вою искупле́нный.

Ра́дуйся, копие́м мучи́тельским прободе́нный;

ра́дуйся, кровь за Христа́ пролия́вый.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 7

«Хотя́щу Симео́ну пра́ведному умре́ти, — вопия́ше Фома́, — вда́лся еси́ я́ко Младе́нец тому́, но позна́лся еси́ ему́ и Бог соверше́нный; сотвори́ у́бо, Го́споди, и мне та́ко, да а́бие воззову́ Ти: Аллилу́ия».

И́кос 7

Но́вое показа́ Творе́ц снисхожде́ние нам, на безсме́ртнем Те́ле сме́ртныя я́звы яви́ти изво́ливый апо́столу Своему́, ему́же с любо́вию взыва́ем:

Ра́дуйся, от Прему́дрости му́дрость прие́мый;

ра́дуйся, от Любве́ любви́ научи́выйся.

Ра́дуйся, у Смире́ния смире́нию навы́кший;

ра́дуйся, Бла́гом во бла́зе утвержде́нный.

Ра́дуйся, Терпе́нием в терпе́нии наста́вленный;

ра́дуйся, Кро́тости в кро́тости подража́вый.

Ра́дуйся, Послуша́нием к послуша́нию приведе́нный;

ра́дуйся, Сы́ном Отцу́ усыновле́нный.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 8

Видео (кликните для воспроизведения).

«Стра́нное чу́до ви́жду, — вопия́ше Фома́. — Две́рем затворе́нным, яко дух, вхо́дит Христо́с. Осяза́ю оба́че ра́ны и я́звы Его́, и что у́бо реку́, то́кмо: Госпо́дь мой и Бог мой; что у́бо воспою́, то́кмо: Аллилу́ия».

И́кос 8

Вси есмы́ в ни́жних и вы́шних ника́коже достига́ем, оба́че ве́руем, я́ко обоя́ соедини́ в Себе́ Госпо́дь, я́коже яви́ сие́ апо́столу Своему́, от нас воспева́ему си́це:

Ра́дуйся, с четверодне́вным Ла́зарем вечеря́вый;

ра́дуйся, увере́ния во и́стине ре́вностно взыска́вый.

Ра́дуйся, «Оса́нна в вы́шних!» возгласи́вый;

ра́дуйся, любо́вию увере́ние сие́ улучи́вый.

Ра́дуйся, воплоще́ние Сло́ва уве́девый;

ра́дуйся, ми́ром гони́мый.

Ра́дуйся, безслове́сная пло́ти попра́вый;

ра́дуйся, мир от Христа́ прие́мый.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 9

«Вся́кое естество́ тва́рное вмести́ти Боже́ственное ника́коже возмога́ет, — вопия́ше Фома́, — Ты Еди́ный о́ба несли́тно и неразде́льно в Себе́ сочета́л еси́, Тебе́ пою́: Аллилу́ия».

И́кос 9

Вети́и многовеща́ннии ничесо́же приложи́ти дерза́ют, апо́столе, до́брому испове́данию твоему́: Госпо́дь мой и Бог мой; за сие́ и от нас приими́ сицева́я:

Ра́дуйся, я́ко но́зе ко умове́нию Христу́ просте́рл еси́;

ра́дуйся, я́ко до́ма на земли́ не име́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко но́зе на путь ми́рен напра́вил еси́;

ра́дуйся, я́ко оби́тель в дому́ О́тчи сниска́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко строи́тель ца́рский наре́клся еси́;

ра́дуйся, я́ко архите́ктон прему́дрый обре́лся еси́.

Ра́дуйся, я́ко зла́то ни́щим разда́л еси́;

ра́дуйся, я́ко черто́г Небе́сный царю́ воздви́гл еси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 10

«Спасти́ хотя́ мир, — вопия́ше Фома́, — животворя́щею Кро́вию из прободе́нных ребр, Го́споди Бо́же мой, напои́л еси́ вся, я́же осяза́в, Тебе́ пою́:Аллилу́ия».

Читайте так же:  сильные молитвы на послушание детей

И́кос 10

Сте́ны Иерусали́ма Небе́снаго на двана́десяти основа́ниих утверди́шася; я́коже еди́но от сих тя почита́ем, апо́столе сла́вне, и та́ко ти воспису́ем:

Ра́дуйся, я́ко язы́к о́гнен на тебе́ почи́;

ра́дуйся, я́ко сла́ва Христо́ва тя осия́.

Ра́дуйся, я́ко язы́ки мно́ги просвети́л еси́;

ра́дуйся, я́ко и́мя Христо́во просла́вил еси́.

Ра́дуйся, я́ко неду́жных исцеля́л еси́;

ра́дуйся, я́ко ме́ртвых восставля́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко и ду́си повинова́хуся ти;

ра́дуйся, я́ко и́мя твое́ написа́ся на Небеси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 11

«Пе́ние вся́кое побежда́ется, — вопия́ше Фома́, — тща́щееся воспе́ти сла́ву Воскресе́ния Твоего́, Го́споди, оба́че сие́ возвещу́ до после́дних земли́, да всяк язы́к И́стинному Бо́гу зове́т: Аллилу́ия».

И́кос 11

Светоприе́мную свещу́ зрим тя, апо́столе сла́вный, прикоснове́нием к обо́женной Пло́ти возжже́нную, те́мже прино́сим ти сицева́я:

Ра́дуйся, би́сере ри́зы церко́вныя;

ра́дуйся, вертогра́дарю И́стины.

Ра́дуйся, ко́реню богосло́вия;

ра́дуйся, цве́те благоче́стия.

Ра́дуйся, ро́ждие лозы́ боже́ственныя;

ра́дуйся, благоуха́ние, прия́тно Бо́гови.

Ра́дуйся, злати́це, огне́м очище́нная;

ра́дуйся, весно́ целому́дрия.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 12

«Благода́ть и жи́знь прише́дый да́ти вся́кой пло́ти, — вопия́ше Фома́ ины́м ученико́м, — не возда́ст ли сия́ Пода́вшей Ему́ плоть? Оба́че укажи́те мне гроб Ея́, да со слеза́ми воззову́ Бо́гови: Аллилу́ия».

И́кос 12

Пою́ще Успе́ние Богоро́дицы, апо́столи проводи́ша тя ко гро́бу Ея́, и, вшед и обре́т сей пуст, возда́л еси́ хвалу́ Го́споду; те́мже зове́м ти:

Ра́дуйся, Бо́жиею Ма́терию возлю́бленный;

ра́дуйся, ко проща́нию То́ю призва́нный.

Ра́дуйся, я́ко ма́терь, Ю́ возлюби́вый;

ра́дуйся, Бо́жиим Про́мыслом удержа́нный.

Ра́дуйся, на гроб Ея́ пла́кати прише́дый;

ра́дуйся, ка́мень от него́ отвали́вый.

Ра́дуйся, ра́дость ве́лию лю́дем откры́вый;

ра́дуйся, воста́ние Пречи́стыя возвести́вый.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 13

О, пресла́вный апо́столе Христо́в Фомо́, ма́лое сие́ приими́ от нас приноше́ние и умоли́ за ны Го́спода Сла́вы, да утверди́вшеся по́мощию твое́ю, обря́щем и мы ве́ры плоды́ благи́я, Творцу́ вся́ческих пою́ще: Аллилу́ия.

(Сей кондак читается трижды, затем икос 1-й, кондак 1-й.)

И́кос 1

А́нгелом неве́домое та́инство позна́л еси́, Пло́ть Бо́га жи́ва дерзнове́нною десни́цею осяза́я, те́мже, ужаса́ющеся и дивя́щеся, зове́м ти:

Ра́дуйся, я́ко дерзнове́ние твое́ Бог предуве́де;

ра́дуйся, я́ко на служе́ние Свое́ тя предуста́ви.

Ра́дуйся, я́ко неве́рие твое́ не осуди́ся;

ра́дуйся, я́ко ве́ра твоя́ утверди́ся.

Ра́дуйся, я́ко Христо́с в лик апо́стольский тя избра́;

ра́дуйся, я́ко стопы́ твоя́ по словеси́ Своему́ напра́ви.

Ра́дуйся, я́ко уста́ ко усто́м тебе́ бы́сть Бо́жие веща́ние;

ра́дуйся, я́ко приклони́ся Госпо́дь к любопы́тнаго пе́рста осяза́нию.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 1

Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:

Избра́нный самови́дче Сло́ва и свиде́телю Его́ сла́вный, да́же до после́дних земли́ благовести́л еси́ ве́ру твою́: «Его́же ра́ны аз осяза́х, Сей есть Госпо́дь и Бог». Те́мже и ны́не, созерца́яй нам незри́мая, за взыску́ющия ве́ры моли́ся, да зове́м ти:

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

(После акафиста читается молитва)

Моли́тва святому апостолу Фоме

«О, благознамени́тый и сла́вный апо́столе Христо́в Фомо́! Егда́ на коне́ц веко́в к челове́ком прише́дый Бог избра́ тя в ученики́ Своя́ и даде́ ти власть боля́щия исцеля́ти, прокаже́нныя очища́ти, ме́ртвыя воскреша́ти, бе́сы изгоня́ти, тогда́ не сих ра́ди, но наипа́че любо́вию прилепи́лся еси́ ко Христу́, жела́нием вожделе́в да́же до сме́рти сле́довати по Нем. Сего́ ра́ди, а́ще попуще́нием Боже́ственным и не зрел еси́ со ины́ми ученики́ воскре́сшаго Спа́са, а́ще и отре́клся еси́ ве́ровати сему́, до́ндеже вложи́ши перст свой в я́звы гвозди́нныя и вложи́ши ру́ку свою́ в ре́бра Его́, оба́че испо́лни Госпо́дь проше́ние се́рдца твоего́ и непрело́жно па́ки ве́ру твою́ утверди́. Те́мже мо́лим тя: отве́рзи нам о́чи ве́ры, да плотски́м неви́димая явя́тся нам; пода́ждь нам наде́жду на снисхожде́ние Бо́жие, да отча́яние грехо́вное не пожре́т ны; откры́й нам блаже́нство любве́, я́же крепка́ есть, я́ко смерть, и еди́на возмога́ет над то́ю, да порабо́тавше Христу́ на земли́, воздви́гнем и мы себе́ кро́вы Небе́сныя и с тобо́ю и все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.»

Тропарь святому апостолу Фоме, глас 2

Учени́к Христо́в быв, Боже́ственнаго собо́ра апо́стольскаго соприча́стник,/ неве́рствием бо Христо́во Воскресе́ние извести́в,/ и того́ пречи́стую страсть осяза́нием уве́рив, Фомо́ всехва́льне,// и ны́не нам проси́ ми́ра и ве́лия ми́лости.

Кондак святому апостолу Фоме, глас 4

Прему́дрости благода́ти испо́лнен/ Христо́в апо́стол, и служи́тель и́стинный,/ в покая́нии вопия́ше Тебе́:// Ты мой еси́ Бог же и Госпо́дь.

Молитвы святому апостолу Фоме

О святый апостоле Христов Фомо! Молим тя: сохрани и соблюди нас молитвами твоими от искушений диавольских и падений греховных и испроси нам, рабам Божиим (имена), свыше помощь во время неверия, да не преткнемся о камень соблазна, но неуклонно шествуем спасительным путем заповедей Христовых, дондеже достигнем оных блаженных обителей райских. Ей, апостоле Спасов! Не посрами нас, но буди нам помощник и покровитель во всем житии нашем и помози нам благочестно и богоугодно житие сие временное скончати, христианскую кончину получити и добраго ответа сподобитися на Страшнем суде Христове; да прославим великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.

О святый угодниче Божий, апостоле Фомо! Подвигом добрым подвизався на земли, восприял еси на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  утренняя молитва вечерняя молитва текст

Апостолу Фоме

Тропарь, глас 2-й:
Мученик Христов быв, Божественнаго собора апостольскаго сопричастник, неверствием бо Христово Воскресение известив и Того пречистую страсть осязанием уверив, Фомо всехвальне, и ныне нам проси мира и велия милости.

Кондак, глас 4-й:
Премудрости благодати исполнен, Христов апостол и служитель истинный, в покаянии вопияше Тебе: Ты мой еси Бог же и Господь.

Молитва:
О, святый апостоле Фомо! Молим тя: сохрани и соблюди нас молитвами твоими от искушений диавольских и падений греховных, и испроси нам, рабам Божиим (имена), свыше помощь во время неверия, да не преткнемся о камень соблазна, но неуклонно шествуем спасительным путем заповедей Христовых, дондеже достигнем оных блаженных обителей райских. Ей, апостоле Спасов! Не посрами нас, но буди нам помощник и покровитель во всем житии нашем и помози нам благочестно и богоугодно житие сие временное скончати, христианскую кончину получити и добраго ответа сподобитися на Страшнем Суде Христове; да прославим великолепое имя Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

19 октября

Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания ►

Утр.: Ин. 21:15–25 (зач. 67). Лит.: Флп. 2:12–16 (зач. 241). Лк. 6:24–30 (зач. 25). Ап.: 1 Кор. 4:9–16 (зач. 131). Ин. 20:19–31 (зач. 65).

Богослужения

Каноны
Акафисты

Тропари, кондаки, молитвы и величания

В понедельник, Небесным чинам бесплотным

Тропарь в понедельник, Небесным чинам бесплотным, глас 4

Небе́сных во́инств Архистрати́зи,/ мо́лим вас при́сно мы недосто́йнии,/ да ва́шими моли́твами оградите́ нас/ кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы,/ сохраня́юще нас пpипа́дающия приле́жно и вопию́щия:/ от бед изба́вите нас,// я́ко чинонача́льницы вы́шних Сил.

Перевод: Небесных воинств Архистратиги, непрестанно молим вас мы, недостойные, чтобы вы оградили нас вашими молитвами под кровом крыл невещественной вашей славы сохраняя нас, припадающих усердно и взывающих: «От бед избавьте нас, как начальники Вышних Сил!»

Кондак в понедельник, Небесным чинам бесплотным, глас 2

Архистрати́зи Бо́жии,/ служи́телие Боже́ственныя сла́вы,/ А́нгелов нача́льницы, и челове́ков наста́вницы,/ поле́зное нам проси́те, и ве́лию ми́лость,// я́ко Безпло́тных Архистрати́зи.

Перевод: Архистратиги Божии, служители Божественной Славы, Ангелов начальники и людей наставники, полезное нам испросите и великую милость, как бесплотных Архистратиги.

Апостолу Фоме Ди́диму (Близнецу)

Тропарь апостолу Фоме Ди́диму (Близнецу), глас 2

Учени́к Христо́в быв, Боже́ственнаго собо́ра апо́стольскаго соприча́стник,/ неве́рствием бо Христо́во Воскресе́ние извести́в,/ и Того́ пречи́стую страсть осяза́нием уве́рив, Фомо́ всехва́льне,// и ны́не нам проси́ ми́ра и ве́лия ми́лости.

Перевод: Ты был учеником Христовым и участником священного собрания апостольского, маловерием Христово Воскресение подтвердив и Его Божественные раны осязанием проверив, Фома всеми прославляемый, и сейчас проси нам мира и великой милости.

Кондак апостолу Фоме Ди́диму (Близнецу), глас 4

Прему́дрости благода́ти испо́лнен/ Христо́в апо́стол, и служи́тель и́стинный,/ в покая́нии вопия́ше Тебе́:// Ты мой еси́ Бог же и Госпо́дь.

Перевод: Благодатью премудрости наполнен, Христов апостол и служитель истинный, в покаянии взывал к Тебе: «Господь мой и Бог мой» (Ин.20:28).

Молитва апостолу Фоме Ди́диму (Близнецу)

О, святы́й апо́столе Христо́в Фомо́! Мо́лим тя: сохрани́ и соблюди́ нас моли́твами твои́ми от искуше́ний диа́вольских и паде́ний грехо́вных и испроси́ нам, раба́м Бо́жиим (имена), свы́ше по́мощь во вре́мя неве́рия, да не преткне́мся о ка́мень собла́зна, но неукло́нно ше́ствуем спаси́тельным путе́м за́поведей Христо́вых, до́ндеже дости́гнем о́ных блаже́нных оби́телей ра́йских. Ей, апо́столе Спа́сов! Не посрами́ нас, но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во всем житии́ на́шем и помози́ нам благоче́стно и богоуго́дно житие́ сие́ вре́менное сконча́ти, христиа́нскую кончи́ну получи́ти и до́браго отве́та сподо́битися на Стра́шнем Суде́ Христо́ве; да просла́вим великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая апостолу Фоме Ди́диму (Близнецу)

О, святы́й уго́дниче Бо́жий, апо́столе Фомо́! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

«Господь мой и Бог мой!» – воззвал св. апостол Фома ( Ин.20:28 ) . Ощущаете ли, с какою силою ухватился он за Господа и как крепко держит Его? Не крепче держит утопающий доску, на которой чает спасенным быть от потопления. Прибавим, что, кто не имеет таким Господа для себя и себя в отношении к Господу, тот еще не верует в Господа, как следует.

Читайте так же:  да исправится молитва моя слова

Мы говорим: «Господь Спаситель», – разумея, что Он Спаситель всех, а этот говорит: «Господь Спаситель мой» . Кто говорит: «мой Спаситель», тот ощущает свое спасение, исходящее от Него. Ощущению же спасения сопредельно ощущение пагубы, из которой извлек спасенного Спасающий. Чувство пагубы жизнелюбивого по природе человека, знающего, что не может он сам себя спасти, заставляет искать Спасителя. Когда обретет Его и ощутит силу спасения, от Него исходящую, хватается за Него крепко и оторваться от Него не захочет, хоть бы лишали его за то самой жизни.

Такого рода события в духовной жизни христианина не воображаются только умом, а переживаются самым делом. Затем, как вера его, так и сочетание со Христом становятся крепки, как жизнь или смерть. Такой только искренно взывает: «кто меня разлучит!» ( Рим.8:35 ) .

Притча дня

Жил в Петербурге один добрый и благочестивый вельможа. Имел он дом, множество друзей, К сожалению, он имел несчастье подвергнуться немилости государя; на него возвели какую-то клевету, отдали под суд и дело грозило тюрьмой. Несчастный вельможа заболел и слег от горя в постель. Все прежние друзья от него отвернулись.

В это время приехал в Петербург строгий подвижник Валаамского монастыря отец Назарий. Он был знаком с несчастным вельможей и зашел утешить его в скорби. Несчастная супруга хозяина бросилась в ноги отцу Назарию и взмолилась: «Помолись, отец, чтобы дело моего мужа получило добрый исход».

«Хорошо, — ответил старец, — конечно надо молиться Господу; но необходимо попросить ходатайства и приближенных государя. Дайте мне немного денег, я сам попрошу их за вас».

Старцу подали золота, «Нет, — сказал он, — это мне не годится. Нет ли медных или мелкого серебра?» Подали тех и других. Отец Назарий взял деньги и ушел.

Поздно вечером он опять пришел к вельможе и спокойно сказал: «Все царские приближенные обещали похлопотать за вас; успокойтесь и ждите радостных вестей». И действительно — старец еще сидел у постели больного, как последний получил известие о благополучном окончании его дела. Радостная весть благотворно подействовала на больного. Вельможа начал благодарить старца и просил его сказать, кто из приближенных государя принял наибольшее участие в его беде, за кого ему надлежало молиться и кого благодарить. Только тут открылось, что отец Назарий ни у кого из ближних к государю людей не был. Вместо этого он целый день ходил по улицам города и раздавал бедным деньги, взятые им у вельможи. «Итак, благодарите Господа, — сказал в заключение старец. — Он, Милосердный, внял молитвам убогих и положил на сердце доброму государю еще раз пересмотреть ваше дело. Да не забывайте и вельмож Господа — ваших благодетелей, нищих и убогих. Их молитва многое может пред Престолом Божиим!»

При обуревании души неверием

Первоверховному апостолу Павлу

Тропарь, глас 4-й:
Апостолов первопрестольницы, и вселенныя учителие, Владыку всех молите; мир вселенней даровати, и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 2-й:
Твердыя и боговещанныя проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приял еси в наслаждение благих Твоих и покой; болезни бо онех и смерть приял еси паче всякаго всеплодия, Едине сведый сердечная.

Молитва:
О, святый верховный апостоле Павле, сосуде избранный Христов, небесных таин сказателю, всех языков учителю, церковная трубо, пресловущий ветие, многия беды за имя Христово претерпевый, море измеривый и землю обшедый и нас от лести идольский обративый! Тя молю и к тебе вопию: не гнушайся мене сквернаго, возстави падшаго греховною леностию, якоже в Листрех хромаго от чрева матерня возставил еси; и якоже Евтиха мертва бывша оживил еси, воскреси и мене от мертвых дел; и якоже молитвою твоею основание темницы некогда потрясл еси и узники разрешил еси, сице исторгни мя творити волю Божию. Вся бо можеши данною ти властию от Христа Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Апостолу Фоме

Тропарь, глас 2-й:
Мученик Христов быв, Божественнаго собора апостольскаго сопричастник, неверствием бо Христово Воскресение известив и Того пречистую страсть осязанием уверив, Фомо всехвальне, и ныне нам проси мира и велия милости.

Кондак, глас 4-й:
Премудрости благодати исполнен, Христов апостол и служитель истинный, в покаянии вопияше Тебе: Ты мой еси Бог же и Господь.

Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва:
О, святый апостоле Фомо! Молим тя: сохрани и соблюди нас молитвами твоими от искушений диавольских и падений греховных, и испроси нам, рабам Божиим (имена), свыше помощь во время неверия, да не преткнемся о камень соблазна, но неуклонно шествуем спасительным путем заповедей Христовых, дондеже достигнем оных блаженных обителей райских. Ей, апостоле Спасов! Не посрами нас, но буди нам помощник и покровитель во всем житии нашем и помози нам благочестно и богоугодно житие сие временное скончати, христианскую кончину получити и добраго ответа сподобитися на Страшнем Суде Христове; да прославим великолепое имя Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

молитвы апостолу фоме
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here