молитва мужа за жену беременную

Подробно: молитва мужа за жену беременную - подробная и точная информация собранная из открытых источников в сети.

Молитвы во время беременности

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности
ко Господу Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Перевод: К Богородице обратимся, находящиеся в бедах, и у святой иконы Ее сейчас преклоним колени, с верой взывая из глубины души: «Поскорее услышь нашу молитву, Дева, так как зовешься Скоропослушницей, поскольку Ты быстрая Помощница в скорбях для рабов Твоих».

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой ( Мф.14:28-31 ), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва 1

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва 1-я
Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской» 1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  молитва 9 го шага

Молитвенные воздыхания жены во время беременности
ко Пресвятой Богородице

Молитва 1-я, о благополучном разрешении
Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Молитвы преподобной Мелании Римляныне

Тропарь, глас 8 2

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

Православная молитва за жену

Безмерно счастливы те женщины, мужья которых во всем помогают и поддерживают их. И речь идет не о том, что муж после первой просьбы прибивает гроздь или исправляет неполадки сантехники (хотя помощь в бытовых вопросах тоже немаловажна), — речь идет о моральной и духовной поддержке жены. Во многих семьях мужья дистанцируются и отстраняются от так называемых «женских» проблем, связанных с заботами по дому, с воспитанием детей. Часто такие мужчины отмахиваются и даже не хотят слушать о том, какие душевные переживания беспокоят супругу. Это очень тревожные симптомы, так как браки, где нет духовной общности супругов, быстро распадаются. Молитва мужа за жену, как и молитва жены за мужа способна духовными скрепами сплотить союз.

Сильная молитва за беременную жену

Беременные женщины нуждаются в постоянной опеке и помощи. Из-за гормонального всплеска у беременных происходят частые перепады настроения – они могут хохотать до слез, а потом смертельно обидится из-за какой-нибудь ерунды. Их часто переполняют странные желания – женщина может среди ночи захотеть свежей клубники или куриной шаурмы, которую она в небеременном состоянии терпеть не может, и пока сонный муж не выполнит странное желание – покоя ему не будет. Обычно мужчины со снисхождением относятся к таким причудам и исполняют их, — что ни сделаешь для любимой жены. Но при этом они забывают о том, молитва за жену также необходима, так как она дает пищу духовную и дарует благодать Божью.

Христианская молитва за больную жену

В Святом Писании сказано, — вера может сдвинуть горы. Сильная молитва за жену, способна излечить от любой болезни. По вере и воздастся вам. В случае тяжелого заболевания за больную жену обычно переживает не только супруг, но и другие родственники: родители, дети, братья, сестры. Верующие люди могут объединить свои усилия и читать молитву по соглашению, в этом случае молитва мужа за жену будет усилена молитвенной поддержкой со стороны других родственников.

Текст молитвы мужа за беременную жену

Будь милостив Господи, к рабе Твоей (имя), укрепи силы ее духовные и телесные, благослови дарованный ей Тобою плод чрева, облагодетельствуй его Святым Духом Твоим, укрепи и сохрани его во чреве до того часа, когда надлежит ему родиться, пошли рабе Твоей (имя) Ангела хранителя в помощь и укрепление.

Какие молитвы читать мужу за беременную жену

Людей благословить Ты восхотел, чтобы множились они и росли. И землю, и сонмы ангельские наполняли. О Отче и Боже! Да во веки прославляемо и славимо имя Твое за сделанное для нас.

Ибо я знаю, о Боже, что не в силах и не во власти человеческой избирать свой путь; мы слишком слабы и склонны к падению, чтобы миновать всех тех сетей, которые расставляет нам по Твоему соизволению злой дух, и избегнуть тех злополучии, в которые ввергает нас наше легкомыслие. Твоя же мудрость безгранична. Кого Ты пожелаешь. Ты невредимо через ангела Твоего сохранишь от всякой напасти.
Поэтому и я, милосердный Отче, предаю себя в печали моей в Твои руки и молю, чтобы Ты посмотрел на меня оком милосердия и сохранил от всякого страдания. Пошли мне и милому мужу моему отраду, о Боже, Владыко всякой радости! Чтобы мы, при виде Твоего благословения, от всего сердца поклонялись Тебе и служили радостным духом.

Читайте так же:  текст молитвы Киприану от порчи


Я не хочу быть изъятой из того, что наложил Ты на весь род наш, повелев в болезнях родить чада. Но смиренно прошу Тебя, чтобы Ты помог мне перенести страдания и послал благополучный исход.

Молитва мужа за беременную жену Безусловно, очень счастливы беременные женщины, которые получают поддержку от мужа. Поэтому молитва мужа за жену обладает огромной силой.

Многие считают беременность испытанием, хотя на самом деле это великое счастье. Тот, кто уже родил ребеночка, это поймет. Но многие боятся этого необыкновенного периода в своей жизни, страшатся родов.

Успокоится, укрепить силы поможет молитва для беременных. Как и когда ее читать, к кому из Святых обращаться? Давайте разберемся. В душе должна быть вера Необходимо понимать, что молитва для беременных лекарством не является. Это постоянный разговор женщины с Господом. Можно назвать его связью души с Высшими Силами.

Не забывайте, что мысли могут материализоваться. Рекомендуется не придумывать всякой ерунды, а обратиться к Господу за помощью. Молитва о здоровье беременной читается всеми, кто ее любит.

Обращаются с ней к Господу и Богородице. Лучше всего делать это в Храме. Стоит взять за правило посещать его раз в неделю и ставить свечку за здравие будущей мамочки.

Найдите там Икону Целительница, к ней и обращайте свои мысли и мольбы. Она помогает излечить любое заболевание и мамочки, и будущего малыша.

Говорите своими словами, не скрывая любых страшных фантазий. Лучше очистить свои мысли в Храме, чем влиять ими на женщину, и так находящуюся в непростом положении. Ей нужны ваши поддержка и сила, а не страхи и домыслы. О здоровье в особых случаях Бывает, что беременность идет не так.
Женщина страдает. Естественно, мучается и не рожденный малыш. Родные не знают, как помочь в такой ситуации.

В Храме есть Иконы, которые могут буквально чудо сотворить, если Господь позволит. Желательно знать, к какой из них обращаться. Когда у молодой женщины рак, то материнская молитва за беременную дочь должна быть направлена Иконе Всецарица.

Она помогает при самых тяжелых недугах, важно не оставлять надежды. К Иконе Неупиваемая Чаша обращаются, когда один из членов семьи страдает алкоголизмом (не дай Бог, это сама беременная).

Споручница грешных рекомендуется, если женщина ранее делала аборты. Это огромный грех, последствия которого могут пасть на малыша.

Молите о прощении. Господь милостив, он увидит ваше искреннее раскаяние. Для будущего папы На мужчину беременная может сердиться или кричать, но она отчаянно нуждается в его поддержке.
А на самом деле, он способен выказать достаточно мудрости, чтобы ласково оберегать свою жену? Об этом мужчине нужно спросить себя самого.

Услышь стенание душевное мое, утешь меня и помилуй в горестях моих, защити в бедах и напастях, избавь от озлобления на людей, а также всяких недугов, от враг видимых и невидимых, смири вражду вокруг меня, дай избавления от клеветы человеческой. А также от всех плохих привычек освободи меня. Укрой меня под сенью милости Твоей, Пресвятая Божья Мать, даруй мне покой и радость, помоги получить от грехов очищение.

И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне, униженнейшей рабе Твоей, разрешиться от бремени благополучно; даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедши в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось Божественному Господу Спасителю, Который из любви к нам, грешным, не возгнушался и Сам стать младенцем. Неизглаголанная радость, которою преисполнилось девственное Твое сердце при воззрении на новорожденного Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения.

Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих.

Молитва Пресвятой Богородице

Пресвятая Дево , мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно. О всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении сына Божия, подаждь помощь сей рабе твоей помощи требующей, наипаче же от тебя. Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитися и внити в свет мира сего сподоби в благопотребное время и умного света во святом крещении водою и духом. Тебе припадаем мати Бога Вышняго молящеся: Буди милостива мати сей ейже прииде время быти мати, и умоли воплотившегося из тебе, Христа Бога нашего, да укрепит ее силою своею свыше.

Читайте так же:  и молитва Отче наш

Яко держава его благословенна и препрославлена, со безначальным его Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе Боже наш, от превечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последние дни, благоволением и содействием Свято Духа, изволивый рожденну быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли, сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягий ему, заповедь дав им: Раститися и множитися и наполните землю. Помилуй и по велицей милости твоей рабу твою (имя) готовящуюся родити по заповеди твоей. Прости ей волныя и невольныя грехи, благодатию твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремени своего, сохрани сею и младенца во здравии и благомощии, огради ее ангелы твоими и сохрани от неприязненного действия лукавых духов, и всякия вещи злыя.

Мати Бога нашего/, во утробе заченши Христа Жизнодавца/,помощи в рождении Того не потребовала еси/, тем же легце разрешитися рабам Твоим благослови и помози/, и младенцев их во время благопотребное родитися имущих/ , под покров Твой, яко Матерь, молим, прими/:Ты бо еси в родах Помощница, Заступница рабом Твоим.

Слава Отцу и Сыну и святому Духу, и ныне и присно и во веки веков . Аминь.

Слез Евиных разрешение/, пророческих писаний исполнение/, от Духа Святого Богомладенца заченшая /, и во яслех Вифлеемских Того смиренно родившая/,к Тебе прибегаем яко Хранительнице жен и младенцев/, к Тебе воздыхаем и Тя величаем/, радуйся, Благоутробная Мати, в родах Помощница.

Тебе, Господь, величие, и могущество, слава, вечность и великолепие, ибо все в небесах и на земле — Твое, Господь, Царствующий и Вознесенный над всем.

Владыка Мира, с разбитым и сокрушенным сердцем я молюсь перед Троном Твоей Славы. И хотя я знаю, что совершенно не достоин, тем не менее, я уповаю на Твое милосердие, ибо Ты милосерден. И поэтому, да будет на то Твоя воля, Господь, наш Бог и Бог наших отцов, чтобы Ты исполнился милосердия ко всем беременным женщинам и к моей жене и облегчил для нее муки беременности. Соверши ради Своего милосердия, чтобы она выносила здоровый плод и чтобы он сформировался благополучно — все его члены и сухожилия — все в совершенстве. И ради Твоего великого милосердия — да не случатся у моей жены преждевременные роды — во Имя Твое святое, Бог единственный — и пусть будут полными дни ее беременности, и младенец родится живым, как земля выводит ростки и как поле взращивает свои посевы. Да будет так!

Молитва за мужа

Молитва за мужа, возносимая любящей женой, обладает огромной силой. Такое обращение к Высшим Силам является поддержкой любимого, ведь от него, в большинстве случаев, зависит благосостояние и уверенность в завтрашнем дне. Хорошая жена всегда стремится стать не только надежным тылом, но и поддержать супруга на психологическом уровне. Искренние молитвенные слова, произносимые от всего сердца, обязательно будут услышаны. Молитва за мужа способна защитить родного человека от жизненных неурядиц и от врагов, а также минимизировать негативные последствия черной жизненной полосы.

Как возносить православные молитвы жены за мужа

В православии имеется много молитв за мужа. Но следует понимать, то они не могут подействовать моментально. Но при этом обращение к Богу всегда поможет в самые тяжелые жизненные моменты. Молитва за мужа не предназначена для того, чтобы иметь возможность контролировать супруга, якобы направляя его на верный путь. Молящаяся женщина всецело полагается на милость Божью и подчеркивает, что она всецело доверяет своему мужчине и готова быть с ним и в радости, и в горе.

Можно молиться за мужа своими словами. Главное, чтобы произносимый текст был искренним и исходил из глубины души. Помните, что каждую молитву за мужа нужно начинать со своего очищения. Нельзя начинать молиться, когда душа наполнена негативом. Прежде всего, в тот день, когда вы планируете вознести молитву за мужа, утром нужно поблагодарить Бога за то, что у вас начинается новый день и выразить надежду на то, то он обязательно будет успешным.

Молитва будет эффективной только тогда, когда вы будете находиться в гармонии с собой. В душе должно царить спокойствие и она должна быть наполнена любовью к близкому человеку. Молиться за мужа нужно в абсолютном уединении. Молитва должна твориться в специальном месте, где установлены иконы. Желательно делать это в вечернее время при зажженной церковной свече. Нужно позаботиться о том, чтобы ничто и никто не отвлекало вас от молитвы.

Сильная молитва за болящего мужа и о его здоровье

Очень тяжело, когда болеет близкий человек. И чтобы муж быстрее выздоровел, жена должна обязательно молиться. Это обязательно ускорит выздоровление и укрепит здоровье. Молитва о здоровье, произносимая супругой, обладает огромной силой. Обращаться к Высшим силам можно как в храме, так и дома. Молитва за здоровье будет обладать большей силой, если супруг крещенный. Но, безусловно, можно молиться за болящего некрещеного мужа.

Сильная молитва звучит следующим образом:

Видео (кликните для воспроизведения).
Читайте так же:  сильные молитвы на послушание детей

Для того, чтобы укрепить здоровье мужа, нужно молиться об этом Пресвятой Богородице. Такая молитва может возноситься в храме перед иконой Божьей Матери. При этом не следует забывать ставить в церкви свечу за здравие супруга. Если нет возможности попасть в храм, то можно молиться и дома, но делать это нужно только перед иконой Пресвятой Богородицей.

Слова молитвы звучат следующим образом:

Молитва Николаю Чудотворцу за умершего мужа

Молиться за усопшего мужа нужно обязательно. И делать это нужно каждый день в течение 40 дней после смерти человека, ведь именно в этот период определяется его дальнейшая духовная судьба. И молитва жены в данный период может быть определяющей, куда попадет умерший супруг, в Ад или Рай.

Молясь за новопреставленного мужа, мы просим у Господа милости к усопшему супругу, просим простить все его прегрешения, совершенные при жизни и уменьшить наказание, которое может закрыть вход в Рай. Но это не значит, что после 40 дней не нужно молиться. После тоже можно улучшить состояние души усопшего. И каждый раз прочтенная молитва за усопшего супруга будет открывать новые возможности для него, чтобы продвинуться на Небеса.

Молиться о спасении души умершего мужа — это святая обязанность жены. Нужно помнить, что, только молясь, можно помочь и доставить благо, которое ожидает душа усопшего. Очень часто используется молитва Николаю Чудотворцу за усопшего мужа.

Она звучит следующим образом:

Молитва за неверующего пьющего мужа исцелит от пьянства

Молитва может помочь исцелить мужа от пьянства, даже если он является неверующим человеком.

Но при этом женщина должна молиться, соблюдая определенные правила:

 • Главным условием успешности является ваша вера. Именно она будет передана с помощью молитвенных слов страдающему алкоголизмом человеку. Ваша вера поможет устоять ему перед трудностями, с которыми ему обязательно придется столкнуться, отказавшись от выпивки. Только ваша вера поможет устоять ему перед соблазнами.
 • Молитвенное обращение должно быть искренним. Для этого нужно, прежде всего, покаяться в своих грехах. Молитва будет более сильной, если вы пройдете ритуал очищения в храме, исповедавшись и впоследствии причастившись.

Молиться за неверующего пьющего мужа с целью избавления его от алкоголизма можно в домашних условиях.

Делая этого нужно помнить о следующем:

 • Возносить молитвы, направленные на избавление от пьянства нужно в период убывающей луны;
 • Во время Великого поста, в дни больших церковных праздников и по воскресеньям молитвы от пьянства не читаются;
 • Текст молитвы нужно знать наизусть, что позволит молиться ни на что, не отвлекаясь, а, значит вложить большую силу в молитвенное обращение;
 • Важно помнить, что молиться из простого интереса нельзя. При таком подходе молитва против пьянства может усугубить ситуацию, то есть, человек начнет еще больше пить;
 • Желательно никому не сообщать о том, что вы молитесь с целью помочь избавиться любимому человеку от пьянства.

Молиться для того, чтобы помочь мужу в борьбе с алкоголем можно обращаясь к святому Николаю Чудотворцу. В этом случае молитва возносится в уединенном месте перед иконой Святого при зажженных церковных свечах.

Звучит молитвенный текст следующим образом:

Чтобы помочь мужу избавиться от тяги к алкоголю часто обращаются к Святой Матроне Московской. Данный обряд отличается своими особенностями. Предварительно нужно приобрести в храме 9 церковных свечей и набрать немного святой воды. Также необходимо купить образы Блаженной Матроны Московской, Спасителя, Святого Николая Угодника. В отдельной комнате необходимо установить приготовленные иконы и перед каждой зажечь по три свечи. Рядом нужно поставить емкость, наполненную святой водой.

После этого, вначале произносится известная всем молитва «Отче наш» три раза. В процессе этого нужно несколько раз осенить себя крестным знамением. Затем читается молитва-обращение к Святой Матроне Московской.

Она звучит следующим образом:

Читать такую молитву следует в течение 3 дней. После этого намоленную против пьянства святую воду нужно понемногу добавлять в питье мужа. Постепенно тяга к алкоголю у него начнет исчезать.

Молитва за мир в семье с мужем — рождение безграничной любви

Чтобы сохранить гармоничные отношения в семье нужно читать молитву за мир в семье с мужем. Для того чтобы избежать трудностей в семейной жизни можно обращаться за помощью к разным Святым.

Очень действенными считаются молитвы:

 • К Пресвятой Богоматери;
 • К Архангелу Варахиилу, который является небесным защитником семьи;
 • К Ксенией Петербургской;
 • К апостолу Иоанну Богослову.

К числу покровителей семейного очага относятся святые Петр и Февронья. Они прожили счастливо в любви и согласии долгую совместную жизнь, и умерли они в один день.

Молитва позволит пробудить взаимные любовные чувства, после нее удастся:

 • Успешно преодолеть возникшие трудности, связанные с непониманием;
 • Укрепить семейные узы на доверительной основе;
 • Восстановить гармоничные отношения.

Молитва, направленная на лад в семье позволяется осознать собственную неправоту и ошибки, она избавляет от гордыни. С помощью молитвы можно исправить ситуацию даже в том случае, когда развод кажется неизбежным.

Перед иконой Святой Богородицы произносится такая сильная молитва:

Такая молитва пробуждает безграничную любовь в душе всех домочадцев. Если искренне верить и периодически возносить данную молитву перед иконой Пресвятой Богородицы, то можно построить гармоничные отношения, которые выстоят под любой внешней угрозой.

Молитва для беременных

Рождение ребенка — это самое радостное событие в жизни женщины. Это не просто чудо, но также и таинство. Во многом все зависит от Воли Божьей. Поэтому многие беременные женщины прибегают к молитвам, чтобы просить Высшие Силы о благополучных родах и рождении здорового малыша.

Читайте так же:  красная нитка на руку молитва

Какие молитвы читать беременной женщине каждый день

Молитва о благополучном вынашивании здорового плода

Во время беременности многие женщины молятся о благополучном вынашивании здорового плода. Такие молитвы возносить к Высшим силам также могут матери беременных дочерей.

Очень сильной является следующая молитва:

Молитва о сохранении беременности (при угрозе выкидыша)

Безусловно, следует понимать, что беременность должна обязательно проходить под наблюдением врача. Но при этом молитвы всегда успокаивают и являются очень эффективными при необходимости сохранения беременности в случае угрозы выкидыша.

Сильная молитва к Пресвятой Богородице звучит следующим образом:

Молитва о здоровом ребенке

Очень востребованными среди беременных являются молитвы о здоровом ребенке. Их существует огромное множество. В храме рекомендуется попросить о рождении здорового ребенка, используя короткую молитву к Матроне Московской.

Для этого возле иконы Святой следует поставить свечу и проговорить шепотом:

Молитва о разрешении от бремени (в родах)

Безусловно, во время беременности каждая женщина желает, чтобы роды прошли благополучно, и не возникло никаких проблем. Сильной молитвой, которая настроит женщину духовно и обеспечит легкие роды является обращение к Пресвятой Богородице.

Молитва для беременных от сглаза

Во время беременности женщина становится очень ранимой. У нее нарушается природная энергетическая защита и ее легко могут сглазить недобрые люди. Поэтому обязательно нужно каждый день читать молитвы от сглаза.

Если вы почувствовали, чей то недобрый взгляд, то нужно как можно скорее отойти в сторонку и нашептать такие слова:

Молитва для защиты при беременности

Для постоянной защиты нужно написать следующую молитву на листе бумаги и носить ее всегда с собой в качестве оберега. Также ее необходимо периодически проговаривать, особенно перед тем, когда нужно будет находиться среди большого количества людей.

Молитва Феодоровской Божьей Матери для беременных

Обращаться за поддержкой во время беременности можно к разным святым. Главное, при этом искренне верить в то, что молитвенное обращение будет услышано.

Наиболее часто беременные женщины молятся Пресвятой Богородице. Особенно сильной является молитва, которая возносится перед иконой Феодоровской Божьей Матери. Эта икона написана Святым Лукой и сегодня находится в одном из монастырей Костромы. Но до сих пор неизвестно как она попала в древнюю Русь.

Звучит молитвенное обращение следующим образом:

Молитва беременной женщины Матроне Московской

Молитва к Матроне Московской беременной женщины обладает огромной силой. Мощи этой Святой захоронены на территории Московского Даниловского монастыря в Москве. Сюда приезжают из всех далей отчаявшиеся женщины, которые не могут забеременеть или выносить ребенка. И любое искреннее молитвенное воззвание не остается не замеченным. Молитву Святой Матроне Московской женщина должно читать на протяжении всей беременности. Это поможет выносить ребенка и благополучно родить здорового малыша.

Молитвенное обращение звучит следующим образом:

Молитва Николаю Чудотворцу во время беременности

Настоящую поддержку во время беременности можно получить, если обратиться с молитвой к Святому Николаю Чудотворцу. Молитва этому Святому очень короткая, поэтому использовать ее нужно каждый день.

Звучит молитвенное обращение следующим образом:

Молитвы за беременную о ее здравии

Самая сильная молитва матери или отца о беременной дочери

Считается, что самой сильной молитвой является молитва матери или отца о беременной дочери. Ее можно читать как в храме, так и в домашних условиях.

Текст молитвы-обращения матери к пресвятой Богородице:

Особой силой обладает и отцовская молитва. Желательно молится за свою беременную дочь перед иконой Спасителя.

Слова молитвенного обращения звучат следующим образом:

Сила родительской любви необъятна, она ни в каких доказательствах не нуждается. Между матерью и ребенком еще во время беременности возникает сильная психоэмоциональная связь. С годами она только укрепляется и именно это в народе называется материнской любовью.

Именно поэтому очень важно, чтобы во время беременности дочери, мать постоянно молилась за свою кровиночку. Очень важно, что такая молитва позволит поставить сильную энергетическую защиту, которая не позволит навредить дочери.

Кроме того, материнская молитва позволяет получить дочери настоящую поддержку. Именно она правильно настроит на роды, а значит, увеличит шансы рождения здорового и крепкого ребенка.

Молитва мужа за беременную жену

Безусловно, очень счастливы беременные женщины, которые получают поддержку от мужа. Поэтому молитва мужа за жену обладает огромной силой. Прежде всего, с помощью таких молитвенных обращений даруется духовная поддержка, которая особенно важна в период вынашивания ребенка.

Звучит такая молитва следующим образом:

Молитва за беременную невестку

Несмотря на то, что между свекровью и невесткой отсутствует кровная связь, молитва произносимая матерью мужа может оказать существенную духовную поддержку. Использовать можно любую молитву о беременности, более того в текст можно вставлять собственные пожелания. Такая молитва более сильная, если она произнесена в церкви.

Можно читать такую молитву, направленную к Пресвятой Богородице:

Видео (кликните для воспроизведения).

молитва мужа за жену беременную
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here